หน้าแรก | ติดต่อ

หน่วยประสานงาน การฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านเภสัชกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


 
ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043202378 โทรสาร 043202379 อีเมล์ kampor@kku.ac.th