หัวข้อข่าวเด่น
 • สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ   Pharm Camp 2014 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการแนะแนวทาง และเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา  การเรียนในวิชาชีพทางเภสัชกรรม และบทบาทหน้าที่ของเภสัชกร  ซึ่งถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต  ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ซึ่งกิจกรรมของค่าย Pharm Camp...

  คณะเภสัชฯ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าค่าย Pharm Camp 2014

  สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ   Pharm Camp 2014 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการแนะแนวทาง และเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา  การเรียนในวิชาชีพทางเภสัชกรรม และบทบาทหน้าที่ของเภสัชกร  ซึ่งถือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต  ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ซึ่งกิจกรรมของค่าย Pharm Camp…

 • ‘คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ไอ เลิฟ  โรงแรม ไอ โฮเต็ล ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยมี รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในการประชุมเป็นจำมาก ...

  คณะเภสัชศาสตร์ ประชุมจัดทำแผนฯ ปี 58 รุกโครงการมุ่งสู่วิสัยทัศน์

  ‘คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ไอ เลิฟ  โรงแรม ไอ โฮเต็ล ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยมี รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในการประชุมเป็นจำมาก …

 • คณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส โอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561

  หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มข. แสดงความยินดีคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

  คณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส โอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561

 • รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่   ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่   ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

 • ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ปิยะมหาราช” ประจำปี 2557 ‘ ‘เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 7.00 น. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.ภญ.หนึ่งฤทัย สุกใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการสังคม และคุณเยาวภา จันทร์ศรี หัวหน้างานห้องสมุด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อถวาย ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

  ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ปิยะมหาราช” ประจำปี 2557

  ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “ปิยะมหาราช” ประจำปี 2557 ‘ ‘เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 7.00 น. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.ภญ.หนึ่งฤทัย สุกใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการสังคม และคุณเยาวภา จันทร์ศรี หัวหน้างานห้องสมุด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อถวาย ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

 • รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมบัติผู้สมัคร: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มข. GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความพร้อมในการที่จะเดินทางไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งด้านการพูด และการเขียน มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่าในเกณฑ์ดี...

  รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2558

  รับสมัคร นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมบัติผู้สมัคร: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มข. GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความพร้อมในการที่จะเดินทางไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งด้านการพูด และการเขียน มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่าในเกณฑ์ดี…

ภายในคณะเภสัชศาสตร์
การประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการ