หน้าแรก
Web Links


   
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index (TCI)
- ค่า Impact วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ปี 2551 = 0.024
 


สำนักกองบรรณาธิการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0 4320 2378 โทรสาร 0 4320 2379 อีเมล์ natthida@kku.ac.th, nweera@kku.ac.th