หน้าหลัก
 
คณะกรรมการ กองบรรณาธิการ
สำนักงานกองบรรณาธิการ
 
 

เจ้าของ :
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
   

สำนักงานกองบรรณาธิการ :
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

 
    ที่ปรึกษา :
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย (ม.ขอนแก่น)
Prof. Adolf Nahrstedt (Univ. of Muenster. Germany และ ม.มหาสารคาม)
Prof. Edward J. Moreton (Univ. of Maryland. USA)
Prof. Janet P. Engle (Univ. of Illinois at Chicago. USA)
    บรรณาธิการคนแรก :
รศ. ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
    หัวหน้าบรรณาธิการ :
รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข (ม.อุบลราชธานี)
 
    รองบรรณาธิการ :
รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร (ม.ขอนแก่น)
ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ (ม.มหาสารคาม)
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ (ม.อุบลราชธานี)
 
   

กองบรรณาธิการ :
ผศ.ดร.สุภารัตน์ คำแดง (ม.อุบลราชธานี)
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย (ม.อุบลราชธานี)
ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่ (ม.อุบลราชธานี)
ดร.ฐิติเดช ลือตะกูล (ม.อุบลราชธานี)
ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา (ม.อุบลราชธานี)
Prof. Motoko Kanke (ม.ขอนแก่น)
รศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ (ม.ขอนแก่น)
รศ.อาภรณี ไชยาคำ (ม.ขอนแก่น)
ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี (ม.ขอนแก่น)
ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม (ม.ขอนแก่น)
Dr.Jeffery Roy Johns (ม.ขอนแก่น)
รศ.ดร.วุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ (ม.มหาสารคาม)
ดร.เบญจมาศ คุชนี (ม.มหาสารคาม)
ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง (ม.มหาสารคาม)
ดร.เมธิน ผดุงกิจ (ม.มหาสารคาม)
ดร.ศิริตรี สุทธจิตต์ (ม.มหาสารคาม)
ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว (ม.มหาสารคาม)

   

ฝ่ายทะเบียน :
ทองคำ วงษ์พระจันทร์         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ประสานงานวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ปีที่ 6 :
สดใส ตะรินันท์ (ม.อุบลราชธานี)

 
   

กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ
เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน
เล่มที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม