ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ณ  ห้อง  3202  3412  3414 2327 รายละเอียดกำหนดการนำเสนอ คลิ๊ก               . ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:หลักเกณฑ์การให้ทุน สนับสนุนการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา...

กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่  20  พฤศจิกายน  2558 ณ  ห้อง  3202  3412  3414 2327

รายละเอียดกำหนดการนำเสนอ คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ประชาสัมพันธ์การเปิดวิชาเลือกเสรีภาษาอาเซียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิ...
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัต...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก และทุนสนับสนุนการทำดุษฏีนิพนธ์...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ธนันชนัย อุ่นสิม