คณะเภสัชฯ มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ US-Thai Pharmacy Consortium 2016

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ภก.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ US-Thai Pharmacy Consortium 2016 ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆ สองปี จากปี 2014 ที่ผ่านมา มีการประชุมฯที่ University of Maryland และในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ภก.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ US-Thai Pharmacy Consortium 2016 ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆ สองปี จากปี 2014 ที่ผ่านมา มีการประชุมฯที่ University of Maryland และในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายตัวแทนประเทศไทย เป็นเจ้าภาพใหญ่ โดยมีการประชุมในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ภายใต้หัวข้อ “The 3rd Decades of US-Thai Consortium for the Development of Pharmacy Education in Thailand (2016 US-Thai Pharmacy Education Consortium)”


รายละเอียดการจัดงานในครั้งนี้  ผศ.ภก.ดร.สุภัสร์  สุบงกช ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ US-Thai Consortium 2016 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาต่างๆ เพื่อจุดประกายความก้าวหน้าด้านเภสัชศาสตร์และวิชาชีพเภสัชกรรม ระหว่างเภสัชกร นักวิชาการ และนักวิจัยทางเภสัชศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกา ประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศไทย และเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา ด้านเภสัชกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ และวิชาชีพเภสัชกรรม ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและการบริการวิชาชีพทางเภสัชกรรมต่อไป

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  ให้เกียรติเป็นประธานพิธี และกล่าวต้อนรับโดย ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร สุมนต์ สกลไชย ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการการจัดประชุมฯ  และเป็นบุคคลผู้ร่วมก่อตั้งการประชุมฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องออคิดบอลลูม 1 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) และ Prof. Michael Katz Consortium Steering Committee เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา, the American Association of Colleges of Pharmacy (AACP), คณะเภสัชศาสตร์จากสถาบันชั้นนำในประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน

 

 

 

ภาพ/ทีมประชาสัมพันธ์

ข่าว/กัณฐาภรณ์, เรียบเรียง/ธีรเดช

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษา กลุ่มที่ 2 และ 3
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย (ภาคปกติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้บริหารร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ กลุ่มที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu