คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

‘วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษาคณบดี  ดร. อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ  Prof. Dr. Teerence L....


‘วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษาคณบดี  ดร. อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหลักสูตรนานาชาติ ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ  Prof. Dr. Teerence L. Schwinghammer  และ  Assoc. Prof. Dr. Douglas lain จาก  School of Pharmacy, West Virginia University  ประเทศสหรัฐอเมริกา โอกาสเยี่ยมชมคณะพร้อมทั้งเแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเจรจาแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบัน

การมาเยือนของอาคันตุกะในครั้งนี้ ยังได้ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Teaching Philosophies of Pharmacy education และหัวข้อ Antimicrobial stewardship  รวมทั้งให้คำปรึกษาแด่คณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  และเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมเภสัชกรรมชุมชน(ร้านยา) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฯ ด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.พบนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์
เภสัชฯ มข. ต้อนรับ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงศึกษาดูงานด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชฯ มข. จัดกิจกรรมพัฒนาวิธีคิดตามวิถีพุทธแก่นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2559
คณะเภสัชฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่21/2559 เรื่อง“การวิจัยแบบผสมผสานในทางเภสัชกรรมปฏ...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น