การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นภารกิจหลักอีกหนึ่งภารกิจที่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและบริการทางวิชาการ ได้เปิดให้บริการทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือไปจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยผู้ขอใช้บริการสามารถขอทราบรายละเอียดตาม หมายเลขโทรศัทพ์ในหัวข้อ สถานที่ตั้ง ติดต่อเรา

        รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการมีดังนี้

List Instrument

 

  1.Particle Size Analyzer / เครื่องนับอนุภาคในสารละลาย
Coulter Counter / Multisizer II
Details:  เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดขนาด และจำนวนอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวที่นำไฟฟ้าได้ โดยบังคับให้อนุภาคที่แขวนลอยอยู่นั้นผ่านเข้าไปในรูเล็กๆที่มี electrode อยู่ทั้ง 2 ข้าง เมื่ออนุภาคผ่านไปยังรูเล็กนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานระหว่าง electrode ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์เป้นช่วงสั้นๆ ซึ่งมีขนาดที่แปรผัน ตามขนาดของอนุภาค และความต่างศักย์ที่เกิดจากอนุภาคเป็นลำดับนั้น จะถูกวัดและนับเป็นข้อมูล เพื่อ plot เป็นกราฟ
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์
  2.Disintegration tester / เครื่องหาการกระจายตัวของเม็ดยา
Details:  เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดขนาด และจำนวนอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวที่นำไฟฟ้าได้ โดยบังคับให้อนุภาคที่แขวนลอยอยู่นั้นผ่านเข้าไปในรูเล็กๆที่มี electrode อยู่ทั้ง 2 ข้าง เมื่ออนุภาคผ่านไปยังรูเล็กนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานระหว่าง electrode ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์เป้นช่วงสั้นๆ ซึ่งมีขนาดที่แปรผัน ตามขนาดของอนุภาค และความต่างศักย์ที่เกิดจากอนุภาคเป็นลำดับนั้น จะถูกวัดและนับเป็นข้อมูล เพื่อ plot เป็นกราฟ
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นายธนัช ชุมแวงวาปี
  3.Dissolution tester / เครื่องทดสอบการละลายตัวของยา
Pharmatest / Type PTW S III
Details:  เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบการละลายของยา โดยสามารถกำหนดอุณหภูมิของ bath ได้ตั้งแต่ 25-45 C และกำหนดความเร็วรอบในการหมุนได้ตั้งแต่ 25-250 rpm ทำงานแบบ flow through cell ในส่วนของแท่งคนมีทั้งแบบ paddle และ basket
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นายประดิษฐ์ เพียรักษา
  4.Dissolution tester / เครื่องทดสอบการละลายตัวของยา
Pharmatest / Type PTW S III
Details:  เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบการละลายของยา โดยสามารถกำหนดอุณหภูมิของ bath ได้ตั้งแต่ 25-45 C และกำหนดความเร็วรอบในการหมุนได้ตั้งแต่ 25-250 rpm ทำงานแบบ flow through cell ในส่วนของแท่งคนมีทั้งแบบ paddle และ basket
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นายธนัช ชุมแวงวาปี
  5.FT-IR Spectrometer / FT-IR Spectrometer
Perkin Elmer / Spectrum One

Details:  เป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากเครื่อง IR โดยมีระบบออฟติกใหม่ที่เรียกว่า interferometer มีตัวแปลง analog เป็น digital ที่เรียกว่า A/D converter และมีโปรแกรม Fourier Trasform สำหรับเปลี่ยน interferogram ไปเป็น infraredspectrum โดยข้อดีของเครื่องนี้คือ ไม่มีช่องแสงผ่านเข้า-ออก ทำให้มีพลังงานคลื่นแสง infrared จำนวน มากไปตกที่ตัววัดสัญญาน และความถี่ของคลื่นแสงที่มาจากแหล่ง กำเนิดแสงจะถูกวัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลวิเคราะห์มีความถูกต้อง มากขึ้น
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2   Attendant: นางสาวรัชยาพร อโนราช
  Gas Chromatography No.1 / เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
Hewlett Packard / HP6890
Details:  เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแยกสาร ผสมที่ระเหยได้ โดยมี nitrogen เป็น carrier gas ช่วยในการพา สารตัวอย่างเข้าไปใน column ซึ่ง column ที่มีคือ DB-1 และ DB-5 ส่วน Detector เป็นชนิด FID/ECD และระบบ injection  เป็นแบบ Auto injection
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant:  นางณรีญตา สตาสิทธิ์
  6.Gas Chromatography No.2 / เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
Hewlett Packard / HP6890
Details:
 เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแยกสาร ผสมที่ระเหยได้ โดยมี nitrogen เป็น carrier gas ช่วยในการพา สารตัวอย่างเข้าไปใน column ซึ่ง column ที่มีคือ DB-1 และ DB-5 ส่วน Detector เป็นชนิด FID/NPD และระบบ injection เป็นแบบ manual injection
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นางณรีญตา สตาสิทธิ์
  7.High Pressure Homogenizer / High Pressure Homogenizer
Microfluidizer / M-110P
Details:
 เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ ผสมสาร และลดขนาดอนุภาคโดยใช้ความดันสูง ไม่เกิน 30000 psi และสามารถควบคุม อุณหภูมิได้ขณะผสมสารโดยใช้เครื่องทำน้ำเย็นแบบอ่างน้ำหมุนเวียน
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นางสาวประภากร กองพิมพ์
  8.HPLC No.1 / เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
Perkin Elmer / Series 200 Ic pump
Details:  เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ของสารผสม มี pump ซึ่ง เป็น ชนิด low pressure เป็นตัวนำ mobile phase ทั้ง 3 line เข้าสู่ระบบ ระบบ injection ใช้ระบบ manual injection ซึ่ง สามารถ inject ได้สูงสุด 100 microlitre ระบบตรวจวัดเป็นชนิด uv-vis detector
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นายประดิษฐ์ เพียรักษา
  9.HPLC No.2 / เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
Perkin Elmer / Series 200 Ic pump
Details:
  เป็น เครื่อง มือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ของสารผสม มี pump ซึ่ง เป็น ชนิด low pressure เป็นตัวนำ mobile phase ทั้ง 3 line เข้าสู่ระบบ ระบบ injection ใช้ระบบ manual injection ซึ่ง สามารถ inject ได้สูงสุด 100 microlitre ระบบตรวจวัดเป็นชนิด uv-vis detector
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นายประดิษฐ์ เพียรักษา
  10.HPLC No.4 / เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
Perkin Elmer / Series 200 Ic pump
Details:
  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ของสารผสม มี pump ซึ่ง เป็น ชนิด low pressure เป็นตัวนำ mobile phase ทั้ง 3 line เข้าสู่ระบบ ระบบ injection ใช้ระบบ manual injection ซึ่ง สามารถ inject ได้สูงสุด 100 microlitre ระบบตรวจวัดเป็นชนิด uv-vis detector
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นายประดิษฐ์ เพียรักษา
  11.HPLC No.5 (ECD) / เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
Dionex / ICS-3000
Details:
  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ของสารผสม มี pump ซึ่ง เป็น ชนิด low pressure เป็นตัวนำ mobile phase ทั้ง 3 line เข้าสู่ระบบ ระบบ injection ใช้ระบบ auto injection ระบบตรวจวัดเป็นชนิด ECD detector
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นางสาวสุกัญญา สุพัฒนพงศ์
  12.HPLC No.6 / เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
Spectra system / P1500
Details:
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ของสารผสม มี pump ซึ่ง เป็น ชนิด low pressure เป็นตัวนำ mobile phase ทั้ง 3 line เข้าสู่ระบบ ระบบ injection ใช้ระบบ manual injection ซึ่ง สามารถ inject ได้สูงสุด 100 microlitre ระบบตรวจวัดเป็นชนิด uv-vis detector
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นายธนัช ชุมแวงวาปี
  13.HPLC No.7 / เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
Spectra System / P2000
Details:
   เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ของสารผสม มี pump ซึ่ง เป็น ชนิด low pressure เป็นตัวนำ mobile phase ทั้ง 3 line เข้าสู่ระบบ ระบบ injection ใช้ระบบ manual injection ซึ่ง สามารถ inject ได้สูงสุด 100 microlitre ระบบตรวจวัดเป็นชนิด uv-vis detector
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นายธนัช ชุมแวงวาปี
  14.HPLC No.8 / เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
Agilent / 1100 Series
Details:
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสารผสม มี pump ซึ่ง เป็น ชนิด low pressure เป็นตัวนำ mobile phase ทั้ง 3 line เข้าสู่ระบบ ระบบ injection ใช้ระบบ auto injection ระบบตรวจวัดเป็นชนิด uv-vis detector
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: น.ส.อรพรรณ อภิรักษ์กานต์
  15.HPLC No.9 / เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
Agilent / 1100 Series
Details:
  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ของสารผสม มี pump ซึ่ง เป็น ชนิด low pressure เป็นตัวนำ mobile phase ทั้ง 3 line เข้าสู่ระบบ ระบบ injection ใช้ระบบ auto injection ระบบตรวจวัดเป็นชนิด uv-vis detector
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: น.ส.อรพรรณ อภิรักษ์กานต์
  16.HPLC No.10 / เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
Agilent / 1100 Series
Details:
  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ของสารผสม มี pump ซึ่ง เป็น ชนิด low pressure เป็นตัวนำ mobile phase ทั้ง 3 line เข้าสู่ระบบ ระบบ injection ใช้ระบบ auto injection ระบบตรวจวัดเป็นชนิด uv-vis detector
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นางสาวสุกัญญา สุพัฒนะพงศ์
  17.HPLC No.11 / เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
Agilent / LC1200
Details: 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ของสารผสม มี pump ซึ่ง เป็น ชนิด low pressure เป็นตัวนำ mobile phase ทั้ง 3 line เข้าสู่ระบบ ระบบ injection ใช้ระบบ auto injection ระบบตรวจวัดเป็นชนิด uv-vis detector
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นายบรรจง เชื้อเมืองพาน
  18.Incubator Shaker / เครื่องเขย่าพร้อมควบคุมอุณหภูมิ
Umac / UM-1S120/R
Details:
   เครื่องเขย่าพร้อมควบคุมอุณหภูมิ 13-60 องศาเซลเซียส ควบคุมความเร็ว 60 – 300 รอบต่อนาที
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นายธนัช ชุมแวงวาปี
  19.Spectrofluorometer (SF) / เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงแบบเรืองแสง
Details:
  เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ ์ค่าการดูดกลืนแสงของสารที่มีคุณสมบัติเรืองแสง มีแหล่งกำเนิด แสงเป็นหลอด xenon โดยมี Method การใช้งานหลากหลาย ระบบการรายงานผลจะมี printer เป็นแบบ internal สามารถรายงานผลหลัง จากวิเคราะห์ได้ทันที
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นางสาวรัชยาพร อโนราช
  20.Speed Vac. / Speed Vac.
Speed Vac plus / SC210A
Details:

Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นายณรงค์ ไร่รัตน์
21.Stabilizer / ตู้คงความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา
Details:  เป็นตู้คงความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยา โดยความคงสภาพทางเคมี Insulin, วัคซีน, ยาฉีดบางชนิด
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นายณรงค์ ไร่รัตน์
  22.TLC Scanner / TLC Scanner
Details:
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นายธนัช ชุมแววาปี
  23.ULT Freezer / ตู้ -80 องศา
Details:
 เป็นตู้เก็บรักษาสภาพตัวอย่างภายใต้อุณหภูมิต่ำสุด – 80 องศา
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นางณรีญตา สตาสิทธิ์
  24.Ultracentrifuge / Ultracentrifuge
Kubota / 6200
Details:
เป็นเครื่องมือสำหรับปั่นแยกเนื้อสารตัวอย่างมีการแยกจากกัน
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นายธนัช ชุมแววาปี
  25.Spectrophotometer No.1 / เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
Shimazu / 1201
Details:
 เครื่อง Spectrofluorometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ สำหรับวัดค่าการ ดูดกลืนแสง และสามารถทำการ scan spectrum ได้ในช่วงความ ยาวคลื่น 200-1100 (Ultraviolet , Visible , near infrared) มี light source เป็น Deuterium discharge tube และ Tungsten iodine lamp โดยสามารถทำการ scan spectrum ที่ความเร็ว 240 , 480 , 1200 และ 2400nm/min ได้
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นางณรีญตา สตาสิทธิ์
  26.Spectrophotometer No.2, No.4 และ No.5 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
UV-Cecil / 3000
Details:
  เครื่อง Spectrophotometer ชนิด double beam เป็นเครื่องมือที่ใช้ สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารในช่วงยูวีวิสิเบิล (190-900nm) ควบคุมการทำงานโดย software จาก computer โปรแกรมการทำ งานมีทั้งหมด 4 method คือ Spectrum , Photometric , Kinetic และ Report Generator
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นางณรีญตา สตาสิทธิ์
  27.Spectrophotometer No.9/ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
Shimadsu / UV-1700
Details:
 เครื่อง Spectrophotometer ชนิด double beam เป็นเครื่องมือที่ใช้ สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารในช่วงยูวีวิสิเบิล (190-900nm) ควบคุมการทำงานหโดย software จาก computer โปรแกรมการทำ งานมีทั้งหมด 4 method คือ Spectrum , Photometric , Kinetic และ Report Generator
Service Available: ชั้น 6 อาคาร 3
Attendant: นายธนัช ชุมแวงวาปี
  28.Spectrophotometer No.7 / เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
Shimadsu / mini 1240
Details:
  เครื่อง Spectrophotometer ชนิด double beam เป็นเครื่องมือที่ใช้ สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารในช่วงยูวีวิสิเบิล (190-900nm) ควบคุมการทำงานหโดย software จาก computer โปรแกรมการทำ งานมีทั้งหมด 4 method คือ Spectrum , Photometric , Kinetic และ Report Generator
Service Available: ชั้น 3 อาคาร 6
Attendant: นายธนัช ชุมแวงวาปี
  29.Spectrophotometer No.8 / เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
Shimadsu / UV-1700

Details:  เครื่อง Spectrophotometer ชนิด double beam เป็นเครื่องมือที่ใช้ สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารในช่วงยูวีวิสิเบิล (190-900nm) ควบคุมการทำงานหโดย software จาก computer โปรแกรมการทำ งานมีทั้งหมด 4 method คือ Spectrum , Photometric , Kinetic และ Report Generator
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นางณรีญตา สตาสิทธิ์
  30.Spectrophotometer No.9 / เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
Jasco / 7800
Details:
เครื่อง Spectrophotometer ชนิด double beam เป็นเครื่องมือที่ใช้ สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารในช่วงยูวีวิสิเบิล (190-900nm) ควบคุมการทำงานหโดย software จาก computer โปรแกรมการทำ งานมีทั้งหมด 4 method คือ Spectrum , Photometric , Kinetic และ Report Generator
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นางณรีญตา สตาสิทธิ์
  31.Atomic Absorption Spectrophotometer / เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะ (Flame)
Varian / SpectrAA-200
Details:
  ใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะในสารละลาย เช่น Cu, Mn, Mg, ตามชนิดของหลอด Hollow Cathode lamp ที่มี โดยทางหน่วยมีหลอดที่ใช้วิเคราะห์ คือ Zn, Cd, Pb, Cu, และมีชนิด Multi lamp คือ Fe, Co, Mg, Al และ Mn โดยในระบบ Atomization โดยใช้ Acetylene, Nitrous oxide และ Air ช่วยในการจุด flame
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นางณรีญตา สตาสิทธิ์
  32.Atomic Absorption Spectrophotometer / เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะ (Graphite)
Varian / SpectrAA-640Z

Details:  ใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะในสารละลาย เช่น Cu, Mn, Mg, ตามชนิดของหลอด Hollow Cathode lamp ที่มี โดยทางหน่วยมีหลอดที่ใช้วิเคราะห์ คือ Zn, Cd, Pb, Cu, และมีชนิด Multi lamp คือ Fe, Co, Mg, Al และ Mn โดยในระบบ Atomization โดยใช้ Acetylene, Nitrous oxide และ Air ช่วยในการจุด flame
Service Available: ชั้น 2 อาคาร 2
Attendant: นางณรีญตา สตาสิทธิ์

2239 Trackbacks / Pingbacks