สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในรูปแบบ PDF   สมัครเข้าศึกษาคลิ๊กที่นี่ !! . หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) Update 2 สิงหาคม 2554 คู่มือนักศึกษา 2554 ตารางเรียน และ ห้องเรียน-เทอมต้น-54 1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต...

รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในรูปแบบ PDF

 

สมัครเข้าศึกษาคลิ๊กที่นี่ !!

.

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) Update 2 สิงหาคม 2554

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเภสัชกรรม)
ภ.ม. (การจัดการเภสัชกรรม)
ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy (Pharmacy Management)
M.Pharm (Pharmacy Management)


3. หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือของสำนักพัฒนา เครือข่ายบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

4. หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสังคมหลาย ประการที่ส่งผลกระทบ ต่อระบบสุขภาพทั้งในส่วนภาครัฐและ ภาคเอกชน กล่าวคือ ในส่วนของภาครัฐมีการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อ นำไปสู่การมีหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง (Universal health care coverage) ในขณะที่ระบบสุขภาพของประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากข้อตกลงขององค์การค้าโลก ว่าด้วยการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า(Agreement on Trade-Related Aspect on Intellectual Property Rights:TRIPs) ทำให้ค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่า อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวหนึ่งในสามของค่าใช้จ่ายคือค่าเวชภัณฑ์ การที่จะนำระบบปฏิรูประบบสุขภาพไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ จะต้องมีการพัฒนาการจัดการด้านเวชภัณฑ์ในทุกมิติ ทั้งการผลิต การจัดหา การคัดเลือกและการใช้ เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบสุขภาพและโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เภสัชกรที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำต้องมีองค์ความรู้และทักษะในชั้นสูงในการจัดการ

ในปัจจุบันองค์ความรู้ในการจัดการดังกล่าว ได้มีการพัฒนาการไปมาก ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล หลักสูตรการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ทำการอยู่ในปัจจุบัน ได้เปิดทำการสอนมานาน เนื้อหาที่ทำการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยน จำนวนมาก และวิธีการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรเดิมเป็นแบบเต็มเวลา และทำการสอนในลักษณะหลักสูตรภาคพิเศษ จึง ทำให้เภสัชกรเพียงจำนวนน้อยที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อให้เภสัชกรจำนวนมากมีโอกาสที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความความรู้ดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 สถาบัน ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ทำการสอนอยู่ในปัจจุบัน โดยมีระบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ทั้งต่อสถานบริการและ ผู้เรียน กล่าวคือจัดการเรียนการสอนเป็นทั้งระบบชุดวิชา (Module) และระบบการเรียนแบบปกติ ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ในระหว่างที่ทำการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ และปรับเปลี่ยนหลักสูตรในลักษณะ ภาคพิเศษเป็นการเรียนการสอนภาคปกติ ซึ่งจะทำให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชนสามารถ เข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น อันจะนำไปสู่ความแข็งแกร่งในการพัฒนางานการจัดการทางเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนต่อไป

4.2 ปรัชญา

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถขั้นสูง ในการประยุกต์ทฤษฏี ทั้งด้านวิชาการเภสัชศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องและนำไปปฏิบัติงานจริง มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการบริหารจัดการในองค์การด้านสุขภาพ และสามารถวิจัยและบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานเภสัชกรรมและระบบ ยาของประเทศ
4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
4.3.1 มีความรู้และสมรรถนะ ในการจัดการและพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในการจัดการ ระบบบริการเภสัชกรรม
4.3.2 สามารถศึกษาวิจัยและบูรณาการ ความรู้ด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบ งานเภสัชกรรมและระบบยาของประเทศ
4.3.3 มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

5. กำหนดการเปิดสอน

จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26.2 หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์และมีประสบการณ์ทำงานด้าน เภสัชกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
6.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ได้แก่ 625 711, 625 712 และวิชา 618 891 นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชา ในหมวดวิชาเลือกที่ซ้ำกันกับระดับปริญญาโท
6.3 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 6.1 และ 6.2 อาจสมัครเข้าเรียนได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม

7. การคัดเลือก

ผู้เข้าศึกษาให้เป็น ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 27 และข้อ 28 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

8. ระบบการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หมวดที่ 2 ทุกข้อ และหมวดที่ 3 ข้อ 11.2 และข้อ 12.2 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

9. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาสำหรับการศึกษาในหลักสูตรเภสัช ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 ข้อ 14.2 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

10. การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 6 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 ทุกข้อยกเว้นข้อ 36.5 และ 36.6 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

รายละเอียดทั้งหมด อัพเดท 20 เมษายน 2553

 

ติดต่อ

ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์   โทร  0814009162
อีเมล์  wancha2@kku.ac.th

 

สมัครเข้าศึกษาคลิ๊กที่นี่

 


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ดร.วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์