ภาพกิจกรรม

1. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน งานบริการทางวิชาการและวิจัย

 

2. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน งานห้องสมุด 5-6-49

3.การตรวจประเมินคุณภาพภายในทีมประสานงาน รายวิชา หลักสูตรร่วม

4. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาเทคโนโลีเภสัชกรรม

5. การตรวจประเมินคุณภาพภายในภาควิชาเภสัชเคมี 1-6-49

6. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 6-6-49

7. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ฯ

8. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมฯ

9. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาพิษวิทยา 2-6-49

10. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณบดี31-5-49

11. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยเภสัชสนเทศ 31-5-49

12. การบรรยายเรื่องการตรวจประเมิน คุณภาพภายนอก3-5-49