หัวข้อข่าวเด่น
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 49/2559  

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 49/2559  

 • วันนี้ (26 สิงหาคม 2559) คณะเภสัชศาสตร์ โดย นายบุญคงศิลป์  วานมนตรี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบวันสถาปนา คณะเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น    

  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี

  วันนี้ (26 สิงหาคม 2559) คณะเภสัชศาสตร์ โดย นายบุญคงศิลป์  วานมนตรี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบวันสถาปนา คณะเทคโนโลยี ครบรอบ 32 ปี พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น    

 • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการประชุมพบปะศิษย์เก่าสาขาเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร การสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ ศิษย์เก่า และแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย หรือการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ศึกษา การจัดการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา หรือการทำวิจัยในแหล่งฝึก เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถเรียนต่อในหลักสูตรแบบก้าวหน้า (6+1) อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์สาขาเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม...

  คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นและพบปะศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences)

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการประชุมพบปะศิษย์เก่าสาขาเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร การสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ ศิษย์เก่า และแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย หรือการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ศึกษา การจัดการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา หรือการทำวิจัยในแหล่งฝึก เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถเรียนต่อในหลักสูตรแบบก้าวหน้า (6+1) อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์สาขาเภสัชศาสตร์ เพื่อรองรับการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม…

 • เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ที่ปรึกษา และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ (รศ.ดร.สุภาวดี  ดาวดี, รศ.ศุภชัย  ติยวรนันท์, ผศ.ดร.เอกพล  ลิ้มพงษา และ ผศ.ดร.ธนิสร์  ปทุมานนท์) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร นำโดย นายอดิศักดิ์  เทพสาสน์...

  พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มข. และจังหวัดสกลนคร

  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ที่ปรึกษา และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ (รศ.ดร.สุภาวดี  ดาวดี, รศ.ศุภชัย  ติยวรนันท์, ผศ.ดร.เอกพล  ลิ้มพงษา และ ผศ.ดร.ธนิสร์  ปทุมานนท์) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร นำโดย นายอดิศักดิ์  เทพสาสน์…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ผลงาน 1. ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดส่องฟ้า ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.แคทรียา  สุทธานุช ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร ออกให้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 2. ชื่อผลงาน : โปรแกรมฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตสำหรับคลินิกผู้ป่วยโรคไต (โปรแกรม...

  คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 ผลงาน

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ผลงาน 1. ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดส่องฟ้า ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.แคทรียา  สุทธานุช ประเภทผลงาน : อนุสิทธิบัตร ออกให้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 2. ชื่อผลงาน : โปรแกรมฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตสำหรับคลินิกผู้ป่วยโรคไต (โปรแกรม…

 • วันนี้ 23 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 45 ปี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยมี ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับและนำชมงานอย่างอบอุ่น  

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

  วันนี้ 23 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 45 ปี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 โดยมี ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับและนำชมงานอย่างอบอุ่น  

 • “One of Best Reviewers 2015″ Acknowledged by Pharmacoepidemiology and Drug Safety (Impact factor 2.908) ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่  รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล (Assoc.Prof. Narumol Jarernsiripornkul) สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ในการทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองบทความวิจัยและได้รับการคัดเลือกจัดอยู่ในกลุ่ม “One of Best Reviewers 2015″ ของวารสารระดับนานาชาติ  Pharmacoepidemiology and Drug Safety ในฐานข้อมูล ISI และ...

  ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล “One of Best Reviewers 2015″

  “One of Best Reviewers 2015″ Acknowledged by Pharmacoepidemiology and Drug Safety (Impact factor 2.908) ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่  รศ.ดร.นฤมล เจริญศิริพรกุล (Assoc.Prof. Narumol Jarernsiripornkul) สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ในการทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองบทความวิจัยและได้รับการคัดเลือกจัดอยู่ในกลุ่ม “One of Best Reviewers 2015″ ของวารสารระดับนานาชาติ  Pharmacoepidemiology and Drug Safety ในฐานข้อมูล ISI และ…

 • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ  หน้าอาคาร SC.06  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ภาพ/กัณฐาภรณ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ข่าว/กัณฐาภรณ์

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมบุคลากร ร่วมถวายพานพุ่มฯ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2559

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ  หน้าอาคาร SC.06  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ภาพ/กัณฐาภรณ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ข่าว/กัณฐาภรณ์

ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ