ข้อมูลทั่วไป KM

การจัดการความรู้  (Knowledge management ; KM)

KM เน้นที่การปฏิบัติ ไม่ใช่เน้นทฤษฎี ถ้าไปมัวยึดติดทฤษฎีมากเกินไป หรือมัวแต่ทำความเข้าใจทฤษฎี ไม่ลงมือปฏิบัติ ก็จะไม่เกิดการจัดการความรู้ ไม่ได้รับผลของการจัดการความรู้

…KM : การจัดการ ความรู้ เน้น ที่ การ ปฏิบัติ ไม่ใช ่เน้น ทฤษฏี..

การจัดการความรู้ส่วนใหญ่เป็น “ ความรู้ที่งอก ออกมาจากภายใน ” ตัวเราเอง โดยอาศัยประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้น และ “ ความรู้ ” ในการดำเนินการจัดการ ความรู้ส่วนใหญ่เป็น “ ทักษะ ” คือ เป็นความรู้แบบ “ ทำได้ ” มากกว่าจะเป็นความรู้แบบ “ พูดได้ ”

การศึกษาในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนไทยเคยชินอยู่เฉพาะ กับการเรียนรู้ที่เน้นการ “ พูดได้ ” และ “ เขียนได้ ” การจัดการความรู้ จะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาด คือ การเรียนรู้ที่เน้นการ “ ทำได้ ”

สามองค์ประกอบหลักของ KM 1. Knowledge Sharing (KS) 2. Knowledge Vision (KV) 3. Knowledge Assets (KA) อ่านต่อ

ที่จริง การจัดการความรู้ต้องมีการ “ เรียนลัด ” คือ เรียนจาก Best Practices ของหน่วยงานอื่น แต่ต้องไม่เรียนแบบ “ สำเร็จรูป ” คือ ไม่ “ คัดลอก ” เอามาใช้ แต่เอาความรู้ หรือวิธีการของเขามา “ ปรับใช้ ” วิธีปรับใช้ ทำโดยจับเอาความรู้ของเขาถอด“ เสื้อผ้า ” ออก เอา “ เสื้อผ้า ” ของเราใส่เข้าไป แล้วจึงทดลองใช้ ห้ามใช้ความรู้ใน“ เสื้อผ้า ” ของหน่วยงานอื่นเด็ดขาด คำว่า “ เสื้อผ้า ” ในที่นี้หมายถึง “ บริบท ”(Context) ที่เป็นสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และเงื่อนไขอื่นๆ ของหน่วยงาน นอกจากนั้นยังต้องไม่ใช้ความรู้ที่ยัง “ เปลือย ” อยู่ ความรู้ที่ “ เปลือย ” คือ ความรู้เชิงทฤษฎี หรือExplicit Knowledge เมื่อไรที่เรา “ ปิ๊ง ” ความรู้แบบเปลือย ต้องจับสวมเสื้อผ้าเสียก่อนนำมาใช้ และเสื้อผ้าที่จับสวม ต้องเป็นเสื้อผ้าของเรา ไม่ใช่เสื้อผ้าของคน (องค์กร) อื่น


คัดลอกบางส่วนจาก
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น