ขอแสดงความยินดี “นศ.ป.โท เอก ได้รับรางวัลในการประชุม FAPA 2012″ ที่บาหลี

การประชุม FAPA 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ที่บาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบจากหลักสูตร ป.เอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล FAPA – CP NAGAI Best Paper Award 2012 จากส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง EFFECT...

การประชุม FAPA 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ที่บาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จบจากหลักสูตร ป.เอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล FAPA – CP NAGAI Best Paper Award 2012 จากส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง EFFECT OF ANDROGRAPHOLIDE ON SYNERGISTIC CYP1A1 INDUCTION

นายทินกร เหล่าออง นศ.ป.โท สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของรศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation จากส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง POTENTIAL OF BERBERINE ON EXPRESSION OF OXIDATIVE STRESS RELATED GENES IN TYPE 2 DIABETIC MICE

นางสาวศศิวิมล ทองพั้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท  ที่ได้รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ในสาขา Drug Marketing and Socio-economic Pharmacy  โดยมี ผศ.อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
  • รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต ผศ.ภญ.สำลี ใจดี และรศ.ดร.ภญ.ไขแสง โรจน์สถาพร
รศ.ดร.ภก. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล ประธาน ศ.ศ.ภ.ท. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เลขาฯ และเจ้าหน้าที่ประสานง...
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
โครงการผลิตเอกสารคำสอน หนังสือ และตำรา ปีงบประมาณ 2559
ตารางสอนภาคปลายนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัต...

About ธนันชนัย อุ่นสิม