ผู้บริหารคณะเภสัชฯ มข. ต้อนรับ Associate Professor Hiroyuki Tanaka จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วรารภณ์ ภูตะลุน ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  และ นางสาวอรพินทร์ อุดมศิลป์ นักศึกษาหลักสูตร ปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ Associate Professor Hiroyuki Tanaka จาก Graduate School...

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วรารภณ์ ภูตะลุน ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  และ นางสาวอรพินทร์ อุดมศิลป์ นักศึกษาหลักสูตร ปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ Associate Professor Hiroyuki Tanaka จาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น โอกาสเดินทางมาเป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมเจราความมือระหว่างสถาบัน ซึ่ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ Kyushu University ได้มีความร่วมมือด้านทางด้านวิชาการและวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี  เช่น ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  เป็นต้น

 

 

ภาพ/ ข่าว/ เผยแพร่: ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฎิบัติงาน (PSPMS)
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกำหนดทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์ มข.
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 19 มีนาคม 58
การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 6th International Conference on Natural Product for Health and Be...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น