ทำเนียบ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ศาสตรี เสาวคนธ์

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2524 – เมษายน 2526

รศ.ดร.ไขแสง โรจน์สถาพร

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ เมษายน 2526 – กุมภาพันธ์ 2530

รศ.อาภรณี ไชยาคำ

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มีนาคม 2530 – ธันวาคม 2530

ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ มกราคม 2531 – กุมภาพันธ์ 2539 และ
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2543 – กุมภาพันธ์ 2546

รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2539 – กุมภาพันธ์ 2543 และ
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2553 – กันยายน 2557

ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชสกุลชัย

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2546 – กันยายน 2553

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน