รายชื่อลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน การลงทะเบียน
นายดนัย ตระกูลโศภิษฐ์ ร้านขายยา พ.เวชภัณฑ์ สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.พจนารถ โตประศรี โรงพยาบาลห้วยพลู ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.ชมพูนุช มีศิริ โรงพยาบาลพนา รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.จิตติมา พฤษเจริญ รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.อุไรวรรณ มาประเสริฐ รพ.กบินทร์บุรี รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.ธีรนันท์ เจริญอึ๊ง โรงพยาบาลโพทะเล สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภก.กาญจน์ โตประศรี โรงพยาบาลบัวใหญ่ สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภก.ยอดพร โพธิดอกไม้ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเชียงยืน สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
นางสาววลัยพร ลาธุลี รพ.โนนนารายณ์ รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.ปัทมา ถนอมสิทธิ์ โรงพยาบาลเชียงยืน รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.วนิดา สายกระสุน โรงพยาบาลชุมพลบุรี สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภก.ภานุวัฒน ประสพธัญญา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนท สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภก.วราวิทย์ ไสยสมบัติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.เพชรา สุทธิวิเศษชัย ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.วราพร เตชาติวัฒน์ รพ พุทธชินราชพิษณุโลก สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภก.ณัฐชนน อุปสรรค์ ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภก.จิรวัฒน์ สุวรรณกิจ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.พรกช พิทักษ์ธรรม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.ภาวินี เรืองเดชาวิวัฒน์ โรงพยาบาลกุดชุม สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.เอมิกา มาหา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภก.สมพงษ์ ตีรถะ โรงพยาบาลหนองกี่ สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.วณิชชากร แสไพศาล โรงพยาบาลนาจะหลวย รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภก.ธีระชัย ผ่านเมือง โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.ปิยพร ใจซื่อ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.ชัญญรัชต์ นกศักดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.มัณฑนา บรรลิขิตกุล รพ.ค่ายศรีพัชรินทร รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
นางสาววีรวรรณ รุจิจนากุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ขอนแก่น สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.นฤมลโตตะเคียร ร.พ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.ศิวากร รัตนภากร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สมบููรณ์
ได้แจ้งการชำระเงินแล้ว
ภญ.วิชุดา ทวีเงิน โรงพยาบาลชัยภูมิ รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.ศศิวรรณ วรรณพงษ์ โรงพยาบาลชัยภูมิ รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภก.สมัย จันทร์นามอม งานเภสัชกรรม รพ.ศรีนครินทร์ รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.มัณฑนา บรรลิขิตกุล รพ.ค่ายศรีพัชรินทร รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.สกุลรัตน์ สงวนพงษ์ บริษัท ไทยโอซูก้า รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.พรรณาลิน พุดหอม โรงพยาบาลแก้งคร้อ รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน
ภญ.ธิดารัตน์ เรืองโพธิ์ โรงพยาบาลแก้งคร้อ รอการตรวจสอบ
ยังไม่สมบูรณ์ การชำระเงิน

ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 37 คน