คณะกรรมการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์

ประกอบด้วย

 1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ
 2. รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ
 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ กรรมการ
 4. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนานักศึกษา กรรมการ
 5. รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
 6. ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชบำบัด กรรมการ
 7. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก กรรมการ
 8. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ กรรมการ
 9. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กรรมการ
 10. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม กรรมการ
 11. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพิษวิทยา กรรมการ
 12. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ กรรมการ
 13. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ กรรมการ
 14. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย กรรมการ
 15. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ กรรมการ
 16. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ กรรมการ
 17. หัวหน้าสำนักงานคณบดี กรรมการ
 18. หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาฯ กรรมการ
 19. หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
 20. นางสาวบุศยศรี  ศรีบุศยกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 โทร. 0 4320 2378 โทรสาร. 0 4320 2379