About Us

   ค้นหาข้อมูล
  

กรุณาเลือกคำที่คุณค้นหา
ให้สั้นและกระชับที่สุด เพื่อการค้นหาที่รวดเร็ว เช่น
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ ค้นโดย
ใช้คำว่า เวชนิทัศน์

 

 

 


รายละเอียดของหน่วยการเรียนที่ 5

        การจัดบริการสื่อโสตทัศน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

รหัสวิชา 361 481

ชื่อวิชา วิชา การบริการสารสนเทศทางโสตทัศนศึกษา

(Audio Visual Information Services)

จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต (2-0-1)

คณะ แพทยศาสตร์ สาขาวิชา เวชนิทัศน์

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ จงเจริญ เมตตา
อ.ประจำวิชา รายวิชา 361 481 การบริการสารสนเทศทางโสตทัศนศึกษา
เว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประกอบการศึกษา สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจความรู้ทางด้านวิชา การบริการสารสนเทศทางโสตทัศนศึกษา(Audio Visual Information Services)

           หน่วยการเรียนที่ 5

แผนการเรียนการสอน

5.1 การจัดบริการสื่อโสตทัศน์ของหน่วยโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.2 การจัดบริการคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ หน่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.3 การจัดบริการสื่อโสตทัศน์ของ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

5.4 การจัดบริการสื่อโสตทัศน์ของ ศูนย์พัฒนาสื่อสาธารณสุข สำนักสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5.5 การจัดบริการสื่อโสตทัศน์ของ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

5.6 สรุป

แนวคิด

การจัดบริการสื่อโสตทัศน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงานว่าต้องการสิ่งใดจากงานโสตทัศนศึกษา จึงต้องจัดโครงสร้างการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ให้มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจากการจัดบริการสื่อโสตทัศน์มีหลายลักษณะ รูปแบบและโครงสร้างของระบบงานของแต่ละหน่วยงาน จึงย่อมแตกต่างกันออกไป ไม่สามารถกำหนดตายตัวให้เหมือนกันได้

วัตถุประสงค์หน่วยการเรียน

เมื่อผู้เรียนศึกษาหน่วยการเรียนแล้ว ควรจะสามารถ ออกแบบการจัดบริการสื่อโสตทัศน์ในสถาบันการศึกษา/หน่วยงานได้

อาจารย์ผู้สอน

รศ.จงเจริญ เมตตา

 

เข้าสู่เนื้อหาบทเรียน

 

yamapee.boy@hunsa.com    Mr.Ekharak Prapharn

Home           About us          Download          Create by