ข้อมูลทั่วไป QA

pskku-60

Quality Assurance : QA   ฝ่ายบริหารและระบบคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2523 โดย พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้าที่ 13 เล่ม 92 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2523 เพื่อตอบสนองแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 4 (2520-2524) ตาม โครงการพัฒนา สาธารณสุข ของประเทศเพื่อพัฒนางานด้านการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ เป็น คณะหนึ่งใน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ นับเป็นสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Pharmacy Program) ชื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) เป็นหลักสูตร 5 ปี โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา  2525 จำนวน  30 คน  มีอาจารย์ประจำคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณี ไชยาคำ  ในระยะแรก ๆ มีเภสัชกร ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาช่วยในการสอน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ปีการศึกษา  2532  รับนักศึกษาเพิ่มเป็นจำนวน 50 คน ต่อมาในปีการศึกษา 2533 รับนักศึกษาเพิ่มเป็น 100 คน ตามโครงการเพิ่มการผลิต บัณฑิตสาขา เภสัชศาสตร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 โดยสิ้นสุดโครงการผลิตเพิ่มในปีการศึกษา 2546  นอกจากนั้น คณะเภสัชศาสตร์เริ่มรับ นักศึกษา โครงการพิเศษเภสัชกรภาคสมทบ ครั้งแรกในปีการศึกษา 2538  จำนวน 52 คน และปีการศึกษา 2547 ได้เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) Bachelor of  Pharmacy Program (English Program) 2004  โดยได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2547  จำนวน 60  คน

การเรียนการสอนใน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรแรก คือหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยจัดการเรียนการสอน แบบสะสมหน่วยกิต (Module) เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2538 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร

ปรัชญ า

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติที่ดีต่อ การปฏิบัติ วิชาชีพเภสัชกรรม ให้มีความ เพรียบพร้อม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ปณิธาน

ผลิตบุคลากร ด้านเภสัชศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทาง ด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่า มาตรฐานระดับชาติ และสากล เป็นผู้ทรงคุณธรรม มีจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพเภสัชกรรม  เป็นผู้สามารถประยุกต์ ทฤษฎีวิชาการ ไปใช้ใน การปฏิบัติงานประจำ  และริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานใหม่ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ติดต่อ

ฝ่ายบริหารและระบบคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทร. 0 4320 2378 โทรสาร. 0 4320 2379