หัวข้อข่าวเด่น
 •   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน กายภาพ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  และบุคลากรหน่วยปฎิบัติการคุณภาพผลิตภัณท์  หน่วยปฎิบัติการตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ พร้อมด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบการบริหารห้องปฎิบัติการกลางและระบบห้องปฎิบัติการปลอดภัย(Lab safty)  ในวันที่15...

  เภสัชฯ มข.ต้อนรับคณะดูงานด้านห้องปฏิบัติการปลอดภัย จากคณะเภสัช ม.อุบล

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน กายภาพ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  และบุคลากรหน่วยปฎิบัติการคุณภาพผลิตภัณท์  หน่วยปฎิบัติการตรวจวัดระดับยาและสารเคมีในชีววัตถุ พร้อมด้วยเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบการบริหารห้องปฎิบัติการกลางและระบบห้องปฎิบัติการปลอดภัย(Lab safty)  ในวันที่15…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 รับสมัครกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 (ทาง INTERNET เท่านั้น)

  ผังสนามสอบ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558 รับสมัครกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 (ทาง INTERNET เท่านั้น)

 • เภสัชฯ มข. จัดอบรม “การเขียนแบบขอรับการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน” ให้บุคลากรสายสนับสนุน   วันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ โดย หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดโครงการอบรม  “การเขียนแบบขอรับการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนกว่า 30 คน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ นางกาญจนศรี สงิห์ภู่ ตำแหน่ง พยาบาล...

  เภสัชฯ มข. จัดอบรม “การเขียนแบบขอรับการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน” ให้สายสนับสนุน

  เภสัชฯ มข. จัดอบรม “การเขียนแบบขอรับการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน” ให้บุคลากรสายสนับสนุน   วันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ โดย หน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดโครงการอบรม  “การเขียนแบบขอรับการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนกว่า 30 คน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ นางกาญจนศรี สงิห์ภู่ ตำแหน่ง พยาบาล…

 • คณะเภสัชศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเภสัชกรยุคใหม่” ขึ้นในวันเสาร์ที่  17 มกราคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 2316 อาคาร 2 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเภสัชกรสุโรจน์  แพงมา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์...

  เภสัชฯ มข.จัดเสวนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเภสัชกรยุคใหม่”

  คณะเภสัชศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเภสัชกรยุคใหม่” ขึ้นในวันเสาร์ที่  17 มกราคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 2316 อาคาร 2 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเภสัชกรสุโรจน์  แพงมา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์…

 • ฝ่ายประกันคุณภาพจัดอบรม “แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ตัวชี้วัด ประจำปีการศึกษา 2557″ ในวันที่ 22 ม.ค. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มข.      

  ฝ่ายประกันคุณภาพจัดอบรม “แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ตัวชี้วัด ประจำปีการศึกษา 2557″

  ฝ่ายประกันคุณภาพจัดอบรม “แนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ตัวชี้วัด ประจำปีการศึกษา 2557″ ในวันที่ 22 ม.ค. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มข.      

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Institute of Natural Medicine University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น NEW !! ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Institute of Natural Medicine University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง **ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (ดาวน์โหลดไฟล์ด้านบน) ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 23...

  ด่วน ประกาศผลการคัดเลือกโครงการเปลี่ยน ณ Toyama

  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Institute of Natural Medicine University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น NEW !! ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Institute of Natural Medicine University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง **ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารขออนุญาตจากผู้ปกครอง (ดาวน์โหลดไฟล์ด้านบน) ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 23…

ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ
 • หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม

  หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์

 • The official page of the 15th Asia Conference of Clinical Pharmacy (ACCP), hosting by Thai Pharmacy Council, College of Pharmacotherapy Thailand, and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University.Please stay...

  The 15th Asia Conference of Clinical Pharmacy (ACCP-2015)

  The official page of the 15th Asia Conference of Clinical Pharmacy (ACCP), hosting by Thai Pharmacy Council, College of Pharmacotherapy Thailand, and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University.Please stay…

 • หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงินa ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ รายละเอียดที่ควรทราบ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม

  หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงินa ตรวจสอบรายชื่อ ใบตอบรับร่วมประชุม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แบบจองห้องพัก ลงทะเบียนออนไลน์ รายละเอียดที่ควรทราบ

 • หนังสืออนุมัติโครงการ กำหนดการประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ: กรณีเป็น อาจารย์ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ยกเว้นค่าลงทะเบียน สถาบันละ 50 คน (สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพจัดประชุม ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน) ** กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากต้องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา ให้ส่งบทความเป็น Full Paper เท่านั้น ** ** ขนาดโปสเตอร์...

  The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015

  หนังสืออนุมัติโครงการ กำหนดการประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ: กรณีเป็น อาจารย์ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ยกเว้นค่าลงทะเบียน สถาบันละ 50 คน (สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพจัดประชุม ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน) ** กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากต้องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา ให้ส่งบทความเป็น Full Paper เท่านั้น ** ** ขนาดโปสเตอร์…