ปริญญาเอก Archive

 • นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016   ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวฉัตรฑริกา  เพ็งดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนางสาวพิมพิชญา แสงชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 3rd International Conference on...

  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016

  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016   ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวฉัตรฑริกา  เพ็งดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนางสาวพิมพิชญา แสงชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 3rd International Conference on…

 • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ภาคปกติ และนานาชาติ) : Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals เป็นหลักสูตร ที่จัดการศึกษาโดยเน้นการวิจัย โดยแบบ 1 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิจัย โดยมีการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือพัฒนาการด้าน วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และแบบ 2 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิชาการชั้นสูง ให้มีความรู้ในเนื้อหา องค์ความรู้...

  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ภาคปกติ และนานาชาติ) : Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Pharmaceuticals เป็นหลักสูตร ที่จัดการศึกษาโดยเน้นการวิจัย โดยแบบ 1 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิจัย โดยมีการทำวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือพัฒนาการด้าน วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และแบบ 2 เป็นหลักสูตร ที่เน้นการผลิตนักวิชาการชั้นสูง ให้มีความรู้ในเนื้อหา องค์ความรู้…

 • ผู้สมัครควรเตรียมรายละเอียดของประเด็นที่จะทำวิทยานิพนธ์ และพูดคุยหารือกับอาจารย์ที่คาดว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ล่วงหน้าก่อน  ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าจะสามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญตามหัวข้อที่ผู้สมัครสนใจได้

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

  ผู้สมัครควรเตรียมรายละเอียดของประเด็นที่จะทำวิทยานิพนธ์ และพูดคุยหารือกับอาจารย์ที่คาดว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ล่วงหน้าก่อน  ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าจะสามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญตามหัวข้อที่ผู้สมัครสนใจได้