ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

- รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2552 คลิ๊กที่นี่

- ข้อมูล การประเมินการสอนของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551    คลิ๊กที่นี่

- กราฟแสดงผลประเมินการสอน รายบุคคลกับค่าเฉลี่ย จากผู้รับการประเมินทุกคน    คลิ๊กที่นี่

- รายงานผล การตรวจประเมิน คุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ การบริหาร จัดการภาครัฐ ประจำปีการศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551)

- รายงานผลการประเมินการสอน ของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550

- กราฟผลประเมินการสอนของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประำจำปีการศึกษา 2550

- รายงานผลการประเมินการสอน ของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากมข.ปีการศึกษา 2548 (24-25 กรกฏาคม 2549)

           – แบบรายงานผล การตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดย คณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาปีการศึกษา 2548 (29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2549)

           – ผลการตรวจประเมินภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ผลการตรวจประเมินภาควิชาเภสัชเคมี
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ผลการตรวจประเมินภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ผลการตรวจประเมินภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ผลการตรวจประเมินภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ผลการตรวจประเมินภาควิชาพิษวิทยา
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส่วนงานปีการศึกษา 2548 (29 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2549)

           – ผลการตรวจประเมินงานบริการทางวิชาการและวิจัย
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ผลการตรวจประเมินงานห้องสมุด
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ผลการตรวจประเมินทีมประสานงานรายวิชาหลักสูตรร่วม
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ผลการตรวจประเมินสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(ร้านยา)
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ผลการตรวจประเมินสำนักงานคณบดี
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ผลการตรวจประเมินหน่วยเภสัชสนเทศ
สรุปผลคะแนนการประเมินแต่ละองค์ประกอบ

- ผลการประเมินการสอนของอาจารย์

           – กราฟแสดงผลประเมิน การสอนรายบุคคล เทียบกับค่าเฉลี่ย จากผู้รับการประเมินทุกคน

           – ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ภาพรวมของคณะฯปีการศึกษา 2548