รายงานข้อมูลหมวด  7  ผลลัพธ์การดำเนินการ  ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประจำปีการศึกษา   2551   

คณะเภสัชศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

องค์ประกอบที่  :

Element

7

การบริหารและการจัดการ

ตัวชี้วัดที่  :

IQA-KKU

7.13

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเภทของตัวชี้วัด   :  

กระบวนการ

การเก็บข้อมูล :

ปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552)

ผู้กำกับดูแล  :

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผู้กำกับติดตามตัวชี้วัด  :

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางมารศรี     เทศศิริ

นางยุพาภรณ์   เรืองศรีจันทร์

โทรศัพท์ :

0-4320-2378 , 12591 – 7           

โทรสาร  :

0-4320-2379 ,12591 – 7 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนจากผลการดำเนินงาน :                                                                                                        หน่วยวัด : ระดับ

เกณฑ์

การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน
ที่ได้

2

3

4

5

สมศ.

1-39%

40-59 %

> 60%

 

 

 

 

IQA-KKU

< 40 %

40 – 49 %

50 – 59 %

60 – 69 %

> 70%

85.90

5

 

 

 

 

 

สูตรคำนวณ  :                           

 

 

จำนวนอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทาง

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2551

 

X 100

จำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

รายการ

จำนวน

จำนวนอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทาง

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2551

67

จำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษา 2551

78

คิดเป็นร้อยละ

85.90

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด

ที่

ชื่อ-สกุล  

ปะชุมวิชาการ/นำเสนอผลงาน

สถานที่

วัน - เดือน - ปี

ประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ

1

รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

Experience Sharing on the Laws Promoting Sustainable Access to Medicines in the Philippines and Thailand

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

2

รศ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่34

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551

International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO)

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา

17-19 ธันวาคม 2551

Symposium Molecular Imaging

จ.เชียงใหม่

9-12 พฤศจิกายน 2551

3

รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร

นำเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ทุกสาขา ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 25) และประชุมวิชาการ JSPS-NRCT      ครั้งที่ 8

ห้องประชุม 502 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1-4 ธันวาคม 2551

ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนที่นำทางวิจัย ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านเภสัชศาสตร์ในระยะยาว

ห้องประชุม 309 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

 5 กุมภาพันธ์ 2552

นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

โรงแรมออลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

 16-18 ตุลาคม 2551

แนวคิดและประสบการณ์ในการเขียนบทความทางวิชาการให้ได้รับรางวัล

ห้องประชุมสภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนครพนม

 5 มีนาคม 2552

เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) บุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทย์ฯ

ห้อง 904 ชั้น 9 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ กรุงเทพฯ

 17 มกราคม 2552

4

รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา

GMP Requirements for Equipment and Metal Pretreatment for Pharmaceutical Industry

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กรุงเทพฯ

 22 ตุลาคม 2552

Risk Based Approach to Managing Deviations and Quality Incidents

The Ambassador Hotel กรุงเทพ

 3 กุมภาพันธ์ 2552

Good Weiting practice การจัดการระบบคุณภาพของเครื่องชั่งแบบครบวงจร

รร. โฆษะ จงขอนแกน

 1 ตุลาคม 2551

5

รศ.ดร.จินดา หวังบุญสกุล

An International Course on Surveying and Evaluating Ethical Review Practices

Royal Thai Army IRB กรุงเทพฯ

 27-30 พฤศจิกายน 2551

6

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์

เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2551

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 11 ตุลาคม 2551

การประเมินผลความแปรผันของการใช้ยาเกินจำเป็นของสถานพยาบาล และความผันแปรของการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ

ห้องประชุม 1 สวปก. อาคารวิทยาลัยพยาบาล ชั้น 5 สถาบันบำราศนาดูร จ.นนทบุรี

 3 ตุลาคม 2551

การพัฒนาตัวแบบการคลังสุขภาพที่ยั่งยืนสำหรับระบบประกัยสุขภาพ ครั้งที่ 2

ห้องกมลลาศ โรงแรมสยามซิตี้ กทม.

 28-29 พฤศจิกายน 2551

Health system analysis to support capacity development to respond to pandemic influenza in Asia

ห้องประชุม IHPP ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข6 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 24 ธันวาคม 2551

Health system analysis to support capacity development to respond to pandemic influenza in Asia

ห้องประชุม IHPP ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ ซ.สาธารณสุข6 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 6 มกราคม 2552

 

 

ประชุมโครงการ CDP Health Project

ห้องประชุม 1 สวปก อาคารวิทยาลัยพยาบาล ชั้น 5 จ.นนทบุรี

 16 กุมภาพันธ์ 2552

7

รศ.ดร.ฉันทนา อารมย์ดี

ประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Royal paragon Hall

 26-29 มีนาคม 2552

8

รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับความต้องการทางด้านสาธาณณสุข

คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2551

9

รศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล

นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว

รร.ออลิเดย์อินน์ รีสอร์ท บิช ชะอำ จ.เพชรบุรี

 16-18 ตุลาคม 2551

10

รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา

 16-19 ธันวาคม 2551

 

11

รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส

การประชุมเพื่อเสนอผลงานนักวิจัยรุ่นใหม่ และพบกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ

 15-18 ตุลาคม 2551

Community research forum: Achieving Quality and GCP Compliance at the clinical research site

รร.ในจังหวัดเชียงใหม่

 10 มีนาคม 2552

12

รศ.ดร.ยุพาพร ปรีชากุล

เภสัชวิทยา ประจำปี 2552

 (ครั้งที่ 31)

อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์

 18-20 มีนาคม 2552

13

รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์   ทัศนียกุล

ประชุมวิชาการเภสัชวิทยาประจำปี 2552 (ครั้งที่ 31)

คณะแพทย์ มข.

 18-20 มีนาคม 2552

โครงการสำรวจวิธีตรวจสอบคุณภาพยา

กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 12 มกราคม 2552

14

รศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน

Innovative Research in Natural Product for Sustainable Development

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3-4 ธันวาคม 2551

15

รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ

Multivariate Data Analysis (MVA) and Design of Experiments (DOE)

กรุงเทพฯ

 9-11 มีนาคม 2552

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

จ.ชัยนาท

 24-27 มีนาคม 2552

การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ

 19 มกราคม 2552

16

รศ.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร

ประชุมวิชาการประจำปี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 14-17 ตุลาคม 2551

17

รศ.ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์

Analyses of Financial and Benefit Incidence

โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 21-23 มกราคม 2552

Mainstreaming Health into public Policies

The Imperial Queen,s Park Hotel, Bangkok Thailand

 29-30 มกราคม 2552

การสำรวจและติดตามภาวะเศรษฐกิจสังคมและการใช้จ่ายด้านสุขภาพครัวเรือนระดับประเทศ

สนง.พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 2-6 มีนาคม 2552

การสำรวจและติดตามภาวะเศรษฐกิจสังคมและการใช้จ่ายด้านสุขภาพครัวเรือนระดับประเทศ

สนง.พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 9-13 มีนาคม 2552

18

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย

นำเสนอแผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมแผนงานผักปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดขอนแก่น

ห้องประชุม 1 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 18 พฤศจิกายน 2551

ประชุมเพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดของแผนงาน

ห้องประชุมแปซิฟิก 3 โรงแรมเดอะไทดีรีสอร์ท จ.ชลบุรี

 16-17 มกราคม 2552

19

ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

Bioaccessibility of Aflatorin B, in Corn by in vitrodigistion model

โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม.

 17-18 พฤศจิกายน 2551

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับอนุมูลอิสระ สภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการประเมินผล

โรงแรมอโมร่าท่าแพ จ.เชียงใหม่

 15-16 ธันวาคม 2551

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จ.พะเยา

 17-19 ธันวาคม 2551

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ห้องประชุมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ

 21-22 กุมภาพันธ์ 2552

หารือถึงสถานการณ์ของน้ำมันทอดซ้ำ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการนำน้ำมันทอดซ้ำไปใช้ทำน้ำมันไบโอดีเซล

ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่

 25 พฤศจิกายน 2551

ประสานงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตระดับปริญญาเอก (นัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องวิทยานิพนธ์)

รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ

 23 กุมภาพันธ์ 2552

20

ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช

ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปีกลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน

โรงพยาบาลหนองคาย

 11 ธันวาคม 2551

Advances in adverse drug readtions: common drug-induces organ disorders

ห้องเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท20 กทม.

 18 ธันวาคม 2551

Update ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง และการสอบ Board Cetified Oncology Pharmacy (BCOP)

ห้องประชุมชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ

 25-27 ธันวาคม 2551

21

ผศ.ดร.อารีวรรณ   เชี่ยวชาญ

                              วัฒนา

การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้กับงานวิจัย

โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม

 12 กุมภาพันธ์ 2552

22

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา

SRNT : First Asian Regional conference

โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 27-31 ตุลาคม 2551

International conference on health promotion and quality in health service

centara grand at central world and bangkok convention center กทม.

 19-21 พฤศจิกายน 2551

เภสัชกรรมไทย 95 ปี มุ่งสู่ศตวรรษใหม่ (2551-2556)

ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 8-9 ธันวาคม 2551

การพัฒนาโครงการความร่วมมือของเครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน

ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 27 กุมภาพันธ์ 2552

23

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล

ผู้คน ดนตรี ชีวิต

กรุงเทพฯ

 25-27 มีนาคม 2552

Experience Sharing on the Laws Promoting Sustainable Access to Medicines in the Philippines and Thailand

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 30-31 มีนาคม 2552

24

ผศ.ดร.วริมา วงศ์พาณิชย์

สำรวจและศึกษาพรรณไม้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียนการสอน และงานวิจัย

จ.ชัยภูมิ

 18-24 มีนาคม 2552

25

ผศ.รักษวร   ใจสะอาด

รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง

ห้องประชุม 322 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 26-30 มกราคม 2552

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายครั้งที่1/2552

ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 13 กุมภาพันธ์ 2552

26

ผศ.ดร.ผดุงขวัญ จิตโรภาส

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

จ.ชัยนาท

 24-27 มีนาคม 2552

27

ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง

Innovative Research in Natural Product for Sustainable Development

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3-4 ธันวาคม 2551

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ห้องประชุมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

21-22 กุมภาพันธ์ 2552

28

ผศ.ดร.มณีรัตน์ เลย์ตัน

Experience Sharing on the Laws Promoting Sustainable Access to Medicines in the Philippines and Thailand

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

30-31 มีนาคม 2552

29

 

 

ผศ.ดร.นุศราพร  เกษสมบูรณ์

 

 

 

 

วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาคุ้มครองผู้บริโภคในศตวรรษที่ผ่านมาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ห้องประชุม วจภส. อาคารโอสถศาลายา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 14 ตุลาคม 2551

โครงการเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100ปี (พ.ศ.2556) บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษาเภสัชศาสตร์ในศตวรรษหน้า

ห้องทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 16 พฤศจิกายน 2551

จัดทำแผนงานบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ที่จะฆ่าตัวตายอย่างครบวงจร

โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 17-18 พฤศจิกายน 2551

ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-สหรัฐฯ ต่อการเข้าถึงยาและสุขภาพ

กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 25 พฤศจิกายน 2551

การวิจัยประเมินประสิทธิผล/สัมฤทธิ์ผลเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการนำร้านยาเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ

ห้องประชุม 2 สวปก. สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

 27 พฤศจิกายน 2551

สมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี  (พ.ศ.2556) : บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษาเภสัชศาสตร์ในทศวรรษหน้า

ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารโอสถศาสา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 1 ธันวาคม 2551

 

ผศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์

เภสัชกรรมไทย 95 ปี มุ่งสู่ศตวรรษใหม่ (2551-2556) และ การประเมินความต้องการในการสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย

 8-9 ธันวาคม 2551

ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-สหรัฐฯ ต่อการเข้าถึงยาและสุขภาพ

กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 25 พฤศจิกายน 2551

โครงการจัดทำข้อเสนอร้านยาคุณภาพกับระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้า

ห้องประชุม 2 ชั้น 28 สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารจัสมินต์อินเตอร์เนชั่นแนล จ.นนทบุรี

 30 มกราคม 2552

สถานการณ์ราคายาและระบบควบคุมราคายา

ห้องประชุมเภสัชศาสตร์สังคม ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 31 มกราคม 2552

Bioequivalence ของยา Clopidogrel

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 6 กุมภาพันธ์ 2552

การพัฒนาระบบยาในระบบประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2552

ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 22 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการประเมินการบริหารจัดการการคลังเครือข่ายบริการปฐมภูมิ CPU

โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 23 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการจัดทำข้อเสนอร้านยาคุณภาพกับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กระทรวงสาธารณสุข

 12 มีนาคม 2552

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านยาของประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข

 23 มีนาคม 2552

30

ผศ.ดร.จุลรัตน์ คนศิลป์

Implications of The Inhalable Medicine Theory

โรงแรมดุสิต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 15-16 พฤศจิกายน 2551

How to apply quality control real practice in MG treatment

ห้องประชุมบริษัทแอล เอเชีย แปซิฟิก กทม.

 17 พฤศจิกายน 2551

Empowering Tienam life cycle management

ห้องประชุมบริษัท MSD (Thailand) Ltd.อาคาร Central World Tower กทม.

 25 พฤศจิกายน 2551

What you should know about generic?

ห้องประชุมบริษัท MSD (Thailand) Ltd.อาคาร Central World Tower กทม.

 25 พฤศจิกายน 2551

Therapeutic Equivalance of Multisource Cedinir Products

โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงราย

 21 ธันวาคม 2551

31

ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์

การติดตามและประเมินผลโครงการนำร้านยาคุณภาพเข้าร่วมบริการในการเฝ้าระวังภัยเงียบจากเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัดขอนแก่น

ห้องประชุมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 9 ธันวาคม 2551

แผนการประเมินการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลอำเภอเมืองกาสินธุ์

ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ.นนทบุรี

 16 ธันวาคม 2551

32

Dr. Jeffrey Roy Johns

การประชุมเพื่อเสนอผลงานนักวิจัยรุ่นใหม่ และพบกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

 16-18 ตุลาคม 2551

Prince Mahidol Award conference 2009 (Mainstreaning health into public Policies)

โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ พาร์ค กรุงเทพฯ

 27-30 มกราคม 2552

33

ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์

ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปีกลุ่มเภสัชกรภาคอีสาน

โรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย

 11 ธันวาคม 2551

34

ดร.ทิพาพร   กาญจนราช

SRNT: First asian regional conference

 

รร.โซฟิเทลเซ้นทารา แกรนด์ กทม.

 28-31 ตุลาคม 2551

35

ดร.นรินทร์    จันทร์ศรี

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเปิดโลกทัศน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นสากล

มหาวิทยาลัยชิงหัว ปักกิ่ง สาธารณประชาชนจีน

 15-20 ตุลาคม 2551

36

ดร.นาฏศจี   นวลแก้ว

โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกรักษาโรค

โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

 27-31 ตุลาคม 2551

The 8th Joint Seminar "Innovative Research in Natural products for Sustainable Development"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 3-4 ธันวาคม 2551

นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

 15-17 ตุลาคม 2551

37

ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต

Innovative Research in Natural Product for Sustainable Development

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3-4 ธันวาคม 2551

38

ดร.รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ห้องประชุมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

 21-22 กุมภาพันธ์ 2552

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

ห้องประชุม 513 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 6 กุมภาพันธ์ 2552

39

ดร.ปิยะดา ส่งเสริมสกุล

การประชุมทางวิชาการ

ครั้งที่ 47

มหาวิทยาลัย.เกษตรศาสตร์

 17-20 มีนาคม 2552

40

ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์

พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลในระบบยา ครั้งที่ 3

ห้องประชุมหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม ชั้น 4 โอสถศาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

 

 6-7 มกราคม 2552

มาตรฐานของแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านสังคมและบริหารเภสัชกิจ

ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลในระบบยา ครั้งที่ 4

ห้องประชุมกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 17 กุมภาพันธ์ 2552

การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านเภสัชศาตร์สังคมและการบริหาร

คณะเภสัชฯ จุฬาฯ

 3 มีนาคม 2552

41

ดร.แคทรียา สุทธานุช

Nano Thailand Symposium (NTS) 2008

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 6-8 พฤศจิกายน 2551

การนำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรม

โรงแรมมิราเคิล กรนด์คอนเวนชั่น

 19-20 มีนาคม 2552

42

ดร.จันทนา บุญยะรัตน์

Innovative Research in Natural Product for Sustainnable Development

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3-4 กุมภาพันธ์ 2552

43

ดร.อรวรรณ มนฑกานติรัตน์

Innovative Research in Natural Product for Sustainnable Development

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3-4 กุมภาพันธ์ 2552

44

อาจารย์หนึ่งฤทัย   สุกใส

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาร้านยาสู่ระบบประกันสุขภาพ

รร. เอบีน่าเฮ้าส์ กทม.

17 - 19 กันยายน

2551

 

45

ดร.เอกพล  ลิ้มพงษา

The 20 th Annual Meeting and International Conference of the Thai Socity for Biotechnology

โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม

 14-17 ตุลาคม 2551

46

ผศ. สุณี   เลิศสินอุดม

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 

ห้องประชุมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ

 21-22 กุมภาพันธ์ 2552

10th HA National Forum "Learn & Seamless Healtheare"

ศูนยืประชุม Impact เมืองทองธานี

 10-13 มีนาคม 2552

national Asthma Day

ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 25-26 กุมภาพันธ์ 2552

47

ดร.จันทนา บุญยะรัตน์

Innovative Research in Natural Product for Sustainnable Development

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3-4 กุมภาพันธ์ 2552

48

อาจารย์สุธาร จันทะวงศ์

ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืดสำหรับแพทย์ เภสัชกรและพยาบาล

โรงแรมลำปาว จ.กาฬสินธุ์

 20 กุมภาพันธ์ 2552

49

รศ.เจนจิรา  เรืองชยจตุพร

เปิดเสรีทางการค้าพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมสู่สากล

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม.

24 - 25 กุมภาพันธ์

2552

Nanoparticles Pharmaceutical Application and Toxicological Effects

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม

31 กรกฎาคม  2551 –

1สิงหาคม 2551

 

50

ผศ.ดร.เชิดชัย   สุนทรภาส

 

ประชุมคณะทำงานเลือกข้อสอบสภาเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

15 - 17 ธันวาคม 2551

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 

ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มข.

6 - 8 กรกฎาคม  2551

 

51

ดร.ดวงกมล   เลียวกิตติกุล

การประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

6 - 7 พฤษภาคม 2552

Biochemistry and Molecular Bilogy (BMB) Conterence : Biochemistry and Molecular Bilogy for Regional and Sustainable Development

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 -8 พฤษภาคม 2552

52

ดร.ธนิสร์  ปทุมานนท์

ประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

3-5 กันยายน  2551

53

รศ.ดร.นฤมล   เจริญศิริพรกุล

ประชุมสัมมนาวิชาการยาคุมกำเนิด

รร. เจดับบลิว แมริออท กทม.

8 สิงหาคม 2551

การคุ้มครองผู้บริโภคในทศวรรษหน้า

รร. มิราเคล แกรนด์ กทม.

28 - 30 ก.ย. 51

การประชุมวิชาการประจำปี 2551

รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

29 - 30 ก.ย. 51

Assessment and Enhancement of Pharmacist's Value: Critical Step Toward Professionalism การประเมินและการส่งเสริมคุณค่าของเภสัชกร: ก้าวสำคัญสู่ความเป็นวิชาชีพ

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งระเทศไทย

19 - 23 พ.ค. 52

54

ผศ.ดร.ปราโมทย์   มหคุณากร

Food & Nutrition Research for Optimal Health

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กทม.

18 -19  กันยายน  2551

55

ผศ.ดร.มานิตา หาญพานิชเจริญ

ประชุมวิชาการกลางปีสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

Cost-effective Treatment of GI and Hepatology in the Suffieient Economic Era

รร. ฮิลตัน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

10 - 12 กรกฎาคม

2551

ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง Global Warning : Emerging IIInesses

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี

24 - 30 เม.ย. 52

56

ดร.วีรวรรณ อุชายภิชาติ

 

ประชุมคณะทำงานเลือกข้อสอบสภาเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 - 5 พฤศจิกายน

2551

ประชุมคณะทำงานเลือกข้อสอบสภาเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

15 - 17 ธันวาคม

2551

57

ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม

ศึกษาพรรณไม้ในวงศ์บอน

หอพรรณไม้แห่งชาติ กรมป่าไม้ กทม.

29 - 30 กรกฎาคม

2551

 

58

ผศ.ศุภชัย   ติยวรนันท์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ครั้งที่ 7-8/2552

ห้องประชุม 403 ราชบัณฑิตสถาน กทม.

26-27 พฤษภาคม

2552

ประชุมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์การประเมินทางประสาทสัมผัส ครั้งที่12/2552

ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ราชบัณฑิตสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพ

28  พฤษภาคม

2552

59

ดร.สมชาย สุริยะไกร

เภสัชวิทยาของยาใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14 - 15 พฤษภาคม

2552

 

60

อาจารย์สุภิญญา  ตันตาปกุล

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทิศทางการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์

อิมพิเรียล ภูแก้ว รีสอร์ทฮิลส์  เขาค้อ  เพชรบูรณ์

16-17 พฤษภาคม

2552

61

ดร.เสาวนีย์ จรัสเวคิน

สัมมนาด้านนวัตกรรมและการประชุมสัมมนาด้านการชะลอวัย

ไบเทค บางนา กทม.

4 - 6 พฤศจิกายน

2551

 

62

ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม

ประชุมวิชาการประจำปี 16 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

อาคารเรียนรวมชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มข.

6 - 8 สิงหาคม

2551

ปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2551

ห้องมิราเคิลแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

11 ตุลาคม 2551

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของเภสัชกรในการบรรเทาอาการปวด

โรงแรมโนโวเทล สยาม กรุงเทพฯ

15-19 ธันวาคม  2551

บทบาทของเภสัชกรในการบรรเทาอาการปวด

โรงแรมโนโวเทล สยาม กรุงเทพฯ

 15-19 ธันวาคม 2551

63

รศ.อาภรณี ไชยาคำ

ประชุมอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 พฤศจิกายน 2551

ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัด ครั้งที่ 1/2552

กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

5 กุมภาพันธ์ 2552

ประชุมคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ห้องประชุมกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

9 เมษายน 2552

ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ครั้งที่ 2/2552

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

28 - 30 เมษายน  2552

โครงการพัฒนาระบบเวชภัณฑ์ยาแบบเครือข่ายกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปี 2551

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

26 มกราคม 2552

รวมจำนวนอาจารย์ที่เข้าประชุมหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (โดยไม่นับซ้ำคน)

63

                                                                                                                                                                           

 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เข้าร่วมประชุมวิชาการ/นำเสนอผลงาน

สถานที่

วัน-เดือน-ปี

1

(64)

รศ.ดร.สุมนต์   สกลไชย

ประชุม U.S-Thai consortium preliminary agenda : U.S. consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand

ประเทศสหรัฐอเมริกา

14-22 มิถุนายน   2552

Pharmacy Carnival  ๒๐๐๘  ณ  Dewan Budaya,  University of Sains Malaysia

มาเลเซีย

28-30 กรกฏาคม 2551

National Chiayi University

ไต้หวัน

26-29 ตุลาคม 2551

Gannon Normal University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

30 ตุลาคม 2551 –

2 พฤศจิกายน 2551

2

(65)

รศ.ดร.ธีระ  ฤทธิรอด

22 nd Fedaration of Asian Pharmaceutical  Associations  Congress(FAPA 2008)

The impacts of Compulsory Licensing(CL) of Anti-HIV Drugs Towards Economic of Thailand

ประเทศสิงคโปร์

5-12 พฤศจิกายน 2551

3

(66)

ผศ.ดร.สุภาวดี  ดาวดี

22 nd Fedaration of Asian Pharmaceutical  Associations  Congress(FAPA 2008)

Preliminary Determination of Methyl Paraben and Propyl Paraben in Female Herbal Spirit Products

ประเทศสิงคโปร์

7-11  พฤศจิกายน 2551

4

(67)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  ธิติเมธาโรจน์

The 3 rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

28 ตุลาคม 2551-1 พฤศจิกายน 2551

5

รศ.ดร.จอมใจ  พีรพัฒนา

The 3 rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products

The Development of Glutinous rice Starch's Properties by Spray Drying Technigue

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

29-31  ตุลาคม 2551

6

รศ.ดร.กนกวรรณ  

                      จารุกำจร

2008 Shanghai  International Symposium on Pharmacy

Impact of Testosterone on Activation of CYP1A1 By Andrographolide Plus 3-Methylcholanthrene In Male Mouse Liver

เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน

 

17-22  ธันวาคม 2551

7

 

รศ.ดร.วราภรณ์  ภูตะลุน

2008 Shanghai  International Symposium on Pharmacy

In vitro cultures of Pueraria candoliei var.mirifica:Potential to production of isoflavonoids

เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน

18-21 ธันวาคม 2551

7 th  Joint    Meeting      of  AFERP, ASP, GA, PSE&SIF, focused  on  Natural  products  with  pharmaceutical , nutraceutical,  cosmetic  and   agrochemical   interest

Pseudojujubogenin   glycosides  from  in  vitro  regeneration  of   Bacopa  monnieri  (L)  Wettst.

เมือง Athens ประเทศกรีซ

31 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2551

8

ผศ.ดร.มณีรัตน์  เลย์ตัน

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 11 th Annual European Congress

Impactof Patient-Health Care Provider Communication : The HIV/AIDS Patients'

Perspectives

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

6-15 พฤศจิกายน 2551

9

ดร.รติยา  คูเขตพิทักษ์วงศ์

The 13 th International Conference on Biomedical Engineering(ICBME 2008)

some properties of a polymeric surfactant derived from alginate

ประเทศสิงคโปร์

3-6 ธันวาคม 2551

10

ดร.แคทรียา  สุทธานุช

The 3 rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products

Human Skin Permeation of Kaepforia parviflora Flavonoids in Gel Formulation

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

26 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2551

11

ดร.เพลินทิพย์  ภูทองกิ่ง

22 nd Fedaration of Asian Pharmaceutical  Associations  Congress(FAPA 2008)

Coumarins and Carbazoles with Antioxidant Activity From Clausena Harmandiana

ประเทศสิงคโปร์

6-11 พฤศจิกายน 2551

12

รศ.ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย

 

เมือง Hangzhou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

15-20 พฤศจิกายน 2551

The 3 rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

28 ตุลาคม 2551-1 พฤศจิกายน 2551

The 17 th AASP Board of Directors(BOD)

U.ofMedicine&Pharmacy ประเทศเวียดนาม

27 กพ.-2 มีค.52

13

รศ.ดร.จุฬาภรณ์  ลิมวัฒนานนท์

ประชุมโครงการวิจัย เรื่อง Health system analysis to support  capacity development  to  respond to pandemic influenza in Asia

ประเทศอินโดนีเซีย

3-6 กุมภาพันธ์ 2552

14

ผศ.ดร.นุศราพร  เกษสมบูรณ์

The 3 rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products

 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

28 ตุลาคม 2551-1 พฤศจิกายน 2551

15

ดร.เยาวเรศ  ชูลิขิต

The 3 rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

28 ตุลาคม 2551-1 พฤศจิกายน 2551

16

ผศ.ดร.จุลรัตน์  คนศิลป์

 

 

ไปราชการเพื่อเยี่ยมชมและดูงานด้าน Oncology Research and Development Centre

เมือง vitry ประเทศฝรั่งเศส และ เมือง Dagenham

26-30 พฤศจิกายน 2551

ISPOR 3 rd Asia-Pacific Conference and short Courses

กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

7-9 กันยายน 2551

ประชุม Physicians's Academy for Cardiovascular Education (PACE)

กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม

20-23 กุมภาพันธ์ 2552

The International Society for Aerosols in Medicine Conferences

เมืองมินเทอเรย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

8-17  พฤษภาคม 2552

ISPOR 3 rd Asia-Pacific Conference and short Courses

กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

7-9 กันยายน 2551

17

รศ.ดร.นาถธิดา  วีระปรียากูร

The 3 rd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Products

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

28 ตุลาคม 2551-1 พฤศจิกายน 2551

18

รศ.ดร.สุพัตรา  ปรศุพัฒนา

SOT 48 th Annual Meeting&ToxExpo TM

มัลติมอร์ แมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา

13-22  มีนาคม 2552

19

รศ.ดร.ชยันต์  พิเชียรสุนทร

เข้าร่วมโครงการเพาะปลุกสมุนไพรจันทน์แปดกลีบ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

28 ตุลาคม 2551-1 พฤศจิกายน 2551

20

รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์  ทัศนียกุล

ศึกษาดูงานด้าน Pharmacogenomics

กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

7-9 กันยายน 2551

21

ผศ.ดร.สุภัสร์  สุบงกช

เข้าร่วมสอบต่ออายุวุฒิบัตร Board Certified Pharmacrotherapy Specialist

กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม

20-23 กุมภาพันธ์ 2552

2009 Oncology Preparatory  Review  Course

เมืองมินเทอเรย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

8-17  พฤษภาคม 2552

จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯในระดับนานาชาติ

21

จำนวนอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2551   (โดยไม่นับซ้ำ )

                             67

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือนำเสนอผลงานต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

จำนวน 78 คน

                        85.90