About Author: Department of Pharmaceutical Chemistry

Posts by Department of Pharmaceutical Chemistry

 • สาขาวิชาเภสัชเคมี ขอให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 632 201  และ 634 201  การวิเคราะห์ยา 1 ที่จะเรียนบรรยายและปฏิบัติการครั้งที่ 3  เรื่่องการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการไตเตรท วันเวลาเรียนเป็นดังนี้ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  วันที่ 24 ตุลาคม 2554 บรรยาย 11.00-12.00  ปฏิบัติการ 13.00-16.00 ห้อง 2323 (มาเรียนชดเชย) นักศึกษาภาคปกติ สมทบ   บรรยาย วันที่ 26...

  ประกาศวิชา 632 201 และ 634 201 การวิเคราะห์ยา 1 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2

  สาขาวิชาเภสัชเคมี ขอให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 632 201  และ 634 201  การวิเคราะห์ยา 1 ที่จะเรียนบรรยายและปฏิบัติการครั้งที่ 3  เรื่่องการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการไตเตรท วันเวลาเรียนเป็นดังนี้ นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  วันที่ 24 ตุลาคม 2554 บรรยาย 11.00-12.00  ปฏิบัติการ 13.00-16.00 ห้อง 2323 (มาเรียนชดเชย) นักศึกษาภาคปกติ สมทบ   บรรยาย วันที่ 26…

 • นักศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ลงทะเบียนรายวิชา  622 831 และ 622 832 Quality Control of Health Prod. (บรรยายและปฏิบัติการ) ขอให้ประสานงานพบ ผศ.ดร.สุธาสินี ทัพพสารพงศ์   และในรายวิชา 617 842 Instrumental Analysis ขอให้ประสานงานพบ รศ.ดร.จินดา หวังบุญสกุล  เพื่อรับตารางแผนการเรียน การสอน สำหรับในเทอมที่ 2/54  โดยด่วน

  ประกาศ นักศึกษา วทม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

  นักศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ลงทะเบียนรายวิชา  622 831 และ 622 832 Quality Control of Health Prod. (บรรยายและปฏิบัติการ) ขอให้ประสานงานพบ ผศ.ดร.สุธาสินี ทัพพสารพงศ์   และในรายวิชา 617 842 Instrumental Analysis ขอให้ประสานงานพบ รศ.ดร.จินดา หวังบุญสกุล  เพื่อรับตารางแผนการเรียน การสอน สำหรับในเทอมที่ 2/54  โดยด่วน

 • รายวิชาที่เปิดเทอม 2/54 วทม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณพ์ธรรมชาติ)617 842 Instrumental Analysis 4(2-6-8)622 831 Quality Contl. of  Health Prod. 2(2-0-4)622 832 Laboratory Pract. of  Quality Contl. of Health Prod. 1(0-3-2)622 894 Special Prob. in Pharm. Chem....

  รายวิชาที่เปิดเทอม 2/54 วทม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

  รายวิชาที่เปิดเทอม 2/54 วทม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณพ์ธรรมชาติ)617 842 Instrumental Analysis 4(2-6-8)622 831 Quality Contl. of  Health Prod. 2(2-0-4)622 832 Laboratory Pract. of  Quality Contl. of Health Prod. 1(0-3-2)622 894 Special Prob. in Pharm. Chem….

 • ขอให้นักศึกษาที่นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในวันที่ 20 กันยายน 2554 แล้ว  ให้นำส่งใบประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเรียบร้อย  และนำส่งที่ประสานงานบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 21 กันยายน 2554

  ส่งผลรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ วทม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

  ขอให้นักศึกษาที่นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในวันที่ 20 กันยายน 2554 แล้ว  ให้นำส่งใบประเมินผลการศึกษาวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเรียบร้อย  และนำส่งที่ประสานงานบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 21 กันยายน 2554

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ภาคปกติ) MSc.  Pharmaceutical Chemistry and Natural Products คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ผ่าน ความเห็นชอบกรรมการบริหาร หลักสูตร 2. ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก(1) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี...

  สาขาวิชาเภสัชเคมี และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ภาคปกติ) MSc.  Pharmaceutical Chemistry and Natural Products คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ผ่าน ความเห็นชอบกรรมการบริหาร หลักสูตร 2. ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก(1) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี…

 • สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  สาขาวิชาเภสัชเคมี

  สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น