หัวข้อข่าวเด่น
 • เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย อาคาร 3 ชั้น 2   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”    ให้กับผู้บริหาร  ประธานสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรด้านแผนและประกันคุณภาพ  คณะเภสัชศาสตร์  เพื่อพัฒนากระบวนการด้านการประกันคุณภาพภายในให้เป็นระบบที่มีคุณภาพมากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ...

  คณะเภสัชฯ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

  เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย อาคาร 3 ชั้น 2   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”    ให้กับผู้บริหาร  ประธานสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรด้านแผนและประกันคุณภาพ  คณะเภสัชศาสตร์  เพื่อพัฒนากระบวนการด้านการประกันคุณภาพภายในให้เป็นระบบที่มีคุณภาพมากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลง …

 • ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้- 22 ก.พ.59

  ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ วันนี้- 22 ก.พ.59

  ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้- 22 ก.พ.59

 • เมื่อวันที่  29  มกราคม  2559  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์

  คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2559

  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2559  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์

 •   คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร กาญจนราช ได้รับทุน Endeavour Research and  Fellowship  ประจำปี 2559 จาก รัฐบาลออสเตรเลียไปฝึกอบรมระดับหลังปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Post doctoral level)   เพื่อทำการวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559  ณ  School...

  อาจารย์คณะเภสัชฯ ได้รับทุน Endeavour Research and Fellowship

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร กาญจนราช ได้รับทุน Endeavour Research and  Fellowship  ประจำปี 2559 จาก รัฐบาลออสเตรเลียไปฝึกอบรมระดับหลังปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Post doctoral level)   เพื่อทำการวิจัยเปรียบเทียบกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2559  ณ  School…

 • เมื่อวันที่  28  มกราคม  2559  เวลา 13.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์   ณ ห้องประชุม 2323  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจาก นางกิตติมา  จันทรสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บรรยาย “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน”...

  คณะเภสัชฯ จัดอบรม “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน”

  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2559  เวลา 13.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์   ณ ห้องประชุม 2323  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจาก นางกิตติมา  จันทรสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บรรยาย “การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน”…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่่ ดร.ศรัญญา  ตันติยาสวัสดิกุล นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแผ่นแปะทางผิวหนังของสารสกัดหยาบกระชายดำเพื่อนำส่งทางผิวหนัง  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล  ลิ้มพงษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2559  เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี...

  นักศึกษาเภสัชฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่่ ดร.ศรัญญา  ตันติยาสวัสดิกุล นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแผ่นแปะทางผิวหนังของสารสกัดหยาบกระชายดำเพื่อนำส่งทางผิวหนัง  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล  ลิ้มพงษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2559  เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี…

 • เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่เดินทางมาให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและวิจัย  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยและการใช้สมุนไพร กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th International Conference on Natural Product for Health and Beauty”...

  คณะเภสัชฯ ต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่เดินทางมาให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและวิจัย  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยและการใช้สมุนไพร กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 6th International Conference on Natural Product for Health and Beauty”…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และ ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ และได้เข้ารับรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ในงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข.” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 1. ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ รุ่นที่ 5 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2558...

  ศิษย์เก่าเภสัชฯ ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น และ ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และ ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ และได้เข้ารับรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ในงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข.” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 1. ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ รุ่นที่ 5 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2558…

ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ