ภาษาไทย / English /

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 0 4300 9700 ต่อ 48300, โทรสาร. 0 4320 2379
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand