การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2557

PR-QA

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2557  วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2558

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย  ชั้น 2 อาคาร 3 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Read more »

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Management ประจำปี 2558

1-20150715-km-33

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   Knowledge Management ประจำปี 2558  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  #pharmkku #qa #pharmkkuknowledge

Read more »

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Management ประจำปี 2557

km

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   Knowledge Management ประจำปี 2557  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  #pharmkku #qa #pharmkkuknowledge

.

Read more »

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA-KKU) ประจำปีการศึกษา 2556

pr-qa-800

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA-KKU) ประจำปีการศึกษา 2556  วันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557

Read more »

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Management ประจำปี 2550-2556

km

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   Knowledge Management ประจำปี 2550-56  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  #pharmkku #qa #pharmkkuknowledge

Read more »