แบบฟอร์มลงทะเบียน
คำนำหน้า  
ภก. ภญ. ผศ. รศ. ศ. ดร.
นาย นาง นางสาว
ชื่อ-สกุล  
*จำเป็นต้องพิมพ์
เลขที่วิชาชีพ  
สถานที่ทำงาน  
*จำเป็นต้องพิมพ์
เลขที่   
หมู่ที่
ถนน  
ตำบล
อำเภอ  
จังหวัด
   รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์
E-mail  
*จำเป็นต้องพิมพ์ 
อาหาร  
ธรรมดา เจ  อิสลาม

การลงทะเบียน

ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558

หลังวันที่ 16 ตุลาคม 2558

1) สมัคร 1 คน

 3,500  บาทต่อคน

 4,000  บาทต่อคน

 

2) สมัคร 2 คนขึ้นไป (เป็นบุคคลที่ทำงานในสถานที่เดียวกัน)

 3,250  บาทต่อคน

3) สมัคร 3 คนขึ้นไป (เป็นบุคคลที่ทำงานในสถานที่เดียวกัน)

 3,000  บาทต่อคน

4) ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน

 3,000  บาทต่อคน

 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การชำระค่าลงทะเบียนโดยการการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี “เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเภสัชศาสตร์) บัญชีเลขที่ 551-3-02652-9
พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน
ทางโทรสารหมายเลข
0-4320-2137 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณทองคำ วงษ์พระจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2378 ต่อ 2132 หรือ 2131
หรือ E-mail: thosir@kku.ac.th
และสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่ http://pharm.kku.ac.th/

โปรดพิมพ์รหัสที่ท่านเห็น: