หัวข้อข่าวเด่น
 • ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ปิยะมหาราช” ประจำปี 2557 ‘ ‘เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 7.00 น. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.ภญ.หนึ่งฤทัย สุกใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการสังคม และคุณเยาวภา จันทร์ศรี หัวหน้างานห้องสมุด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อถวาย ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

  ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ปิยะมหาราช” ประจำปี 2557

  ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ปิยะมหาราช” ประจำปี 2557 ‘ ‘เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 7.00 น. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.ภญ.หนึ่งฤทัย สุกใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการสังคม และคุณเยาวภา จันทร์ศรี หัวหน้างานห้องสมุด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อถวาย ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

 • รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมบัติผู้สมัคร: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มข. GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความพร้อมในการที่จะเดินทางไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งด้านการพูด และการเขียน มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่าในเกณฑ์ดี...

  รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2558

  รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมบัติผู้สมัคร: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มข. GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความพร้อมในการที่จะเดินทางไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งด้านการพูด และการเขียน มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่าในเกณฑ์ดี…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 รับสมัครกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 (ทาง INTERNET เท่านั้น)

  การรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 รับสมัครกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 (ทาง INTERNET เท่านั้น)

 • รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่             ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่             ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

 • คณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส โอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561

  หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มข. แสดงความยินดีคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

  คณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส โอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561

 • รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส หลังรับตำแหน่งใหม่ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายแนวทางการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็นสี่มิติ ดังนี้ มิติที่หนึ่งการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานด้านต่างๆ รวมทั้งด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มิติที่สองการมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการต่างๆ มิติที่สามการมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมเพื่อการมองเป้าหมายร่วมกัน และมิติที่สี่การมุ่งเน้นการทำประโยชน์แก่สังคม ‘ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส กล่าวว่า “ผมมีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาว่า การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกันนั้น ต้องอาศัยปรัชญาการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน ให้เกียรติและให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล เปิดโอกาสให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถให้มีอิสระทางความคิดและอิสระทางวิชาการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลอย่างมีส่วนร่วม...

  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีเภสัช มข.คนใหม่ กับวิสัยทัศน์การบริหารคณะเภสัชศาสตร์

  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส หลังรับตำแหน่งใหม่ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายแนวทางการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็นสี่มิติ ดังนี้ มิติที่หนึ่งการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานด้านต่างๆ รวมทั้งด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มิติที่สองการมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการต่างๆ มิติที่สามการมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมเพื่อการมองเป้าหมายร่วมกัน และมิติที่สี่การมุ่งเน้นการทำประโยชน์แก่สังคม ‘ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส กล่าวว่า “ผมมีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาว่า การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกันนั้น ต้องอาศัยปรัชญาการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจร่วมกัน ให้เกียรติและให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล เปิดโอกาสให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถให้มีอิสระทางความคิดและอิสระทางวิชาการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลอย่างมีส่วนร่วม…

ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ