คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือและเยี่ยมชมแหล่งฝึกงานนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559

วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน และ Professor Motoko Kanke ที่ปรึกษา  ได้ร่วมเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทั้งทางด้านการวิจัย ด้านการแลกเปลียนนักศึกษาระดับตรี และบัณฑิตศึกษา  และเยี่ยมชมแหล่งฝึกงานในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์...

วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน และ Professor Motoko Kanke ที่ปรึกษา  ได้ร่วมเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทั้งทางด้านการวิจัย ด้านการแลกเปลียนนักศึกษาระดับตรี และบัณฑิตศึกษา  และเยี่ยมชมแหล่งฝึกงานในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่


พบผู้บริหาร Kyushu University เพื่อเจรจาความร่วมมือทั้งด้านการวิจัย นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับ ป.ตรีและบัณทิตศึกษา รวมถึงการรับนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ  พร้อมทั้งเยี่ยมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยวิทยาลัยอขแก่น ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่น(ทุน JASSO) ให้ไปฝึกประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการและการวิจัย ณ Kyushu University เป็นระยะเวลา 3 เดือน


พบผู้บริหาร เจรจาความร่วมมือและวางแผนด้านการฝึกงานด้านเภสัชกรรมสำหรับแหล่งฝึกงานใหม่ในปี 2559 ณ Shujitsu University ที่เมือง Okayama

 

พบผู้บริหาร เจรจาความร่วมมือและวางแผนด้านการฝึกงานด้านเภสัชกรรมสำหรับแหล่งฝึกงานใหม่ในปี 2559 ณ Chiba University Hospital ที่เมือง Chiba

 

พบอธิการบดี Fukuyama University และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมแหล่งฝึกงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการพัฒนา facility ที่มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมให้สำหรับนักศึกษาที่เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมแหล่งฝึกงานที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้มีอากาสไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในระว่างการฝึกงานที่ Fukuyama University  ได้แก่ Horoshima Hospital University  และร้านยา ZAG ZA

 

พบผู้บริหารและเยี่ยมชมแหล่งฝึกงาน ณ Kozakura Pharmacy (ร้านยา) ที่เมือง Chiba


ข่าว/ ศิริจรรยา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เชิญเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
คณะเภสัชฯ มข. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปร...
คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดเวทีระดมสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของบุคลากรสายผู้สอน

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น