หัวข้อข่าวเด่น
ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ
  • โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) และ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความพร้อมที่จะดำเนิน งานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์

    ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 8

    โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) และ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจมีความพร้อมที่จะดำเนิน งานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์

  • เป็นการจัดประชุมเพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับความท้าทายในการบริหารซัพพลายเชนด้านยาของโรงพยาบาลในปัจจุบัน หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ หมายเหตุ: ในการประชุมครั้งนี้ในภาคปฏิบัติการทุกวันมีการใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดนำคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)ไปใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

    การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/2558

    เป็นการจัดประชุมเพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับความท้าทายในการบริหารซัพพลายเชนด้านยาของโรงพยาบาลในปัจจุบัน หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ หมายเหตุ: ในการประชุมครั้งนี้ในภาคปฏิบัติการทุกวันมีการใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดนำคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)ไปใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย