คณะเภสัชฯ มข. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาและอาจารย์นานาชาติ “Pharmacy KKU International Night 2015”

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรชาวต่างชาติของคณะเภสัชศาสตร์  ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ  โดยจัดในรูปแบบกิจกรรม“Pharmacy KKU International Night 2015”  เมื่อวันวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมประดับ คชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงจากตัวแทนนักศึกษาแต่ละประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศสหรัฐอเมริกา  และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ  ซึ่งมีนักศึกษา...

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรชาวต่างชาติของคณะเภสัชศาสตร์  ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ  โดยจัดในรูปแบบกิจกรรม“Pharmacy KKU International Night 2015”  เมื่อวันวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมประดับ คชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงจากตัวแทนนักศึกษาแต่ละประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศสหรัฐอเมริกา  และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ  ซึ่งมีนักศึกษา คณาจารย์ จากประเทศไทย ประเทศอินโดนีเชีย ประเทศลาว ประเทศโปแลน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน  ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ  ในการกล่าวต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ  และ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  โดยมี ผศ.ดร.เยาวรเศ ชูลิติ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวราย

 

 

 

 

ข่าว/ ภาพ : ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

สัมมนา การประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2...
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับจัดสรรเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาที่สนใจศึกษาเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเภสัชฯ มข. จัดบรรยายธรรมะพิเศษ “จรรยาบรรณกับการทำงาน” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น