ปริญญาโท Archive

 • นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016   ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวฉัตรฑริกา  เพ็งดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนางสาวพิมพิชญา แสงชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 3rd International Conference on...

  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016

  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016   ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวฉัตรฑริกา  เพ็งดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนางสาวพิมพิชญา แสงชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 3rd International Conference on…

 •    

     

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (ภาคปกติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (ภาคปกติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (ภาคปกติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (ภาคปกติ) หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา Master of Science Program (Toxicology) นักพิษวิทยาทำอะไรได้บ้าง ? ทุกวันนี้จากข่าวสารรอบตัว เราคงตระหนักได้อย่างไม่ยาก ถึงปัญหาพิษภัยจากสารพิษ และสารเคมีที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ บางปัญหา ก็มีผลกระทบ ในวงกว้างต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะน้ำเสียที่ทำให้ปลาจำนวนนับหมื่นตาย ในแม่น้ำเจ้าพระยา หรือมลพิษ จากอุตสาหกรรม แหลมฉบัง นักพิษวิทยา คือ นักวิทยาศาสตร์...

  สาขาวิชาพิษวิทยา

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (ภาคปกติ) หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา Master of Science Program (Toxicology) นักพิษวิทยาทำอะไรได้บ้าง ? ทุกวันนี้จากข่าวสารรอบตัว เราคงตระหนักได้อย่างไม่ยาก ถึงปัญหาพิษภัยจากสารพิษ และสารเคมีที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ บางปัญหา ก็มีผลกระทบ ในวงกว้างต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะน้ำเสียที่ทำให้ปลาจำนวนนับหมื่นตาย ในแม่น้ำเจ้าพระยา หรือมลพิษ จากอุตสาหกรรม แหลมฉบัง นักพิษวิทยา คือ นักวิทยาศาสตร์…

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ (โครงการพิเศษ) . มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีการจัดทำหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ โดยดำเนินการในรูปแบบสหสาขา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นแกนในการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหลักสูตรจะเปิดรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางด้านสุขภาพและความงาม โดยสิ่งที่บัณฑิตพึงได้รับ คือ มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในด้านการจัดการธุรกิจและการจัดการผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพ สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทนี้ได้ อีกทั้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและจะได้นำความรู้ ไปสังเคราะห์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของศาสตร์ความงามและสุขภาพต่อไป เป็น หลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความสามารถในเชิงวิชาการ...

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ

  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ (โครงการพิเศษ) . มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีการจัดทำหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ โดยดำเนินการในรูปแบบสหสาขา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นแกนในการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหลักสูตรจะเปิดรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางด้านสุขภาพและความงาม โดยสิ่งที่บัณฑิตพึงได้รับ คือ มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในด้านการจัดการธุรกิจและการจัดการผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพ สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทนี้ได้ อีกทั้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและจะได้นำความรู้ ไปสังเคราะห์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของศาสตร์ความงามและสุขภาพต่อไป เป็น หลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความสามารถในเชิงวิชาการ…

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ภาคปกติ) MSc.  Pharmaceutical Chemistry and Natural Products คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ผ่าน ความเห็นชอบกรรมการบริหาร หลักสูตร 2. ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก(1) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี...

  สาขาวิชาเภสัชเคมี และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ภาคปกติ) MSc.  Pharmaceutical Chemistry and Natural Products คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ผ่าน ความเห็นชอบกรรมการบริหาร หลักสูตร 2. ผู้สมัครในหลักสูตรแผน ก(1) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี…

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการด้านสุขภาพ (ภาคปกติ) Master of Science Program (Health Consumer Protection and Health Management หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สามารถวิเคราะห์การวางแผนการดำเนินงานและการวิจัยบนพื้นฐานของสังคม วัฒนธรรมให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการและสิทธิของผู้บริโภค หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก...

  สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการด้านสุขภาพ (ภาคปกติ) Master of Science Program (Health Consumer Protection and Health Management หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สามารถวิเคราะห์การวางแผนการดำเนินงานและการวิจัยบนพื้นฐานของสังคม วัฒนธรรมให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการและสิทธิของผู้บริโภค หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก…

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) 1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy Program in Pharmaceuticals 2. ชื่อปริญญา ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชภัณฑ์) ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์) ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy (Pharmaceuticals) M. Pharm....

  สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์

  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) 1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy Program in Pharmaceuticals 2. ชื่อปริญญา ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชภัณฑ์) ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์) ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy (Pharmaceuticals) M. Pharm….

 • เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (ภาคปกติ) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy)

  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (ภาคปกติ) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy)

 • รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

  สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

  รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555