หัวข้อข่าวเด่น
ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ
 • You are cordially invited to participate at The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (‪#‎HTM2017‬), which will be held at Asia Hotel, Bangkok, Thailand on January 25-27, 2017.

  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ HTM 2017

  You are cordially invited to participate at The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (‪#‎HTM2017‬), which will be held at Asia Hotel, Bangkok, Thailand on January 25-27, 2017.

 • หนังสืออุนมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียนออนไลน์ 1) ภาคบรรยาย (วันที่ 1 สิงหาคม 2559) 2) ภาคปฏิบัติการ (วันที่ 2 สิงหาคม 2559) ————————————————————– โรงแรมที่พักในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารขวัญมอ http://home.kku.ac.th/kwanmor/contact.php โทร. 043-343097, 043-203158, 085-9251331 Fax. : 043-343097 ต่อ...

  การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

  หนังสืออุนมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียนออนไลน์ 1) ภาคบรรยาย (วันที่ 1 สิงหาคม 2559) 2) ภาคปฏิบัติการ (วันที่ 2 สิงหาคม 2559) ————————————————————– โรงแรมที่พักในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารขวัญมอ http://home.kku.ac.th/kwanmor/contact.php โทร. 043-343097, 043-203158, 085-9251331 Fax. : 043-343097 ต่อ…

 • แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าประชุม โปรดตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อ แบบจองโรงแรม (เซนทารา) สิ่งที่ควรทราบ แบบติดหลักฐานโอนเงิน หนังสือเชิญประชุม

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 21/2559 เรื่อง “การวิจัยแบบผสมผสานในทางเภสัชกรรมปฏิบัติ”

  แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าประชุม โปรดตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 หนังสืออนุมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายชื่อ แบบจองโรงแรม (เซนทารา) สิ่งที่ควรทราบ แบบติดหลักฐานโอนเงิน หนังสือเชิญประชุม

 • หนังสืออุนมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม แบบจองห้องพัก ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน หนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ควรทราบ ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียนออนไลน์ หมายเหตุ :  ผู้ประสงค์ส่งผลงานเพื่อนำเสนอผลงาน Poster และ Oral Presentation  โปรดลงทะเบียน  ตรวจสอบรายชื่อ และเลือก Upload ผลงานนำเสนอ กำหนดการส่งบทคัดย่อ: โปรดดำเนินการ ภายในวันที่  5  สิงหาคม  2559 ตัวอย่างและรูปแบบบทความ-บทคัดย่อ ขนาดโปสเตอร์ : ...

  ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 9

  หนังสืออุนมัติ โครงการประชุม กำหนดการประชุม แบบจองห้องพัก ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน หนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ควรทราบ ตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียนออนไลน์ หมายเหตุ :  ผู้ประสงค์ส่งผลงานเพื่อนำเสนอผลงาน Poster และ Oral Presentation  โปรดลงทะเบียน  ตรวจสอบรายชื่อ และเลือก Upload ผลงานนำเสนอ กำหนดการส่งบทคัดย่อ: โปรดดำเนินการ ภายในวันที่  5  สิงหาคม  2559 ตัวอย่างและรูปแบบบทความ-บทคัดย่อ ขนาดโปสเตอร์ : …