หน้าหลัก ดาวน์โหลด คณะกรรมการ วารสาร

สำนักกองบรรณาธิการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0 4320 2378 โทรสาร 0 4320 2379 อีเมล์ natthida@kku.ac.th, nweera@kku.ac.th