- ข่าวคณะทำงานศึกษากำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ภาระงานอาจารย์
- รายงานผลการสำรวจความเห็นเรื่อง การกำหนดภาระงานอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
- กราฟแสดงภาระงานอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

อัพโหลด 2007-06-22