x

 

รายชื่ออาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ [เรียงตามตัวอักษร]

 
Achara Srisaksai อาจารย์อัจฉรา ศรีสดใส
 
Amonrat Viriyarote อาจารย์อมรรัตน์ วิริยะโรจน์
 
Aporanee Chaiyakum, MS (Pharmacy), BCPC ผศ. อาภรณี ไชยาคำ
 
Areewan Cheachanwattana M.P.H. อาจารย์อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
 
Arom Tattawasart Ph.D. อาจารย์อารมย์ ตัดตะวะศาสตร์
 
Aroonsri Priprem Ph.D. รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม
 
Bung-orn Sripanidkulchai , Ph.D, Dean รศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
 
Chanchai Charupash Dr.P.H. ผศ.ดร. ชาญชัย จารุภาชน์
 
Chantana Aromdee , Ph.D รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี
 
Chantana Boonyarat M.Sc. อาจารย์จันทนา บุญยะรัตน์
 
Chayan Pichaensoonthon, Ph.D. ผศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร
 
cherdchai soonthonpas อาจารย์เชิดชัย สุนทรภาส
 
Chulaporn Limwattananon ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
 
Denpong Patanasethanont อาจารย์เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์
 
Detpon Preechagoon Ph.D. ผศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล
 
Doungkamol Leaokittikul อาจารย์ดวงกมล เลียวกิตติกุล
 
Dr.Pramote Mahakhunakorn อาจารย์ปราโมทย์ มหคุณากร
 
Ekapol Limpongsa อาจารย์เอกพล ลิ้มพงษา
 
Jeff Johns Dr. Dr. Jeff Johns
 
Jinda Wangboonskul , Ph.D รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล
 
Jomjai Sujja-areevath Ph.D. ผศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา
 
Julraht Konsil อ.ดร.จุลรัตน์ คนศิลป์
 
Kannikar Chatsantiprapa , Ph.D. ผศ.ดร. กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา
 
Kanokwan Jarukamjorn ผศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร
 
Kiettipum Phontree อาจารย์เกียรติภูมิ พลตรี
 
Kornkaew Chantapasa อาจารย์กรแก้ว จันทรภาษา
 
Maneerat R. Layton อาจารย์มณีรัตน์ เลย์ตัน
 
Manita Hanpanitcharoen Ph.D. อ.ดร.มานิตา หาญพานิชเจริญ
 
Narin Chansri อาจารย์นรินทร์ จันทร์ศรี
 
Narumol Jarernsiripornkul , PhD (Clinical pharmacy) ผศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล
 
Natsajee Suwannaroj อาจารย์นาฎศจี สุวรรณโรจน์
 
Natthida Weerapreeyakul, Ph.D อ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร
 
nungruthai Sooksai, M.Sc. (clinical pharm) อาจารย์หนึ่งฤทัย สุกใส
 
Nusaraporn Kessomboon Ph.D อ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์
 
Nutjaree Pratheepawanit, PhD (Clinical pharmacy) อ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช
 
Orawan Monthakantirat B. Sc. อาจารย์อรวรรณ มนทกานติรัตน์
 
Padungkwan Chitropas อาจารย์ผดุงขวัญ จิตโรภาส
 
Paiboon Daosodsai Ph.D อ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส
 
Patthavadee Chancham อ.ดร.ภัทราวดี จันทร์แจ่ม
 
Piyada Songsermsakul , M.Sc. (Pharmacology) อาจารย์ปิยะดา ส่งเสริมกุล
 
Ploentip Puthongking อาจารย์เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง
 
Prathan Luecha M.Sc. อาจารย์ประธาน ฦาชา
 
Raksavorn Asanam อาจารย์รักษวร อาษานาม
 
Ratiya Kukhetpitakwong (Komsri) อาจารย์รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์
 
Sakunrat Ussanawarong , M.Sc. (Forensic Science) รศ. สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์
 
Saowanee Jaratveakin อาจารย์เสาวนีย์ จรัสเวคิน
 
Siriluk Jaisue อาจารย์ศิริลักษณ์ ใจซื่อ
 
Somchai Suriyakai อาจารย์สมชาย สุริยะไกร
 
Srisomporn Preeprame, Ph.D. อ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม
 
Sudarat Eaimtrakarn อาจารย์สุดารัตน์ เอี่ยมตระการ
 
Sumon Sakolchai ,Ph.D รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย
 
Supatra Chadbunchachai Ph.D ผศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย
 
Supatra Porasuphatana , Ph.D อ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
 
Supawadee Daodee ผศ. สุภาวดี ดาวดี
 
Suphat Subongkot, Pharm.D., BCPS, BCOP Suphat Subongkot
 
Supol Boonsaner อาจารย์สุพล บุญเสนอ
 
Supon Limwattananon Ph.D. ผศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์
 
Suppachai Tiyaworanant, M.Sc. อาจารย์ศุภชัย ติยวรนันท์
 
Surang Engprasert อาจารย์สุรางค์ อิงค์ประเสริฐ
 
Suthasinee Pitchayawasin, PhD. อาจารย์สุธาสินี พิชญวศิน
 
Suwanna Vorarat ผศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน์
 
Tanit Padumanonda อาจาย์ธนิสร์ ปทุมานนท์
 
Thaned Pongjanyakul, PhD อ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
 
Thaweesak Thitimetharoch อาจาย์ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
 
Theera Rittirod Ph.D. ผศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด
 
Tipaporn Kanjanarach อาจารย์ทิพาพร กาญจนราช
 
Tripetch Kanchanapoom, Ph.D. อ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ
 
Uracha Rungsardthong, Ph.D. อาจารย์อุรชา รังสาดทอง
 
Varima Wongpanich, Ph.D. อ.ดร.วริมา วงศ์พาณิชย์
 
Verawan Uchaipichat, M.Sc.(Pharmacy) อาจารย์วีรวรรณ อุชายภิชาติ
 
Wannee Chaichalermpong อาจารย์วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
 
Wanwilai Tungsateanrapap, M.Sc. in Pharm. อาจารย์วรรณวิไล เลาลัคนา
 
Waraporn Putalun, Ph.D. ผศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน
 
Watcharee Khunkitti Ph.D. ผศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ
 
Wiboon Wattananamkul อาจารย์วิบูลย์ วัฒนานามกุล
 
Wirat Ruengsitagoon ผศ. วิรัช เรืองศรีตระกูล
 
Wiwat Arkaravichien, PhD.(Pharmacology) รศ.ดร. วิวรรธน์ อัครวิเชียร
 
Wongwiwat Tassaneeyakul Ph.D. ผศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
 
Yauwares Sumanon M.Sc. อาจารย์เยาวเรศ สุมานนท์
 
Yupaporn Preechagoon, Ph.D. ผศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น
© 2003 Faculty of Pharmaceutical Sciences