กิจกรรมด้านการต่างประเทศ Archive

 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณะ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Medicine and Pharmacy (UMP) at Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร ได้เดินทางร่วมกับคณะของ รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์...

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณะ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Medicine and Pharmacy (UMP) at Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณะ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Medicine and Pharmacy (UMP) at Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร ได้เดินทางร่วมกับคณะของ รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์…

 • นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016   ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวฉัตรฑริกา  เพ็งดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนางสาวพิมพิชญา แสงชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 3rd International Conference on...

  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016

  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่นในงานประชุมระดับนานาชาติ ICPF 2016   ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นางสาวฉัตรฑริกา  เพ็งดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 นางสาวจุฑามาศ มณีเนตร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนางสาวพิมพิชญา แสงชาติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 3rd International Conference on…

 • ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และ รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ(MOU) กับ Nihon Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมพิธีฉลอง The...

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มข. กับ NPU ประเทศญี่ปุ่น

  ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และ รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ(MOU) กับ Nihon Pharmaceutical University ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมพิธีฉลอง The…

 • รับสมัครคัดเลือก นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Pharmacy Student Professional Practice Abroad Year 2017 คุณสมบัติผู้สมัคร: 1)  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่ใช้ สำเร็จการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.00 2)  มีความพร้อมในการที่จะเดินทางไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนด 3)...

  รับสมัครคัดเลือก นศภ. มข.เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2560 (หมดเขต 11 พฤศจิกายน 2559)

  รับสมัครคัดเลือก นศภ. เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปี 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Pharmacy Student Professional Practice Abroad Year 2017 คุณสมบัติผู้สมัคร: 1)  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่ใช้ สำเร็จการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.00 2)  มีความพร้อมในการที่จะเดินทางไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนด 3)…

 • วันที่ 29 กันยายน 2559 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สุธาร จันทะวงศ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ Miss Menchie YANAGIDAIRA และ Miss Bernadette CIRIT จาก School of Pharmacy, Western University of Health...

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเลี่ยนจาก Western University of Health Sciences

  วันที่ 29 กันยายน 2559 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สุธาร จันทะวงศ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ Miss Menchie YANAGIDAIRA และ Miss Bernadette CIRIT จาก School of Pharmacy, Western University of Health…

 • วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน และ Professor Motoko Kanke ที่ปรึกษา  ได้ร่วมเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทั้งทางด้านการวิจัย ด้านการแลกเปลียนนักศึกษาระดับตรี และบัณฑิตศึกษา  และเยี่ยมชมแหล่งฝึกงานในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์...

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือและเยี่ยมชมแหล่งฝึกงานนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559

  วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน และ Professor Motoko Kanke ที่ปรึกษา  ได้ร่วมเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทั้งทางด้านการวิจัย ด้านการแลกเปลียนนักศึกษาระดับตรี และบัณฑิตศึกษา  และเยี่ยมชมแหล่งฝึกงานในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์…

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Pharmacy, Musashino University ประเทศญี่ปุ่น ลงนามโดยคณบดีทั้งสองฝ่าย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส และ Professor Takemi ENOMOTO  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ Faculty of Pharmacy, Musashino...

  พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Pharmacy, Musashino University ประเทศญี่ปุ่น

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Pharmacy, Musashino University ประเทศญี่ปุ่น ลงนามโดยคณบดีทั้งสองฝ่าย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส และ Professor Takemi ENOMOTO  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ Faculty of Pharmacy, Musashino…

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty Of Pharmaceutical Sciences, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ลงนามโดยคณบดีทั้งสองฝ่าย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส และ Professor Mikihisa Takano  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ Faculty of Pharmaceutical Sciences,...

  พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty Of Pharmaceutical Sciences, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty Of Pharmaceutical Sciences, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ลงนามโดยคณบดีทั้งสองฝ่าย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส และ Professor Mikihisa Takano  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ Faculty of Pharmaceutical Sciences,…

 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ จัดสัมมนารายวิชาเปิดใหม่ (Elective Subject) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 3209 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Prof.Motoko Kanke อาจารย์พิเศษ และ ผศ.ดร.แคทรียา  สุทธานุช อาจารย์ประจำรายวิชา เป็นวิทยากร บรรยายที่มาและเนื้อหาของรายวิชาใหม่ “ประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ” สำหรับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา...

  คณะเภสัชฯ จัดสัมมนารายวิชาใหม่ “ประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ”

  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ จัดสัมมนารายวิชาเปิดใหม่ (Elective Subject) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 3209 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Prof.Motoko Kanke อาจารย์พิเศษ และ ผศ.ดร.แคทรียา  สุทธานุช อาจารย์ประจำรายวิชา เป็นวิทยากร บรรยายที่มาและเนื้อหาของรายวิชาใหม่ “ประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมในต่างประเทศ” สำหรับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา…

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ภก.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ US-Thai Pharmacy Consortium 2016 ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆ สองปี จากปี 2014 ที่ผ่านมา มีการประชุมฯที่ University of Maryland และในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

  คณะเภสัชฯ มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ US-Thai Pharmacy Consortium 2016

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ภก.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ US-Thai Pharmacy Consortium 2016 ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆ สองปี จากปี 2014 ที่ผ่านมา มีการประชุมฯที่ University of Maryland และในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…

 • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Andreas L.Lopata, Ph.D., Associat Dean of Research-College of Public Health, Medical...

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก James Cook University, Australia เพื่อหารือความร่วมมือ(MOU)

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Andreas L.Lopata, Ph.D., Associat Dean of Research-College of Public Health, Medical…

 • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ปรีเปรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและหารือการทำความร่วมมือ(MOU)...

  ต้อนรับอาคันตุกะจากSuzuka University of Medical Sciences เพื่อหารือความร่วมมือ(MOU)

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ปรีเปรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและหารือการทำความร่วมมือ(MOU)…

 • เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Tatsuya NIIMI จาก  Center for Promotion of International Exchange, Saga University ประเทศญี่ปุ่น โอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหารือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยร่วมกันระหว่าง...

  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Tatsuya NIIMI จาก  Center for Promotion of International Exchange, Saga University ประเทศญี่ปุ่น โอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหารือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยร่วมกันระหว่าง…

 • การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเภสัชศาสตร์แห่งภาคพื้นเอเชีย ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งร่วมเมื่อปี  พ.ศ. 2544 (2001) โดยการริเริ่มจากคณาจารย์ด้านเภสัชศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์ในหลายประเทศบนภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ โดยการริเริ่มความร่วมมือของคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ขอนแก่น ซึ่งถือเป็นตัวแทนประเทศไทยในสมัยนั้น (รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย) องค์กรที่ริเริ่มการดำเนินการรวบรวมสมาชิกในวงการศึกษาและโรงเรียนในศาสตร์ด้านเภสัชศาสตร์จากทั่วทุกประเทศในเอเชีย เผยแพร่การศึกษาด้านการวิจัยและความร่วมมือต่างๆ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ที่รวบรวมผลงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการ   ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ณ กรุงไทเป เกาะไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) ภายใต้ชื่อ The 7th Asian Association of Schools of...

  ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มข. เข้าร่วมการประชุม The 7th AASP Conference 2015 ที่ประเทศไต้หวัน ระหว่าง 29 – 31 ต.ค.2558

  การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเภสัชศาสตร์แห่งภาคพื้นเอเชีย ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งร่วมเมื่อปี  พ.ศ. 2544 (2001) โดยการริเริ่มจากคณาจารย์ด้านเภสัชศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์ในหลายประเทศบนภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ โดยการริเริ่มความร่วมมือของคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ขอนแก่น ซึ่งถือเป็นตัวแทนประเทศไทยในสมัยนั้น (รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย) องค์กรที่ริเริ่มการดำเนินการรวบรวมสมาชิกในวงการศึกษาและโรงเรียนในศาสตร์ด้านเภสัชศาสตร์จากทั่วทุกประเทศในเอเชีย เผยแพร่การศึกษาด้านการวิจัยและความร่วมมือต่างๆ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ที่รวบรวมผลงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิชาการ   ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ณ กรุงไทเป เกาะไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) ภายใต้ชื่อ The 7th Asian Association of Schools of…

 • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช และ ผศ.รักษวร ใจสะอาด อาจารย์ในสังกัดสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Tsutomu Kitajima จาก Faculty of Social Sciences, Graduate School of International...

  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมคณาจารย์ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิพาพร กาญจนราช และ ผศ.รักษวร ใจสะอาด อาจารย์ในสังกัดสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Tsutomu Kitajima จาก Faculty of Social Sciences, Graduate School of International…

 • เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วรารภณ์ ภูตะลุน ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  และ นางสาวอรพินทร์ อุดมศิลป์ นักศึกษาหลักสูตร ปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ Associate Professor Hiroyuki Tanaka จาก Graduate School...

  ผู้บริหารคณะเภสัชฯ มข. ต้อนรับ Associate Professor Hiroyuki Tanaka จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วรารภณ์ ภูตะลุน ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  และ นางสาวอรพินทร์ อุดมศิลป์ นักศึกษาหลักสูตร ปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ Associate Professor Hiroyuki Tanaka จาก Graduate School…

 •     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรชาวต่างชาติของคณะเภสัชศาสตร์  ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ  โดยจัดในรูปแบบกิจกรรม“Pharmacy KKU International Night 2015”  เมื่อวันวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมประดับ คชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงจากตัวแทนนักศึกษาแต่ละประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศสหรัฐอเมริกา  และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ  ซึ่งมีนักศึกษา...

  คณะเภสัชฯ มข. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาและอาจารย์นานาชาติ “Pharmacy KKU International Night 2015”

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรชาวต่างชาติของคณะเภสัชศาสตร์  ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ  โดยจัดในรูปแบบกิจกรรม“Pharmacy KKU International Night 2015”  เมื่อวันวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมประดับ คชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงจากตัวแทนนักศึกษาแต่ละประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศสหรัฐอเมริกา  และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ  ซึ่งมีนักศึกษา…

 •   วันที่ 29 กันยายน 2558 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์  Thesa Ghozali และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับบปริญญาตรี จำนวน 20 คน จาก School of Pharmacy, University Muhammadiyah...

  (ข่าวกิจกรรม)คณบดีพร้อมผู้บริหารให้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเชีย UMY

    วันที่ 29 กันยายน 2558 รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์  Thesa Ghozali และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับบปริญญาตรี จำนวน 20 คน จาก School of Pharmacy, University Muhammadiyah…

 • วันที่ 7 กันยายน 2558  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Paul Kennan Ma และ Mr.Arya Mehraban Mehr นักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก  University of Washington, School of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา  โอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมทางด้าน Clinical Oncology ซึ่งมี  ผศ.ดร.สุภัสร์...

  (ข่าวกิจกรรม)คณบดีให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Washington School of Pharmacy, USA

  วันที่ 7 กันยายน 2558  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Paul Kennan Ma และ Mr.Arya Mehraban Mehr นักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก  University of Washington, School of Pharmacy ประเทศสหรัฐอเมริกา  โอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมทางด้าน Clinical Oncology ซึ่งมี  ผศ.ดร.สุภัสร์…

 • คณบดีพร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Western University of Health Sciences, College of Pharmacy USA วันที่ 17 สิงหาคม 2558  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ MR.BRANDON SAMSON นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Western University of Health Sciences,...

  คณบดีให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Western University of Health Sciences, College of Pharmacy USA

  คณบดีพร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Western University of Health Sciences, College of Pharmacy USA วันที่ 17 สิงหาคม 2558  รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ MR.BRANDON SAMSON นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Western University of Health Sciences,…