แบบฟอร์มคณะเภสัชศาสตร์ มข.

  แบบฟอร์มสำหรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
 • TH  แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี 2562
 • TH  62-1_บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ-กิจกรรม 62 (update 16-01-62)
 • TH  62-2_บันทึกขออนุมัติใช้เงิน (update 16-01-62)
 • TH  62-3_บันทึกขออนุมัติจัดโครงการใหม่ (update 16-01-62)
 • TH  62-4_แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ 2562
 • TH  62-5_บันทึกขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง (update 16-01-62)
 • TH  62-6_แบบฟอร์มแบบเสนอกิจกรรม ประจำปี 2562
 • TH  62-7_แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรม 2562
 • TH  62_ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ-กิจกรรม ประจำปี 2562
 • TH  62_คำชี้แจงรหัสโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • TH  62_นโยบายการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562

หมวดหมู่แบบฟอร์ม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน