วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เภสัชกรรมก้าวไกล รับใช้สังคม

logo3

library

ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทาลัยขอนแก่น

เวลาเปิดให้บริการ Service Hours
Mon.- Fri. 8.30 a.m. - 6.30 p.m. Sat. 10.00 a.m. - 5.00 p.m.
วิธีการจองหนังสือ
วิธีการจองหนังสือจาก OPAC เมื่อผู้ใช้บริการ สืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ปรากฏว่าหนังสือเล่มนั้นมีการยืมออก ผู้ใช้สามารถขอจอง จากหน้าจอที่ปรากฏ ข้อมูลนั้นๆ ได้ดังนี้
1. จากหน้าจอถ้าปรากฏรายการที่ต้องการจอง เลือกทางเลือก G > Request this specific item
2. จากหน้าจอถ้ามีหนังสือหลายเล่มในรายการเดียว ให้เลือกหมายเลขลำดับที่ต้องการจอง จะปรากฏ G>Request this specific item ให้เลือก G
3. หน้าจอขึ้นคำว่า your name ใส่ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) แล้ว enter
4. หน้าจอขึ้นคำว่า Barcode ให้ใส่หมายเลขบาร์โค้ด แล้ว enter ถ้าใส่รายละเอียดผิดหน้าจอจะขึ้นคำว่า Sorry, Can not locate your record. ให้กด enter เพื่อกลับไปทำรายการใหม่
5. หน้าจอขึ้นคำว่า Special Instruction ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้ว enter
6. หน้าจอขึ้นคำว่า REQUEST RECORDED กด enter เสร็จสิ้นการจองกลับสู่หน้าจอ Opac
วิธีการจองหนังสือจาก WebOPAC
เมื่อผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูล ที่ต้องการได้แล้ว ปรากฏว่าหนังสือเล่มนั้นมีการยืมออก ผู้ใช้สามารถขอจอง จากหน้าจอ ที่ปรากฏข้อมูลนั้นๆ ได้ดังนี้
1. คลิกที่ช่อง Request
2. หน้าจอขึ้นคำว่า your name ใส่ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) แล้ว enter/ Submit
3. หน้าจอขึ้นคำว่า Barcode ให้ใส่หมายเลขบาร์โค้ด แล้ว enter/ Submit ถ้าใส่รายละเอียดผิด หน้าจอจะขึ้นคำว่า Sorry, Can not locate your record. ให้กด enter/ Submit หรือ start Over เพื่อกลับไปทำรายการใหม่
4. ถ้าหนังสือมีจำนวนมากกว่า 1 เล่ม ให้คลิกเลือกเล่มที่ต้องการจองในช่อง m ด้านหน้า
5. คลิกที่ Request Selected Item
6. หน้าจอขึ้นคำว่า Your request has been sent to library กด enter หรืกคลิกที่ start Over เสร็จสิ้นการจอง กลับสู่หน้าจอ WebOpac
การดูรายละเอียดการยืมคืนด้วยตนเอง Opac/WebOpac
การดูรายละเอียดการยืมคืนด้วยตนเองจากหน้าจอ Opacb> 1. เลือก V>View your circulation record
2. หน้าจอขึ้นคำว่า your name ใส่ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) แล้ว enter
3. หน้าจอขึ้นคำว่า Barcode ให้ใส่หมายเลขบาร์โค้ด แล้ว enter
4.จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดการยืมคืน เลือกทางเลือกดังนี้

กด C เพื่อแสดงรายการหนังสือที่ยืมออก
กด H เพื่อแสดงรายการหนังสือที่จองไว้
กด F เพื่อแสดงรายการหนี้สินที่คงค้างกับห้องสมุด
5. เมื่อสิ้นสุดการทำงาน กด Q เพื่อกลับไปหน้าจอสืบค้น Opac
การดูรายละเอียดการยืมคืนด้วยตนเองจากหน้าจอ WebOpac
1.กรณีที่สืบค้นจากที่ทำงานหรือที่พัก ติดต่อกับระบบห้องสมุดโดย http://kkulib.kku.ac.th
2. จากหน้าจอ เมนูการสืบค้นเลือก V>View your circulation record
3. พิมพ์ชื่อที่ช่อง Your name และพิมพ์บาร์โค้ดที่ช่อง Barcode
4. คลิกที่ Display record for person named above
v 5. คลิกที่ N Items currently checked out (N คือรายการที่ยืมออก) จะปรากฏรายการที่ท่านยืมออก (Title) พร้อมทั้งสถานภาพ (Status) และเลขเรียกหนังสือ (Call number)
6.ถ้าต้องการทราบรายละเอียดของหนังสือ แต่ละเล่มให้คลิกที่ชื่อ ของหนังสือแต่ละรายการ
7.เมื่อสิ้นสุดการทำงาน คลิกที่ Start Over เพื่อกลับไปหน้าจอสืบค้น
การต่ออายุการยืมหนังสือ โสตทัศนวัสดุด้วยตนเอง
โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้ยืมต่อ ในกรณีต่อไปนี้
1. หนังสือหรือวัสดุนั้นมีผู้แจ้งจองไว้ ซึ่งจะปรากฎ ON HOLD
2. หนังสือหรือวัสดุนั้น เกินกำหนดส่ง จะปรากฏ Item is OVERDUED
3. หนังสือหรือวัสดุนั้นยังไม่ถึงกำหนดที่จะให้ยืมต่อ จะปรากฏ TO SOON TO RENEW (บางแห่งให้ยืมต่อได้ก่อนถึงวันกำหนดส่ง 3 วัน บางแห่งไม่อนุญาตให้ยืมต่อ ก่อนถึงวันกำหนดส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎการยืมของวัสดุแต่ละประเภท และกฎการยืมของแต่ละห้องสมุดด้วย)

4. หนังสือหรือวัสดุนั้นได้เคยต่ออายุเกินจำนวนครั้งที่กำหนด จะปรากฏ TO MANY RENEWALS (โดยปกติห้องสมุดจะให้ยืมต่อได้ 1 ครั้ง เพื่อให้หนังสือได้หมุนเวียน ให้ผู้อื่นได้ใช้) ดังนั้นเมื่อผู้ใช้บริการทำการยืมต่อแล้ว จะต้องตรวจสอบข้อความที่เกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ท่านมีสิทธ์ยืมต่อ มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าปรับหนังสือ วัสดุที่เกินกำหนดส่ง หากท่านมีสิทธ์ยืมต่อ โปรแกรมจะปรากฏคำ RENEWED และวันที่กำหนด ส่งจะเปลี่ยนไป โดยปรากฏคำ DUE DATE ตามด้วยวันกำหนดส่งใหม่ ซึ่งผู้ใช้จะต้องจำวันกำหนดส่งใหม่ที่ปรากฏที่จอ มิฉะนั้นท่านอาจส่งเกินกำหนดส่ง และต้องเสียค่าปรับ

วิธีการต่ออายุการยืมหนังสือ โสตทัศนวัสดุด้วยตนเอง
กรณีที่สืบค้นด้วยระบบ Text base
1. กรณีที่สืบค้นจากที่ทำงานหรือที่พัก
1.1 ติดต่อกับระบบของห้องสมุด โดยใช้ telnet 202.28.92.200 หรือ telnet kkulib.kku.ac.th
1.2 เมื่อปรากฏ login ให้พิมพ์ library
1.3 ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 2.1-2.10
2. กรณีที่สืบค้นจากหน้าจอ OPAC ที่ให้บริการที่ห้องสมุดต่างๆ
2.1 จากเมนูหน้าจอการสืบค้นเลือก V>VIEW your circulation record (หน้าจอภาษาอังกฤษ) หรือ V>ดูรายละเอียดการยืมคืน (หน้าจอภาษาไทย)
2.2 พิมพ์ชื่อและบาร์โค้ด
2.3 เมื่อเข้าสู่ระเบียนของผู้ใช้แล้ว เลือก C> Display CHECKED OUT items
2.4 ถ้ามีรายการจำนวนมาก หากต้องการให้รายการปรากฏเต็มจอให้เลือกทาง D>Display patron record
2.5 หากต้องหารให้เรียงตามลำดับวันกำหนดส่ง ให้เลือกทาง S>SORT by duedate
2.6 ขณะที่ปรากฏรายการที่ยืม เลือกทางเลือก R>RENEW items
2.7 โปรแกรมจะถาม Which items?
2.8 กรณีที่ไม่อนุญาตให้ยืมต่อ จะปรากฏข้อความดังตัวอย่าง
Item(s) 2 cannot be renewed. See message on item line.
กด เพื่อทำงานต่อ
ตัวอย่างนี้หมายความว่ารายการที่ 2 ไม่สามารถยืมต่อได้
2.9 กดแป้น จะปรากฏข้อความซึ่งแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถให้ต่ออายุการยืมได้ ข้อความ ดังกล่าวจะปรากฏที่ท้ายรายการนั้นๆ ตัวอย่างข้อความแจ้งเหตุผล
**Item is OVERDUED เกินกำหนดส่ง
**ON HOLD มีผู้อื่นจอง
**TOO MANY RENEWALS เคยยืมต่อมาแล้ว ขณะนี้เกินจำนวนครั้งที่กำหนด
**TOO SOON TO RENEW เร็วเกินกว่าที่จะต่ออายุการยืมได้
2.10 กรณีที่ทำการต่ออายุการยืมผิดเล่ม ต้องการยกเลิกการจอง ให้เลือกทางเลือก U>UN-DO some renewals
กรณีที่สืบค้นด้วยระบบ Web
1. กรณีที่สืบค้นจากที่ทำงานหรือที่พัก
1.1 ติดต่อกับระบบของห้องสมุด โดยใช้ http://kkulib.kku.ac.th
1.2 เมื่อเข้าสู่เมนูการสืบค้น ดำเนินการตาม 2.1-2.8
2. กรณีที่สืบค้นจากระบบ Web OPAC ที่ห้องสมุด
2.1 คลิกที่ View Your Checked-out Record (ที่หน้าจอภาษาอังกฤษ) หรือคลิกที่ ตรวจสอบรายการที่ยืม (ที่หน้าจอภาษาไทย)
2.2 พิมพ์ชื่อที่ช่อง Your name และพิมพ์บาร์โค้ดที่ช่อง Barcode
2.3 คลิกที่ Display record for person name above
2.4 คลิกที่ N Items currently checked out
( N คือ จำนวนรายการที่ยืมออก) จะปรากฏรายการที่ท่านยืมออกไป (TITLE) พร้อมทั้งสถานภาพ (STATUS) และเลขเรียกหนังสือ(CALL NUMBER)
2.5 กรณีที่ต้องการดูกำหนดส่งตามลำดับก่อนหลัง ให้คลิกที่ S> SORT BY DUE DATE
2.6 กรณีที่ต้องการต่อ อายุการยืมบางรายการ เลือกรายการที่ต้องการต่ออาย ุการยืมโดยการ คลิกที่ช่องข้างหน้ารายการซึ่งอยู่ในคอลัมน์ RENEW จะปรากฏ เครื่องหมาย 4 เมื่อคลิกรายการที่ต้องการ ยืมต่อครบถ้วนแล้ว กดคลิกที่ RENEW SELECTED ITEMS จะปรากฏ RENEWED และวันที่กำหนดส่งใหม่
2.7 กรณีที่ต้องการต่ออายุการยืมทุกรายการให้เลือกคลิกที่ RENEW ALL โดย ไม่ต้องคลิกที่แต่ละรายการก่อน 2.8 กรณีที่ทำการต่ออายุการยืมผิดเล่ม ต้องการยกเลิก ให้คลิกที่ช่อง� ที่อยู่ข้างหน้า รายการ4จะหายไป

เจ้าหน้าที่ ประจำห้องสมุด
นางเยาวภา จันศรี (Mrs.Yaowwaphar Chansri)
หัวหน้างานห้องสมุด (Chief Librarian)
yaocha@kku.ac.th

นายสงวน ศรีโยวงศ์
Mr.Sanguan Sriyowong

นายศุภวัฒน์ เวียงนนท์
Mr.Supavat Viengnon