หัวข้อข่าวเด่น
 •   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งฟังบรรยายหัวข้อ “การจัดจำแนกและการบำบัดของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์” ซึ่งมี  นายณรงค์ ไร่รัตน์ นางสาวรัชยาพร อโนราช และนายทวี พรมดี บุคลากรด้านห้องปฏิบติการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคลและพัฒนาองค์กร ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้วย โดยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ของนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ในครั้งนี้...

  คณะเภสัชฯ ต้อนรับ นศ. ระดับ ป.โท และ ป.เอก คณะเทคนิคการแพทย์ ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งฟังบรรยายหัวข้อ “การจัดจำแนกและการบำบัดของเสียที่เกิดจากห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์” ซึ่งมี  นายณรงค์ ไร่รัตน์ นางสาวรัชยาพร อโนราช และนายทวี พรมดี บุคลากรด้านห้องปฏิบติการ คณะเภสัชศาสตร์ เป็นอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคลและพัฒนาองค์กร ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้วย โดยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ของนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ในครั้งนี้…

 • เมื่อเวลา 09.30 น. (9 กันยายน 57) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จารุาชน์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคลและพัฒนาองค์กร และ นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้ง พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี รองศาสตราจารย์วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร ให้เกียรติต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้...

  ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มอบช่อดอกไม้โอกาสวันครบรอบวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มข. 42 ปี แห่งการก่อตั้ง

  เมื่อเวลา 09.30 น. (9 กันยายน 57) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย จารุาชน์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคลและพัฒนาองค์กร และ นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้ง พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี รองศาสตราจารย์วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร ให้เกียรติต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้…

 • ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน” ‘ นายสถิตย์ แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายชัชวาล หนองนา ตำแหน่ง  บุคลากร ชำนาญการ และหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ที่สนใจร่วมฟัง และซักถาม จำนวนมาก ในกิจกรรม Monthly Meeting เมื่อวันที่ 3...

  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มข. ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน”(ข่าวกิจกรรม)

  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ ” การขอเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน” ‘ นายสถิตย์ แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายชัชวาล หนองนา ตำแหน่ง  บุคลากร ชำนาญการ และหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ที่สนใจร่วมฟัง และซักถาม จำนวนมาก ในกิจกรรม Monthly Meeting เมื่อวันที่ 3…

 • Welcome to The International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2015) Jan 28-30, 2015, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand Organizers Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University Faculty...

  The International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2015)

  Welcome to The International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2015) Jan 28-30, 2015, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand Organizers Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University Faculty…

 • ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 035/2557  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557

  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 035/2557  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557

 •   ประกาศคณะทำงานเพื่อดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1.    ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ปฏิทินดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.   ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.   ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่...

  ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

    ประกาศคณะทำงานเพื่อดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1.    ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ปฏิทินดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.   ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.   ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่…

ภายในคณะเภสัชศาสตร์