หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 เมื่อ 21 ก.พ. 66


  วันที่ประกาศ 2023-02-23 อ่าน 39 ครั้ง

           เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5  ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในฐานะที่เป็นสถาบันการผลิตบัณฑิตซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในระหว่างการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี จึงจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่นักศึกษาโดยใช้กลไกต่างๆ เพื่อกระตุ้นทัศนคติ ปรับพฤติกรรม และสร้างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ และสังคม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ 

           การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 นำโดย ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม และชี้แจงนโยบายเรื่องการแต่งกาย การเรียนการสอน  จากนั้น ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชี้แจงนโยบายด้านการจัดกิจกรรม สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และข้อมูลด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และรศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ชี้แจงเรื่องการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 สรุปการทำดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 และ แนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 โดยในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม คณะผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษา และตอบข้อซักถามต่างๆ

.

  ข่าว/ภาพ : นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน