หัวข้อข่าวเด่น
 • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 36 ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 07.30 น. รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ คณะผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ และแขกผู้ร่วมงานได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร...

  เภสัชฯ มข. จัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 36 ปี

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 36 ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 07.30 น. รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ คณะผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ และแขกผู้ร่วมงานได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 1  - 15 ธันวาคม  2559 รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2018/2559     หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

  ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 1  - 15 ธันวาคม  2559 รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2018/2559     หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

 • ลงทะเบียนออนไลน์ หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม แบบจองห้องพัก ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน หนังสือเชิญประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II

  ลงทะเบียนออนไลน์ หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม แบบจองห้องพัก ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน หนังสือเชิญประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016   ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวฉัตรฑริกา  เพ็งดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนางสาวพิมพิชญา แสงชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 3rd International Conference on...

  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016

  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016   ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวฉัตรฑริกา  เพ็งดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนางสาวพิมพิชญา แสงชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 3rd International Conference on…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเภสัชฯ มข. ที่ได้รับรางวัล “ทึมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559” ในนามของ “กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น” ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ร่วมกับ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มค้รองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา โดยในทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559 จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้...

  ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เภสัชฯ มข. ได้รับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559”

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเภสัชฯ มข. ที่ได้รับรางวัล “ทึมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559” ในนามของ “กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น” ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ร่วมกับ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มค้รองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา โดยในทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559 จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้…

 • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ MCQ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบวัดความรู้ MCQ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ ผศ.ดร.กรแก้ว  จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยภายในงาน เป็นการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องของแผนการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามหลักสูตร โดย ผศ.ดร.กรแก้ว...

  คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมกระตุ้นเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ MCQ

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ MCQ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบวัดความรู้ MCQ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ ผศ.ดร.กรแก้ว  จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยภายในงาน เป็นการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องของแผนการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามหลักสูตร โดย ผศ.ดร.กรแก้ว…

 • วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประกาศความภักดี  ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยภายในงานมีพสกนิกรทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าอาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี...

  คณะเภสัชฯ มข. ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล “รวมพลังแห่งความภักดี”

  วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อประกาศความภักดี  ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยภายในงานมีพสกนิกรทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าอาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี…

 • ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานที่บริเวณหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายความไว้อาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

  ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานที่บริเวณหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ