หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

ผู้สมัครควรเตรียมรายละเอียดของประเด็นที่จะทำวิทยานิพนธ์ และพูดคุยหารือกับอาจารย์ที่คาดว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ล่วงหน้าก่อน  ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าจะสามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญตามหัวข้อที่ผู้สมัครสนใจได้ สมัครเข้าศึกษาคลิ๊กที่นี่ !! หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกชรรมและระบบสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หน้าปก-สารบัญ :   มคอ.02 (อัพเดท 15 กค.58) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ ภาษาอังกฤษ       ...

ผู้สมัครควรเตรียมรายละเอียดของประเด็นที่จะทำวิทยานิพนธ์ และพูดคุยหารือกับอาจารย์ที่คาดว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ล่วงหน้าก่อน  ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าจะสามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญตามหัวข้อที่ผู้สมัครสนใจได้


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ        Doctor of Philosophy Program in Pharmacy and Health System

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย         ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)
ปร.ด. (เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)
ภาษาอังกฤษ        Doctor of Philosophy (Pharmacy and Health System)
Ph.D. (Pharmacy and Health System)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1 หลักการและเหตุผล
ระบบสุขภาพของประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนภายหลัง มีระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ครอบคลุมประชากรเกือบทั้งประเทศ  ในระบบสุขภาพดังกล่าว การจัดการระบบยา และเภสัชกรรมต้องคำนึงถึงหลักการประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ และเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องดำเนินการอย่างสอดคล้องกับระบบสุขภาพในภาพรวม และสานรับกับการพัฒนาระบบสุขภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)   ดังนั้น การดำเนินการด้านยาและเภสัชกรรมให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าทั้งในระดับจุล ภาคและมหภาคจำเป็นต้องมีการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำหน้าที่ในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง โดยผสมผสานความรู้ จากการวิจัยเพื่อสร้างคนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีศักยภาพ ในการผลิตบัณฑิตในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  โดยเคยจัดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมาแล้วใน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร พ.ศ.2545 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ.2546  แต่เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) จึงสมควรมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมให้เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของ สังคมในปัจจุบันและอนาคต  คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ   โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถในการแสวงหาความจริงด้านยา และเภสัชกรรมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากระบบประกันสุขภาพ โดยอาศัยการวิจัยขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ยา
4.2 ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะขั้นสูงทางการวิจัยในระบบยา ที่เชื่อมโยงกับบริบทของระบบสุขภาพ โดยครอบคลุมความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ยา และการจัดการกับทรัพยากรสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถพัฒนา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเภสัชกรรมและระบบสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  และมีคุณธรรมโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มีความมุ่งหวัง จะให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถ
4.3.1 ประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิด ที่เชื่อมโยงระบบยากับระบบสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
4.3.2 ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความ รู้ใหม่ในด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์
4.3.3 ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในด้านพฤติกรรมสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา  ด้านการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ยา  และด้านการจัดการกับทรัพยากรสุขภาพ และปัจจัยในระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
4.3.4 ถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมและ ระบบสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
4.3.5 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทางด้านเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  และมีคุณธรรมรวมทั้งคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
เนื่องจากหลักสูตรนี้จัดการศึกษาเป็น 3 แบบ ขึ้นกับระดับการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาและ จำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่เน้น ให้ผู้เข้ารับการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและลงทะเบียนดุ ษฏีนิพนธ์เพียงอย่างเดียว (แบบ 1.1) มีความสามารถด้านการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่เป็นสำคัญ  สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ลง ทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ร่วมกับหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก (แบบ 2.1 และแบบ 2.2) หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่เน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทั้งด้าน การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดที่ เชื่อมโยงระบบยากับระบบสุขภาพ

4.4 จุดเด่นของหลักสูตร
การจัดทำเนื้อหาหลักสูตรได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์และ ทิศทางในอนาคตของระบบประกันสุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบยา   จึงกำหนดเนื้อหาที่เน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและการวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการในอนาคต  นอกจากนี้ คณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยด้านระบบยา และมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  โดยมีเครือข่ายการทำวิจัยร่วมกับสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน สุขภาพไทย  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

5. กำหนดการเปิดสอน
เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
6.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26.4   หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่
6.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า  หรือ
6.3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีวุฒิปริญญาโทในสาขาอื่น ๆ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า
6.4 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดอาจสมัครเข้าเรียนได้โดยต้องผ่านความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 27 และข้อ 28 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

8. ระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 7 และหมวดที่ 3 ข้อ 11.4 และข้อ 12.3 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา    ระยะเวลาสำหรับการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ สำหรับผู้มีวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และสำหรับผู้มีวุฒิเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตหรือวุฒิปริญญาโทในสาขาอื่น ๆ ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 ข้อ 14.3 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่
9.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด

10. การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 6 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 ทุกข้อ ยกเว้นข้อ 36.2   ข้อ 36.4 และหมวดที่ 9 ข้อ 54.3 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น       ที่ปรับปรุงใหม่

รายละเอียดทั้งหมด ในรูปแบบ PDF คลิ๊กที่นี่

 

.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ