โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
ด้านความปลอดภัย และการจัดการของเสีย
กรกฎาคม 13, 2018

                เวปไซท์ จัดทำESPReL Checklist http://esprel.labsafety.nrct.go.th/home.asp    แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory) http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book2.pdf   …Read the Rest

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory)

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Safety Guideline for Laboratory)
ด้านความปลอดภัย และการจัดการของเสีย
มกราคม 18, 2018

http://esprel.labsafety.nrct.go.th/book.asp

การจัดการสารเคมี

การจัดการสารเคมี
ด้านความปลอดภัย และการจัดการของเสีย
มกราคม 30, 2017

การจัดการสารเคมี เป็นระบบควบคุมกำกับดูแลให้ห้องปฏิบัติการมีสารเคมีเท่าที่จำเป็น มีการเก็บและการใช้ที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของห้องปฏิบัติการการจัดการสารเคมี จึงต้องครอบคลุมวัฏจักรของสารเคมีในห้องปฏิบัติการ คือ ตั้งแต่การจัดหา การเก็บ การใช้ จนกระทั่ง กำจัดทิ้ง โดยใช้สารบบข้อมูลสารเคมีเป็นเครื่องมือ เพราะการจัดการสารเคมีต้องใช้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสารเคมีในครอบครอง จึงจะสามารถบริหารจัดการเพื่อการทำงานและการรับมือกับสารเคมีอย่างถูกต้อง ระบบการจัดการสารเคมี จึงมีสองด้าน คือ ข้อมูล และ สารเคมี …Read the Rest

การจัดแยกประเภทของเสียจากห้องปฏิบัติการ

การจัดแยกประเภทของเสียจากห้องปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัย และการจัดการของเสีย
มกราคม 30, 2017

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง ประจำห้องปฏิบัติการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง ประจำห้องปฏิบัติการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้
อบรม สัมมนาต่างๆ
มกราคม 16, 2017

เรียน  อาจารย์จารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กำหนดจัด การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้นสูง ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และผู้ที่สนใจเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้นสูง ที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้ในงานได้สำเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะจัดขึ้น ทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 12.45-16.00 น. ใน …Read the Rest

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ วันที่ 14 มกราคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ วันที่ 14 มกราคม 2560
อบรม สัมมนาต่างๆ
มกราคม 10, 2017

เรียน คณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท เอก บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ทุกท่าน เนื่องจากระบบการลงทะเบียนทางออนไลน์ Google form จำเป็นต้องดำเนินการผ่านทาง KKU mail จึงทำให้ประสบปัญหากับผู้ที่ไม่ได้ใช้ KKU mail ในการเข้าลงทะเบียนระบบดังกล่าว ดังนั้น …Read the Rest

ต้อนรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.มาศึกษาดูงานเครื่อง AAS,GC,HPLC หน่วยปฏิบัติการฯ

ต้อนรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.มาศึกษาดูงานเครื่อง AAS,GC,HPLC หน่วยปฏิบัติการฯ
อบรม สัมมนาต่างๆ
กันยายน 4, 2012

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น. หน่วยปฏิบัติการฯได้มีโอกาศต้อนรับนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ได้แก่เครื่อง AAS เครื่อง GC และเครื่อง HPLC  จำนวนนักศึกษาทั้งหมด …Read the Rest

รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ

รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ
ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
พฤษภาคม 22, 2012

                การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นภารกิจหลักอีกหนึ่งภารกิจที่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและบริการทางวิชาการ ได้เปิดให้บริการทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือไปจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยผู้ขอใช้บริการสามารถขอทราบรายละเอียดตาม หมายเลขโทรศัทพ์ในหัวข้อ สถานที่ตั้ง ติดต่อเรา         …Read the Rest