home   


ทองคำ วงษ์พระจันทร์

ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
โทรติดต่อ/อีเมล์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
หน่วยวิจัยและถ่ายเทคโนโลยีและการศึกษา
thosir@kku.ac.th
โทร.0-4334-2493 / 06-2294483

งานหลัก/งานรอง

       
1. ภาระงานหลัก

1) งานวิจัย
   1.1 การจัดการ ประสานงาน ดำเนินการในการวางแผนการปฏิบัติงาน
   1.2 ประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆ 
   1.3 ติดตามงานด้านการวิจัยทุกประเภทให้ทันกำหนดเวลา
   1.3 ดำเนินการและประสานงานด้านงานวิจัยของบุคลากร ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย	
        -    ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ มข.
        -    ทุนสำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
        -    ทุนสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช)
        -    ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ สวทช.)
        -    ทุน คปก.
        -    ทุน IRPUS
        -    ทุน ส ว ร ส
        -    ทุนกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
        -    ทุนตามตัวชี้วัดคณะเภสัชศาสตร์
        -    ทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        -    ทุนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
        -    ทุนอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        -    ทุนอื่น ๆ 
   1.4 ดำเนินการและประสานงานการขอทุนโครงการ CRN
   1.5 ดำเนินการและประสานงานการขอทุนโครงการ RBD
   1.6 ดำเนินการและประสานงานการขอทุนโครงการ NRCT-JSPS
   1.7 การจัดตั้งกลุ่มวิจัยคณะ/มหาวิทยาลัย
   1.8 ประสานงานการติดตามและประเมินโครงการวิจัยต่างๆ
   1.9 ดำเนินการประสานงานกิจกรรมการประกวดผลงานนักศึกษา
   1.10 จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจัย แหล่งทุนวิจัย 
   1.11 การส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    
   1.12 ประสานงานในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   1.13  ประสานงานในเรื่องการขอรับสิทธิบัตร
   1.14 การจัดการประสานงานดำเนินการ การประชุม ธุรการ การเบิกจ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
        และความรับผิดชอบ  ประกอบด้วย
       - กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์

2) การจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัย
	1. จัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        2. จัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ
        3. จัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
        4. จัดเก็บข้อมูลการจดสิทธิบัตร และ อนุมัติบัตร
        3. ภาระงานตามโครงการ/กิจกรรม/ตามแผนกลยุทธ์ 
ประสานงานในการดำเนินงานตามโครงการของคณะที่ฝ่ายวิจัยรับผิดชอบดังนี้
   1) จัดทำคู่มือนักวิจัย
   2) ฐานข้อมูลการวิจัย
   3) กองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
   3) ประกวดผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
   4) การจัดสัมมนาด้านวิจัย
   5) การจัดทำระบบผู้ช่วยวิจัย
   6) การประชาสัมพันธ์ด้านวิจัย
   7) การพัฒนาความร่วมมืองานด้านการวิจัยกับต่างประเทศ

2. ภาระงานพัฒนา
   1) ฐานข้อมูลหน่วยงาน
   2) รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   3) การเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ IT
   4) มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน

3. ภาระงานสนับสนุน
   1) สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ

4. ภาระงานรอง
1) ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา
   1.1. ดำเนินการในการวางแผนการปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการ
   1.2 เขียนโครงการ
2) การศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (CPE)

 
สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น โทร. 0 4320 2378, 0 4320 2379
© 2011 Faculty of Pharmaceutical Sciences E-Mail : phdean@kku.ac.th