หัวข้อข่าวเด่น
 • เชิญบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ  “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs.)” ครั้งที่ 3  ประจำปี  2557 (Pharm KKU Show & Share 2014) ในวันพุธที่  3  กันยายน   2557 ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย  และบริเวณ ชั้น 2 อาคาร 3  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เชิญร่วมกิจกรรม Pharm KKU Show & Share 2014 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วันพุธที่ 3 กันยายน 2557

  เชิญบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ  “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs.)” ครั้งที่ 3  ประจำปี  2557 (Pharm KKU Show & Share 2014) ในวันพุธที่  3  กันยายน   2557 ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย  และบริเวณ ชั้น 2 อาคาร 3  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ”  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  นางยุพาพร ทองน้อย  นางยุวดี  เพชระ  และ นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง   สังกัด...

  กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ

  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ”  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์  โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  นางยุพาพร ทองน้อย  นางยุวดี  เพชระ  และ นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง   สังกัด…

 • เชิญร่วมกิจกรรม “พิธีไหว้ครู″ คณะเภสัชศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ กำหนดการ  << คลิ๊ก  

  “พิธีไหว้ครู″ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557

  เชิญร่วมกิจกรรม “พิธีไหว้ครู″ คณะเภสัชศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ กำหนดการ  << คลิ๊ก  

 • เมื่อเวลา 09.00 น. (27 สิงหาคม 57) คณะเภสัชศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์เดชพล ปรีชากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ และ นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนา คณะเทคโนโลยี ครบรอบ 30 ปี พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ...

  ผู้บริหารร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี

  เมื่อเวลา 09.00 น. (27 สิงหาคม 57) คณะเภสัชศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์เดชพล ปรีชากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ และ นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนา คณะเทคโนโลยี ครบรอบ 30 ปี พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ…

 •   รองศาสตราจารย์ ดร.เดชพล ปรีชากุล รองคณบดี ฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43   ปี  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียติต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 พ.ศ. 2557  ที่ผ่านมา    ...

  ผู้บริหารคณะเภสัชฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.เดชพล ปรีชากุล รองคณบดี ฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีโอกาสที่คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 43   ปี  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา นันทบุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียติต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 พ.ศ. 2557  ที่ผ่านมา    …

 •   ประกาศคณะทำงานเพื่อดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1.    ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ปฏิทินดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.   ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.   ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่...

  ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

    ประกาศคณะทำงานเพื่อดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1.    ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ปฏิทินดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.   ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.   ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่…

 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1043/2551 ให้นับหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เปิดสอนโดยสถาบันขงจื๊อ มข. เป็นรายวิชาเลือกเสรี ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประกาศ ให้นับหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เปิดสอนโดยสถาบันขงจื๊อ มข. เป็นรายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี

  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1043/2551 ให้นับหลักสูตรฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เปิดสอนโดยสถาบันขงจื๊อ มข. เป็นรายวิชาเลือกเสรี ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ   หน้าอาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18...

  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมถวายพานพุ่มฯ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์

  เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ   หน้าอาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18…

ภายในคณะเภสัชศาสตร์