หัวข้อข่าวเด่น
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ

  รับสมัครหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ

 • วันที่ 29 กันยายน 2559 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สุธาร จันทะวงศ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ Miss Menchie YANAGIDAIRA และ Miss Bernadette CIRIT จาก School of Pharmacy, Western University of Health...

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเลี่ยนจาก Western University of Health Sciences

  วันที่ 29 กันยายน 2559 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สุธาร จันทะวงศ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ Miss Menchie YANAGIDAIRA และ Miss Bernadette CIRIT จาก School of Pharmacy, Western University of Health…

 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทางวิชาชีพ 1. เภสัชกรหญิงสุภาวดี เปล่งชัย เภสัชกร โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15ได้รับรางวัล “คนซื่อสัตย์” จากการประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2559 สำหรับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในบทบาทการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในระดับจังหวัดร้อยเอ็ด 2. เภสัชกรหญิงพัชรี กาญจนวัตร หัวหน้างานวิชาการ...

  ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มข.

  ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทางวิชาชีพ 1. เภสัชกรหญิงสุภาวดี เปล่งชัย เภสัชกร โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15ได้รับรางวัล “คนซื่อสัตย์” จากการประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2559 สำหรับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในบทบาทการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในระดับจังหวัดร้อยเอ็ด 2. เภสัชกรหญิงพัชรี กาญจนวัตร หัวหน้างานวิชาการ…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 ตาม >>>  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1441/2559) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ข้อมูลการรับสมัคร หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download...

  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) — Update

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 ตาม >>>  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1441/2559) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ข้อมูลการรับสมัคร หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download…

 • ประกาศตารางสอบ / ยกเลิกสอบและเปลี่ยนแปลงเวลาสอบบางรายวิชา ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  อัพเดท ตารางสอบ/เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

  ประกาศตารางสอบ / ยกเลิกสอบและเปลี่ยนแปลงเวลาสอบบางรายวิชา ประจำภาคต้น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย” ณ ห้องไอเลิฟ (I love) โรงแรมไอ โฮเทล ขอนแก่น (I hotel Khon Kaen) เพื่อให้บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับทราบข้อมูลด้านสวัสดิการที่ควรรับทราบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และต่อองค์กร โดยมี...

  คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

  คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย” ณ ห้องไอเลิฟ (I love) โรงแรมไอ โฮเทล ขอนแก่น (I hotel Khon Kaen) เพื่อให้บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับทราบข้อมูลด้านสวัสดิการที่ควรรับทราบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และต่อองค์กร โดยมี…

 • เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) จากกรมพัฒนากรแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดย ดร.ภญ.มณฑกา  ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองการแพทย์พื้นบ้าน...

  การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชฯ มข. และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไพบูลย์  ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) จากกรมพัฒนากรแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดย ดร.ภญ.มณฑกา  ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองการแพทย์พื้นบ้าน…

 • เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.แคทรียา  สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 40 คน ในโอกาสที่ทางโรงเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี รศ.ศุภชัย  ติยวรนันท์ อาจารย์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ บรรยายที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์ และวิดีทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์ และหลังจากนั้น ได้นำคณะครูและนักเรียน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสมุนไพรหายากบริเวณโดยรอบคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ซึบซับความรู้ด้านสมุนไพรที่ชัดเจนมากขึ้น สุดท้ายนี้ ทางพิพิธภัณฑ์คณะเสภัชศาสตร์...

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.แคทรียา  สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 40 คน ในโอกาสที่ทางโรงเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี รศ.ศุภชัย  ติยวรนันท์ อาจารย์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ บรรยายที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์ และวิดีทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์ และหลังจากนั้น ได้นำคณะครูและนักเรียน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และสมุนไพรหายากบริเวณโดยรอบคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้ซึบซับความรู้ด้านสมุนไพรที่ชัดเจนมากขึ้น สุดท้ายนี้ ทางพิพิธภัณฑ์คณะเสภัชศาสตร์…

ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ