หัวข้อข่าวเด่น
ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ
 • หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม

  หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์

 • The official page of the 15th Asia Conference of Clinical Pharmacy (ACCP), hosting by Thai Pharmacy Council, College of Pharmacotherapy Thailand, and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University.Please stay...

  The 15th Asia Conference of Clinical Pharmacy (ACCP-2015)

  The official page of the 15th Asia Conference of Clinical Pharmacy (ACCP), hosting by Thai Pharmacy Council, College of Pharmacotherapy Thailand, and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University.Please stay…

 • หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงินa ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ รายละเอียดที่ควรทราบ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม

  หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงินa ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ รายละเอียดที่ควรทราบ

 • หนังสืออนุมัติโครงการ กำหนดการประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ: กรณีเป็น อาจารย์ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ยกเว้นค่าลงทะเบียน สถาบันละ 50 คน (สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพจัดประชุม ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน) ** กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากต้องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา ให้ส่งบทความเป็น Full Paper เท่านั้น ** ** ขนาดโปสเตอร์...

  The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015

  หนังสืออนุมัติโครงการ กำหนดการประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ: กรณีเป็น อาจารย์ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ยกเว้นค่าลงทะเบียน สถาบันละ 50 คน (สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพจัดประชุม ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน) ** กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากต้องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา ให้ส่งบทความเป็น Full Paper เท่านั้น ** ** ขนาดโปสเตอร์…