หน้าหลัก
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ ความเป็นมา
 
   

ตราสัญลักษณ์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน :เป็นรูปหนังสือที่เปิดออก ตัวเล่มหนังสือมี 3 สี คือ สีอิฐ สีเทา และสีเหลือง ภาพที่ปกหน้ามีเส้น 3 เส้น มารวมกัน แล้วเชื่อมต่อ เป็นส่วนหนึ่งของเฉลว และมีจารึกเลข 2005 ปรากฏอยู่ด้านข้าง ส่วนภาพที่ปกหลังเป็นรูปแคน ซึ่งเต้าแคนมีลักษณะเหมือนแคปซูลยา หนังสือที่เปิดออก หมายถึง การเชิญชวนให้เข้ามาอ่านหรือมาศึกษา สาระความรู้ จากวารสาร รวมทั้งการเปิดกว้างรับผลงานทางวิชาการ จากแหล่งหรือบุคคลต่างๆ มาตีพิมพ์เผยแพร่

สีของหนังสือ 3 สี คือ สีอิฐ สีเทา และ สีเหลือง หมายถึง สีประจำมาหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เส้นสามเส้น มารวมกันเป็นเฉลว หมายถึง ความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสรรค์วิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรม จารึกเลข 2005 หมายถึง ปีที่เผยแพร่วารสารฉบับแรก แคนซึ่งเต้าแคน มีลักษณะเหมือนแคปซูลยา หมายถึง เภสัชศาสตร์ภาคอีสาน