ประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน Archive

  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ โดยฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และฝ่ายวิจัยคณะฯ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา ประธานกรรมการโครงการวิจัยสถาบันปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการทำวิจัยสถาบันและการค้นหาโจทย์วิจัยสถาบัน” เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุมนต์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มีอาจารย์และบุคลากรคระเภสัชศาสตร์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายมากกว่า...

    คณะเภสัชฯ จัดกิจกรรม KM เพื่อกระตุ้นการทำวิจัยสถาบัน

    เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 คณะเภสัชศาสตร์ โดยฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และฝ่ายวิจัยคณะฯ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา ประธานกรรมการโครงการวิจัยสถาบันปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการทำวิจัยสถาบันและการค้นหาโจทย์วิจัยสถาบัน” เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุมนต์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มีอาจารย์และบุคลากรคระเภสัชศาสตร์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายมากกว่า…

  • .

    ประชาสัมพันธ์ข่าว งานนโยบายและแผน

    .