ผลงานวิจัยได้รับรางวัล จำนวน 3 ผลงาน

Watcharee-58ดูรายละเอียดผลงานได้รับรางวัล รศ.ดร.วัชรี  คุณกิตติ  (อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มที่ ข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

โพสท์ใน ผลงาน รางวัล (AWARD) | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภท วรรณกรรม จำนวน 1 ผลงาน

Wiwat-58ดูรายละเอียดผลงาน ลิขสิทธิ์ รศ.ดร.วิวรรธน์  อัครวิเชียร

โพสท์ใน ผลงาน รางวัล (AWARD) | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภท วรรณกรรม จำนวน 1 ผลงาน

Yupaporn-58ดูรายละเอียดผลงาน ลิขสิทธิ์ รศ.ดร.ยุพาพร  ปรีชากุล

โพสท์ใน ผลงาน รางวัล (AWARD) | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภท วรรณกรรม จำนวน 1 ผลงาน

Chantana-58ดูรายละเอียดผลงาน ลิขสิทธิ์ รศ.ดร.ฉันทนา  อารมย์ดี

โพสท์ใน ผลงาน รางวัล (AWARD) | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร จำนวน 1 ผลงาน

Napapak-58ดูรายละเอียดผลงาน อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.นภภัค  ใจภักดี และคณะ

โพสท์ใน ผลงาน รางวัล (AWARD) | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 ผลงาน

Bung-orn-58ดูรายละเอียดผลงาน อนุสิทธิบัตร ศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย และคณะ

โพสท์ใน ผลงาน รางวัล (AWARD) | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น การตีพิมพ์ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์

KKU-Research-58

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1572/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2558

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1623/2558 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)

โพสท์ใน IJPS, Publication Clinic, ข่าววิจัย, วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (IJPS) | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร จำนวน 1 ผลงาน

Dr.Bung-ornดูรายละเอียดผลงาน อนุสิทธิบัตร ศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย และคณะ

โพสท์ใน ผลงาน รางวัล (AWARD) | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับสมัครรางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2015

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดการฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS) ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนจาก สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี และอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยสมัครทางเว็บไซต์ได้ที่  http://asia.elsevier.com/trfchescopus2015 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นี้…

โพสท์ใน ข่าววิจัย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับสมัครคัดเลือกรางวัลไบโอลาสก้า ประเทศไทย ประจำปี 2558 (BioLASCO Thailand Award)

Bio[1]

 โครงการ Biolasco 2015  
 แบบฟอร์ม Biolasco  
โพสท์ใน ข่าววิจัย | ไม่ให้ใส่ความเห็น