หัวข้อข่าวเด่น
 • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “พิธีส่ง-รับมอบงาน” ในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล ส่งมอบงานให้กับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส  ในพิธีส่ง-มอบงานดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์...

  พิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข.

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “พิธีส่ง-รับมอบงาน” ในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล ส่งมอบงานให้กับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส  ในพิธีส่ง-มอบงานดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 รับสมัครกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 (ทาง INTERNET เท่านั้น)

  การรับสมัคร โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 รับสมัครกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 (ทาง INTERNET เท่านั้น)

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2557

  ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีมอดินแดงและรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2557

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2557

 • ผลงานจากสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน “การจัดระบบการจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย”  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  และ รางวัล Popular Vote ซึ่งเป็นประเภทผลงาน  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance :GG) ส่งเข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบวีทีทัศน์ ซึ่งมี นายทวี พรมดี และนางสาวรัชยาพร อโนราช เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเภสัชเคมี เป็นผู้ร่วมนำเสนอผลงาน  โดยทั้ง 2 คนได้เข้ารับรางวัลจาก รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

  คณะเภสัชศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วม The 7th KKU SHOW and SHARE 2014 พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  ผลงานจากสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน “การจัดระบบการจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย”  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  และ รางวัล Popular Vote ซึ่งเป็นประเภทผลงาน  ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance :GG) ส่งเข้าร่วมนำเสนอในรูปแบบวีทีทัศน์ ซึ่งมี นายทวี พรมดี และนางสาวรัชยาพร อโนราช เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเภสัชเคมี เป็นผู้ร่วมนำเสนอผลงาน  โดยทั้ง 2 คนได้เข้ารับรางวัลจาก รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้…

 • ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ….. เพื่อยกเลิกและทดแทนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ……  ฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและระบบยาของประเทศ หากมีการประกาศใช้ กล่าวคือ บทบัญญัติสำคัญเกี่ยวกับการแบ่งประเภทยา รวมทั้ง มีข้อยกเว้นในเรื่องการนำยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับมาผสมการแบ่งบรรจุยาให้กระทำได้โดยผู้ที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ดังนั้นเพื่อเป็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติยาต่อไป รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับหลักประกันการคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยในการใช้ยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ จึงได้จัดให้มีเสวนา “พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. ผลกระทบต่อระบบยาและผู้บริโภค” ขึ้นเมื่อวันที่ 19...

  คณะเภสัชฯ มข. จัดเสวนา“ร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. … ผลกระทบต่อระบบยาและผู้บริโภค”

  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ….. เพื่อยกเลิกและทดแทนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และได้ผ่านการพิจารณาของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ……  ฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและระบบยาของประเทศ หากมีการประกาศใช้ กล่าวคือ บทบัญญัติสำคัญเกี่ยวกับการแบ่งประเภทยา รวมทั้ง มีข้อยกเว้นในเรื่องการนำยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับมาผสมการแบ่งบรรจุยาให้กระทำได้โดยผู้ที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  ดังนั้นเพื่อเป็นการระดมสมองและแลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติยาต่อไป รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับหลักประกันการคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยในการใช้ยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ จึงได้จัดให้มีเสวนา “พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. ผลกระทบต่อระบบยาและผู้บริโภค” ขึ้นเมื่อวันที่ 19…

 •   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งฟังบรรยายหัวข้อ “การจัดจำแนกและการบำบัดของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์” ซึ่งมี  นายณรงค์ ไร่รัตน์ นางสาวรัชยาพร อโนราช และนายทวี พรมดี บุคลากรด้านห้องปฏิบติการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคลและพัฒนาองค์กร ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้วย โดยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ของนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ในครั้งนี้...

  คณะเภสัชฯ ต้อนรับ นศ. ระดับ ป.โท และ ป.เอก คณะเทคนิคการแพทย์ ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งฟังบรรยายหัวข้อ “การจัดจำแนกและการบำบัดของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์” ซึ่งมี  นายณรงค์ ไร่รัตน์ นางสาวรัชยาพร อโนราช และนายทวี พรมดี บุคลากรด้านห้องปฏิบติการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคลและพัฒนาองค์กร ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้วย โดยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ของนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ในครั้งนี้…

ภายในคณะเภสัชศาสตร์