ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0

Your Cart

พันธกิจ

1. ช่วยให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
2. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคยในการเลือกอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และเครื่องสำอาง
4. ให้ความรู้และส่งเสริมการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มีความสนใจ