การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2557

PR-QA

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ประจำปีการศึกษา 2557  วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2558

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุมนต์  สกลไชย  ชั้น 2 อาคาร 3 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

time

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.