PDS : Pharm Photo Delivery Service 2013/2556

รวมภาพกิจกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PDS : Pharm Photo Delivery Servics) ตลอดปี 2013/2556  โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านหลังกิจกรรม  จัดทำโดย ITSU ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ITSU รวบรวมภาพกิจกรรมตลอดปี 2013/2556 หรือคลิ๊กที่ http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?cat=205 เพื่อดู Links ทั้งหมดโดยแยกเป็นปี เดือนมกราคม 21 มกราคม 2556...

รวมภาพกิจกรรมฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (PDS : Pharm Photo Delivery Servics) ตลอดปี 2013/2556  โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านหลังกิจกรรม  จัดทำโดย ITSU ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์

ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ITSU รวบรวมภาพกิจกรรมตลอดปี 2013/2556 หรือคลิ๊กที่ http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?cat=205 เพื่อดู Links ทั้งหมดโดยแยกเป็นปี

เดือนมกราคม

 • 21 มกราคม 2556  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ ห้อง 3415 อาคาร 3      http://goo.gl/W3j0a
 • 22 มกราคม 2556  กิจกรรมตลาดนัดแรงงาน      http://goo.gl/hTZOi
 • 23 มกราคม 2556  ประชาพิจารณ์ การปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี       http://goo.gl/4SN8m
 • 23 มกราคม 2556  Professor Huang Cenhan ตำแหน่ง President จาก Youjiang Medical University for Nationalities Delegations ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน      http://goo.gl/1zkOF
 • 24 มกราคม 2556  งานประชุมวิชาการ ความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ ณ รร.เซนทาร่าขอนแก่น          http://goo.gl/vuWsj
 • 25 มกราคม 2556  การบรรยายพิเศษ “ผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรรม เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน”       http://goo.gl/Vq0YP
 • 26 มกราคม 2556  การเรียน การสอน “แหล่งสืบค้นสิทธิบัตรในประเทศไทย”         http://goo.gl/OubtT
 • 27 มกราคม 2556   บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแข่งขันขอนแก่นมาราธอน ครั้งที่ 10 http://goo.gl/ZnLWA
 • 28 มกราคม 2556 อบรม Google Apps for Smart Office ครั้งที่ 1  http://goo.gl/KNWbu
 • 28 มกราคม 2556 คณะฯ เจรจาความมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเชีย    http://goo.gl/JOS90
 • 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556     กิจกรรมประเมินการเรียนการสอน รายวิชาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555     http://goo.gl/WQukP

เดือนกุมภาพันธ์

 • 1 กุมภาพันธ์ 2556 อบรม Google Apps for Smart Office ครั้งที่ 2    http://goo.gl/cskf0
 • 4 กุมภาพันธ์ 2556 เภสัชฯ จัดประชุมวิชการ การถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรลงสู่ระดับบุคคล    http://goo.gl/cf5B3
 • 5 กุมภาพันธ์ 2556 อบรมการใช้งานเครื่อง Setasizer Nano http://goo.gl/8Fys4
 • 8 กุมภาพันธ์ 2556 บุคลากรคณะเภสัชฯ เรียนภาษาอังกฤษ    Lunch Talk แบบ Eng Eng http://goo.gl/sqpTl
 • 8 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ ศึกษาศาสตร์ มข. เยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ http://goo.gl/eqHK5
 • 8 กุมภาพันธ์ 2556 การเรียน การสอนห้องปฏิบัติการเคมี (แล็บ) http://goo.gl/iVkLx
 • 8 กุมภาพันธ์ 2556 นิทรรศการ “ ทำดี ฟาร์มาซี ทำได้ ” ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 http://goo.gl/WLJGh
 • 18 กุมภาพันธ์ 2556   การมอบรางวัลแก่ตัวแทนนักศึกษา ที่เข้าร่วมการประเมินการเรียนฯ http://goo.gl/kohDR
 • 22 กุมภาพันธ์ 2556 งานแถลงข่าวการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ครียมและน้ำมันนวดสลายเซลล์ลูไลท์   http://goo.gl/brEYI
 • 26 กุมภาพันธ์ 2556 เตรียมความพร้อม และทบทวนความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ 26 กพ 56   http://goo.gl/TrLYa
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556     กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4     http://goo.gl/xH2lN
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนฝึกงาน ณ ห้อง 2316 28 กุมภาพันธ์ 2556   http://goo.gl/27WD4
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556 แลกเปลี่ยน ด้านการเรียนการสอน และอำลา “ผศ.รติยา คูเขตพิทักษ์”   http://goo.gl/PZOSZ

เดือนมีนาคม

 • 1 มีนาคม 2556 บุคลากรคณะฯ “รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี Good Practices 2554″ http://goo.gl/ji5zW
 • 5 มีนาคม 2556  เภสัชฯ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลในการเข้าแลกเปลี่ยนด้านระบบประกันคุณ   http://goo.gl/SNOiQ
 • 7 มีนาคม 2556  ITSU มอบรางวัลผู้โชคดีจากการกรอกแบบสอบถาม ด้าน IT   http://goo.gl/EhBv6
 • 7 มีนาคม 2556  แนะนำอาจารย์ใหม่: Dr.Glenn Neville Borlace  http://goo.gl/77ujm
 • 10 มีนาคม 2556  เภสัชฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)55 ภาพโดยคุณทศพล & มัลลิกา ศรีหาพล  http://goo.gl/XKb8Q
 • 12 มีนาคม 2556  เภสัชฯ จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัย: การเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน  http://goo.gl/6wBX7
 • 13 มีนาคม 2556  แนะแนวการศึกษา T-REX Summer Camp 56  photo by ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ   http://goo.gl/VS2v5
 • 14 มีนาคม 2556 COP สุนทรียภาพการทำงาน  photo by ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ   http://goo.gl/kLtve
 • 14 มีนาคม 2556  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่อง NIR ภาคบรรยาย ห้อง 3415  photo by ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ    http://goo.gl/MwaOr
 • 19 มีนาคม 2556 การประชุมชี้แจง โครงการเปิดโลกทัศน์   http://goo.gl/nlBVL
 • 19 มีนาคม 2556  สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ SAR    http://goo.gl/P8v7U
 • 20 มีนาคม 2556  การประเมินและสังเคราะห์ความรู้ แผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์     http://goo.gl/aOSs2
 • 20 มีนาคม 2556  เปิดหีบเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ   http://goo.gl/Y2sZj
 • 20 มีนาคม 2556  นับคะแนน เลือกตั้งคณะกรรมการสภา มข. ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ  http://goo.gl/xR7o3
 • 21 มีนาคม 2556  การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา   http://goo.gl/hhbx2
 • 25 มีนาคม 2556 คณะเภสัชฯ เป็นคณะกรณีศึกษา ในหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน………………. http://goo.gl/mMvJ2
 • 26 มีนาคม 2556 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย มาดูงานคณะ………………… http://goo.gl/rGuUc
 • 29 มีนาคม 2556 คณะเภสัชฯ ร่วมองค์กรภายนอกจัดประชุมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ………………… http://goo.gl/wCKU7

เดือนเมษายน

 • 2 เมษายน 2556 บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ถ่ายภาพหมู่ และพิธีปฏิณาณตน …………………….. http://goo.gl/geJN9
 • 2 เมษายน 2556 ถ่ายรูปก่อนรับปริญญา Photo by: Somchai Suriyakrai (Lumix G-3)….. http://goo.gl/g7YQ4
 • 4 เมษายน 2556 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ………. http://goo.gl/KE2fK
 • 9 เมษายน 2556 คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เข้ารดน้ำ ขอพร ภญ.ประดับ คชรัตน์  ……….. http://goo.gl/XVVng
 • 9 เมษายน 2556 ม่วนซื่น สงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ …………. http://goo.gl/k9dAw
 • 10 เมษายน 2556 งานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ……………. http://goo.gl/SIqrH
 • 24-26 เมษายน 2556  อบรม TQA Criteria (24-26 เม.ย.56) @ Centara Hotel, KhonKaen PHOTO by อ สมชาย สุริยะไกร    http://goo.gl/mCNzM
 • 25 เมษายน 2556  คณะเภสัชศาสตร์  ดูงาน Korea University Sejong Campus http://goo.gl/8aEvv
 • 29 เมษายน 2556  เสวนารับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนาคณะ     http://goo.gl/ASCnV

เดือนพฤษภาคม

 • 2 พฤษภาคม 2556  พิธีเปิดห้องละหมาดและพิธีละหมาดปฐมฤกษ์ http://goo.gl/whArI
 • 3 พฤษภาคม 2556  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม http://goo.gl/fI90G
 • 3 พฤษภาคม 2556 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สาขาเภสัชเคมี http://goo.gl/pyhv0
 • 3 พฤษภาคม 2556  สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ Korea University Sejong Campus ประเทศเกาหลี http://goo.gl/V4nEv
 • 7 พฤษภาคม 2556  ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงาน http://goo.gl/c6c4R
 • 9-10 พฤษภาคม 2556   ศึกษาดูงาน Faculty of Pharmacy, University of Health Sciences สปป.ลาว http://goo.gl/k5CDF
 • 14 พฤษภาคม 2556   สัมนาคณาจารย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน http://goo.gl/AY4yj
 • 14 พฤษภาคม 2556  คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มข.   http://goo.gl/hn6z8
 • 15-19 พฤษภาคม 2556  ศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://goo.gl/93e0D
 • 15-16 พฤษภาคม 2556  คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงานที่คณะ http://goo.gl/R8IG2
 • 20 พฤษภาคม 2556   ประชุมรับฟังการชี้แจงการเลือกตั้งและรับฟังการแนะนำตัวของผู้สมัครกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  http://goo.gl/Frl4M
 • 20 พฤษภาคม 2556   คณะเภสัชศาสตร์ รับรองอาคันตุกะจากรัฐบาลภูฎาน   http://goo.gl/pEZdL
 • 21 พฤษภาคม 2556   เลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เภสัชศาสตร์ http://goo.gl/4gYtg
 • 21 พฤษภาคม 2556   ภาพค่ายแรกพบน้องใหม่     http://goo.gl/P08hG
 • 22 พฤษภาคม 2556   คณบดีพบเภสัชกรประจำบ้าน    http://goo.gl/Mn9wI
 • 26 พฤษภาคม 2556   กิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และทำสัญญา 2556      http://goo.gl/KXRX1L
 • 28 พฤษภาคม 2556   วันปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ Rx32 http://goo.gl/GuBqwD
 • 29 พฤษภาคม 2556   Pharm English Camp 2013 Date: 29th – 31st May, 2013 http://goo.gl/BWEv2O
 • 29 พฤษภาคม 2556   จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 57 KM นส.ประภากร http://goo.gl/eQUQUb
 • 29 พฤษภาคม 2556    ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ มข. มอบเงินสมทบในการจัดโครงการ บ่มเพาะกล้ามะกอก http://goo.gl/oahBpv

เดือนมิถุนายน

 • 13 มิถุนายน 2556     ประชุมเตรียมงานเกษียณ ประจำปี 2556 http://goo.gl/PFlAQI
 • 13 มิถุนายน 2556     พิธีไหว้ครู ประจำปี 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://goo.gl/rA0oxG
 • 13 มิถุนายน 2556     พิธีไหว้ครู ประจำปี 2556 “ช่วงมอบรางวัล” http://goo.gl/qnNZqd
 • 14 มิถุนายน 2556   รายงานความก้าวหน้า COP 2556 http://goo.gl/O7btg8
 • 15 มิถุนายน 2556  การเตรียมความพร้อมด้านบริการผสมยาเคมีบำบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง http://goo.gl/xwQoxk
 • 18 มิถุนายน 2556    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Biosafety และเลี้ยงส่ง คุณโอ๋ สุกัญญา http://goo.gl/NOC2Dq
 • 20 มิถุนายน 2556   ประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการคณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 http://goo.gl/mct3gC
 • 21 มิถุนายน 2556   ประชุมพิจารณาร่างการฝึกปฏิบัติงานการจัดการระบบยาในโรงพยาบาล – BY RANA http://goo.gl/dBqlbo
 • 25 มิถุนายน 2556 ประชุมเว็บไซต์ ภาษาไทย อังกฤษ ครั้งที่ 1-56 ณ ห้องสุมนต์ http://goo.gl/7Wbkjk
 • 26 มิถุนายน 2556 บรรยากาศ COP ปลูกผัก http://goo.gl/ZPuUOJ

เดือนกรกฏาคม

 • 2 กรกฏาคม 2556 คณะเภสัชฯ ให้การต้อนรับ Professor และนศ.แลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น by Jeab http://goo.gl/Is2EDN
 • 2 กรกฏาคม 2556 ชี้แจงการยืมเงินทดรองจ่าย ณ ห้องสุมนต์ http://goo.gl/gCl5NX
 • 3 กรกฏาคม 2556 นักเรียน รร บ้านหนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ ดูงาน photo by jeab http://goo.gl/NJAXf2
 • 9 กรกฏาคม 2556   ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 http://goo.gl/QlJlJz
 • 12 กรกฏาคม 2556   บุคลาการคณะเภสัชฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ http://goo.gl/wl0hv9
 • 24 กรกฏาคม 2556   ดูงานคณะเกษตรศาสตร์ ม.ข  PHOTO BY อรชร เทพโสดา http://goo.gl/3vS9SG
 • 24 กรกฏาคม 2556   อบรม Google Apps Advance ครั้งที่ 3 http://goo.gl/OccaIv
 • 25 กรกฏาคม 2556  การสัมมนาการทำผลงานทางวิชาการและการเตรียมตัวเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ http://goo.gl/wU3t57
 • 25 กรกฏาคม 2556    อบรมการใช้งานระบบ PSPMS คณะเภสัชศาสตร์ http://goo.gl/dQ5H4x
 • 26  กรกฏาคม 2556  แนะแนวการศึกษา นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี http://goo.gl/YT5lQ4
 • 26  กรกฏาคม 2556     คณะเภสัชศาสตร์ ดูงาน MBA มข. http://goo.gl/MyhGbJ
 • 26  กรกฏาคม 2556   ภาพบรรยากาศ การเรียนในห้องแล็บ สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา       http://goo.gl/uXwE0G
 • 2013-07-30_ข่าวเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน สะสางผลงานที่มี มาตีพิมพ์ผลงาน by อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ http://goo.gl/sMqSjo
 • 2013-07-31_KM การเบิกจ่าย งบประจำปี x800 photo by rana http://goo.gl/N3XNUl

เดือนสิงหาคม

 • 2013-08-02_KM เล่าเรื่องด้วยภาพ  COP สุนทรียภาพกับการทำงาน http://goo.gl/skG3Gm
 • 2013-08-05_คณะเทคนิคศึกษาดูงาน TDM แล็บกลางเภสัชฯ – photo by ประดิษฐ์ เพียรักษา http://goo.gl/EgWenf
 • 2013-08-06_บุคลากรสายสนับสนุน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน สทท.ขอนแก่น(ช่อง 11)  photo by jeab http://goo.gl/JqYLfK
 • 2013-08-06_อบรม PSPMS สายผู้สอน by rana http://goo.gl/ccQYuo
 • 2013-08-08_ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน IT ในการเรียนรู้แก่นักศึกษา-iTSU http://goo.gl/cZ1uRy
 • 2013-08-08_COP รักษ์สุขภาพ photo by jeab http://goo.gl/llHc8b
 • 2013-08-09_พิธีเปิด PRINTERLAND ณ ห้อง 3310 http://goo.gl/Lb5u8g
 • 2013-08-18_พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย http://goo.gl/NM3yxi
 • 2013-08-22_ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง http://goo.gl/pn0ggo
 • 2013-08-23_บุคลากรเภสัช ดูงานคณะสาธารณสุข มข PHOTO BY อรชร เทพโสดา http://goo.gl/3DlQ5a
 • 2013-08-28_KM ระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หนี้สิน นศ. http://goo.gl/9fE5Zl
 • 2013-08-28_เสวนาคณาจารย์ อัพเดทเรื่องหลักสูตร 2556 http://goo.gl/mXDHsN
 • 2013-08-30_สภาเภสัชกรรม ตรวจเยี่ยมเภสัชฯเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรอง http://goo.gl/ms2NFE

เดือนกันยายน

 • 2013-09-05_COP SHOW AND SHARE 56   http://goo.gl/d0HfPM
 • 2013-09-11_นศ ศึกษาศาสตร์ ดูงานเครือข่าย http://goo.gl/QUk9Aw
 • 2013-09-11_พิธีจดสิทธิบัตร อ บังอร photo by ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ http://goo.gl/SOHz5v
 • 2013-09-12_ประชุมเพื่อชี้แจงกำหนดการ การศึกษาดูงาน เกาหลีใต้ http://goo.gl/MJrUXK
 • 2013-09-10-12_ประเมินการเรียน การสอนรายวิชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 http://goo.gl/EBFp76
 • 2013-09-16_นศ. รับรางวัลประเมินการเรียน การสอนรายวิชา -QA PHOTO BY พัชรินทร์            http://goo.gl/RpFjzF
 • 2013-09-17_R2R Work Ready อย่างนีสิต้องวิจัย PHOTO BY ภราดร        http://goo.gl/0kR26Y
 • 2013-09-20_การประชุม ศศภท Photo by แสงอรุณ – ศิริจรรยา          http://goo.gl/RUXZ67
 • 2013-09-20_งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพทางเภสัชกรรม     http://goo.gl/N8sT94
 • 2013-09-24_วางพวงมาลา คณะแพทย์ PHOTO BY SORASAK         http://goo.gl/xTq3wi
 • 2013-09-25_ประชุมการใช้งานระบบ PSMIS การกรอกภาระงาน Photo by พัชรินทร์              http://goo.gl/R8QobK
 • 2013-09-27_ประสบการณ์การเป็นผู้นำ ศ. เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย ในวิชา ReaderShip BY MONCHAI           http://goo.gl/Jq8P6Q
 • 2013-09-27_ภาพบุคลากรหน่วยปฏิบัติการวิจัยและบริการวิชาการ  ขอบคุณภาพจากหน่วยฯ     http://goo.gl/9FHqeC
 • 2013-09-30_งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 56  photo by sirichanya           http://goo.gl/Z9bKmB

เดือนตุลาคม

 • 2013-10-01_KM รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556            http://goo.gl/nbo9MJ
 • 2013-10-01_ผู้บริหาร คณะเภสัชฯ ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศอินโดนีเซีย  photo by sirichanya        http://goo.gl/SjcCWg
 • 2013-10-04_ผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีคณบดีคณะแพทย์คนใหม่    http://goo.gl/kcdlUK
 • 2013-10-04_08_TRIP KOREA K2 ดูงาน ณ Seoul Nation University  ประเทศเกาหลีใต้    http://goo.gl/NZ5cwx
 • 2013-10-09_KM แล็บเทคโน photo by ภราดร     http://goo.gl/KDzMcN
 • 2013-10-10_11_โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้รายวิชาสาขาวิชาเภสัชเคมีและสาขาวิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม Photo by ธนัช – ณรีญตา  http://goo.gl/Gze6r5
 • 2013-10-10_12_นักศึกษาเภสัชฯ ศึกษาดูงานนอกสถานที่   http://goo.gl/xIkFnI
 • 2013-10-14_แสดงความยินดี ผอ กองการเจ้าหน้าที่ PHOTO BY JEAB   http://goo.gl/nymU3z
 • 2013-10-16_คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 – photo by sirichanya    http://goo.gl/Yo7sd6
 • 2013-10-16_โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการฯ photo by ภราดร    http://goo.gl/zPtcjO
 • 2013-10-17_โครงการอบรมเครื่องมือแก่ นศ.ปี 5 สาขา Pharm Science  Photo by ธนัช  http://goo.gl/ZV6qCj

เดือนพฤศจิกายน

 • 2013-11-01_คณะเภสัชฯ มอบทุนการศึกษาแด่น้องๆ รร.การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น   http://goo.gl/CpwTrR
 • 2013-11-01_นศ.เภสัชฯ ร่วมกิจกรรมพบปะนักเรียนผู้ได้รับทุนมูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย photo by ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  http://goo.gl/QUUB9O
 • 2013-11-04_เปิดกล่อง การสรรหากรรมการประจคณะเภสัชศาสตร์  by jeab   http://goo.gl/1PQwrW
 • 2013-11-06_คณะเภสัชฯ จัดโครงการส่งเสริมงานวิจัยสู่สากล “Writing camp” ครั้งที่ 1 Photo by sirichanya    http://goo.gl/SLFClh
 • 2013-11-06_ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศโปแลนด์ Professor Krystyna Skwarlo-Sonta photo by sirichanya  http://goo.gl/RFA5oV
 • 2013-11-07_คณบดีคณะเภสัชฯ ร่วมรับรองอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย photo by Sirichanya   http://goo.gl/Otzw0D
 • 2013-11-09_ค่ายวิชาการ โครงการสนับสนุนการสร้างผลงานของสายสนับสนุน    http://goo.gl/mGaqv7
 • 2013-11-13_งานชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ KKU photo by jeab   http://goo.gl/D7bcWo
 • 2013-11-14_พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2556   http://goo.gl/cmkVhE
 • 2013-11-16_สอบภาคสมทบ กลุ่ม 1 ศูนย์แก่นนครฯ   http://goo.gl/oUCLHS
 • 2013-11-17_ขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556    http://goo.gl/IxBntt
 • 2013-11-20_แนะแนวการศึกษาต่อ น้องๆ โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   http://goo.gl/YxTtP1
 • 2013-11-21_การประชุมเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการ นำเข้าผักผลไม้ที่ด่านชายแดน ไทย-ลาว    http://goo.gl/ljbJ3J
 • 2013-11-21_บุคลากรเภสัช เรียนภาษาอังกฤษ by jeab    http://goo.gl/C8KKZY
 • 2013-11-25_การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1-2557     http://goo.gl/7joXXf
 • 2013-11-26_การบรรยายพิเศษ เรื่อง Patient Reporting of Adverse Drug Reactions  โดย Professor Janet Krska      http://goo.gl/J0ocBb
 • 2013-11-27_ร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข BY Sirichanya     http://goo.gl/gn0PCo
 • 2013-11-27_สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือ สวก.พบนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ by sirichanya     http://goo.gl/FC5NXR
 • 2013-11-28_Computer AIO 40 เครื่อง ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 3312    http://goo.gl/8Gi1Fz
 • 2013-11-28_ชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูล QA-KKU      http://goo.gl/hef7ne
 • 2013-11-29_HAPPY FACULTY ครั้งที่ 1      http://goo.gl/rLW2au
 • 2013-11-29_IT สัญจร 2557 ครั้งที่ 1    http://goo.gl/UmG8px
 • 2013-11-29_ITSU ส่งคืนพัสดุ คอมพิวเตอร์     http://copy.com/kJ3wZsSBG6XiYM0B
 • 2013-11-30_ประกวดเชียร์ มข ภาพโดย อ ประชาสรรค์  และนักศึกษาเภสัชฯ     http://copy.com/1DGDaqVADuYGLvEa

เดือนธันวาคม

 • 2013-12-01_คณะเภสัชศาสตร์เยี่ยมชม ดูงานราชภัฎเพชรบูรณ์     http://goo.gl/wfSFU3
 • 2013-12-01-01-04_ศคภท ม.นเรศวร พิษณุโลก        http://goo.gl/GgOjhN
 • 2013-12-04_ศคภท. Walk Relly ณ ภูหินร่องกล้า    http://goo.gl/3SzjV2
 • 2013-12-06_IT สัญจร ครั้งที่ 2     http://goo.gl/Rp297E
 • 2013-12-06_ร้านยาสาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์     http://goo.gl/eUBcnm
 • 2013-12-14_พิธีรับใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม    http://goo.gl/E18HzZ
 • 2013-12-14-16_พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556       http://goo.gl/6Da1JR
 • 2013-12-20_IT สัญจร 2557 ครั้งที่ 3 หน่วยวิจัยฯ ห้องสมุด ห้องโรเนียว สปา http://goo.gl/3by16H
 • 2013-12-21_การสอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1 http://goo.gl/LlZKuF
 • 2013-12-23_งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสครบรอบ 33 ปี     http://goo.gl/QwbXTK
 • 2013-12-23_คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 33 ปี     http://goo.gl/2NFZI9
 • 2013-12-23_นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบคลิปวิดีโอร่วมฉลอง 100 ปีเภสัชกรรมไทยฯ แก่ รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล     http://goo.gl/fAW5rc
 • 2013-12-26_คณะเภสัชฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ มข.   http://goo.gl/y154Tt
 • 2013-12-26_งาน “ชื่นชมยินดี คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2556 http://goo.gl/YrMWO1
 • 2013-12-27_สำนักงานคณบดี ทำกิจกรรม 5ส รับปีใหม่ 2557 http://goo.gl/O668X3

.
สามารถติดต่อรับภาพขนาดใหญ่ความละเอียดสูงหรือต้องการรับภาพอัตโนมัติจาก DROPBOX  ติดต่อได้ที่   rana@kku.ac.th โทร 3306 อย่าลืม กด LIKE ที่แฟนเฟจ  http://www.facebook.com/pharmphoto  เพื่อติดตามชมภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม