หัวข้อข่าวเด่น
ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ
  • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมและสาธิตปฏิบัติการ Basic cell culture ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุม 3415 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มข. [ ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม ] [ ตรวจสอบรายชื่อ ] [ กำหนดการอบรม ]

    การอบรมและสาธิตปฏิบัติการ Basic cell culture

    ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมและสาธิตปฏิบัติการ Basic cell culture ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุม 3415 ชั้น 4 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มข. [ ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม ] [ ตรวจสอบรายชื่อ ] [ กำหนดการอบรม ]

  • โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) และ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความพร้อมที่จะดำเนิน งานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์

    ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 8

    โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) และ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความพร้อมที่จะดำเนิน งานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์