หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่บทความวิจัย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ


  วันที่ประกาศ 2022-11-23 อ่าน 48 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

.

.
1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี
กับ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส รศ.ดร.นภภัค ใจภักดี และ ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร  Gels ในระดับ Q1
.
บทความวิจัย " Sodium Alginate‐Quaternary Polymethacrylate Composites: Characterization of Dispersions and Calcium Ion Cross‐Linked Gel Beads "

.


2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี
กับ รศ.ดร.นภภัค ใจภักดี ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล และ อ.ดร.พีระ ทับบุญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ชื่อวารสาร  Pharmaceutics  ในระดับ Q1
.
บทความวิจัย " Preparation and Evaluation of Directly Compressible Orally Disintegrating Tablets of Cannabidiol Formulated Using Liquisolid Technique"

.

.

  ข่าว/ภาพ : นางสาวเบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน