ภาษาไทย / English /

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043202378, 043009700 ต่อ 48300, โทรสาร. 043202379
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand