หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (ภาคปกติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (ภาคปกติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 สมัครเข้าศึกษาคลิ๊กที่นี่ !! หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย Master of Science Program in Thai Traditional Pharmacy คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Pharmaceutical Sciences Khon...

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (ภาคปกติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

สมัครเข้าศึกษาคลิ๊กที่นี่ !!

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
Master of Science Program in Thai Traditional Pharmacy
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Pharmaceutical Sciences
Khon Kaen University

.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (พ.ศ. 2557) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย สามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาด้านเภสัชกรรมแผนไทยเข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เภสัชกรรมแผนไทย)

วท.ม.(เภสัชกรรมแผนไทย)

Master of Science (Thai Traditional Pharmacy)

M.Sc. (Thai Traditional Pharmacy)

แผนการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี

แผนก แบบ  ก2 ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และการเรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต 12 หน่วยกิต

627 811 เภสัชกรรมแผนไทยขั้นสูง                  3

627 812 การสื่อสารเทคนิคทางวิชาการ            2

627 813 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2

627 891 สัมมนาเภสัชกรรมแผนไทย 1             1

627 892 สัมมนาเภสัชกรรมแผนไทย 2             1

627 894 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมแผนไทย 3

หมวดวิชาเลือก                    12 หน่วยกิต

มีรายวิชาเลือก 19 รายวิชา ตัวอย่างเช่น

617 849 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร 2

617 857 อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนไทย 1

622 831 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3

622 871 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3

627 831 ตำรับยาสมุนไพรในคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 3

627 832 ข้อกำหนดเครื่องยา 2

627 835 วิทยาการตำรับยาแผนไทย           2

627 836 ปรัชญาสุขภาพแผนไทย                   3

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนตะวันออก วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นๆที่มีความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์หรือเภสัชกรรมแผนไทยที่เพียงพอ

เปิดรับเฉพาะแผน ก แบบ ก2 โดยผู้สมัคร จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออื่นๆที่เทียบเท่า

ถ้ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการทางด้านเภสัชกรรมแผนไทย เป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักจัดการองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมแผนไทยในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ผ่านการสอบวิชาเฉพาะความรู้ทั่วไปด้านสมุนไพรและการวิจัยเบื้องต้น และ สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบทางภาษา)

และผ่านการสอบสัมภาษณ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคละ 30,000 บาท

กำหนดการ

รายการ                  ภาคต้น              ภาคปลาย

สมัครเข้าศึกษา     กุมภาพันธ์-เมษายน สิงหาคม-กันยายน
สอบคัดเลือก        พฤษภาคม-กรกฏาคม ตุลาคม-พฤศจิกายน
ประกาศผล           กรกฎาคม ธันวาคม
เปิดภาคเรียน        สิงหาคม มกราคม

หลักฐานประกอบการสมัคร

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป

-ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

-สำเนาบัตรประชาชน พร้อมต้นฉบับ

ขายใบสมัครและรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://gs.kku.ac.th/

ติดต่อ (Contact)

ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม โทร. 043-362093 แฟกซ์ 043-202379หรือ 084-4285631

E-mail: srisompo@kku.ac.th

ผศ.ดร.ธนิสร์  ปทุมานนท์  โทร. 043-362093 แฟกซ์ 043-202379หรือ 087-2276235

E-mail: tanpad@kku.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttp://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?p=10658

.

(Update 16, May 2015)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รายงานตัวโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 1 และ โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 1(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึ...
ประกาศสนามสอบ ห้องสอบและเลขที่สอบ การสอบความรู้ฯ ครั้ง ที่ 1/2558 สนามสอบเภสัชฯ มข.
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
ร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการอันตรายจากการใช้ยาชุด (สเตียรอยด์)

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม