ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เภสัชฯ มข. ได้รับรางวัล “ทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเภสัชฯ มข. ที่ได้รับรางวัล “ทึมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559” ในนามของ “กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น” ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ร่วมกับ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มค้รองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา โดยในทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559 จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเภสัชฯ มข. ที่ได้รับรางวัล “ทึมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559” ในนามของ “กลุ่มเภสัชกร สสจ.ขอนแก่น” ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ร่วมกับ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มค้รองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

โดยในทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2559 จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. ภญ.กนกพร  ธัญมณีสิน                   เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2537
  2. ภญ.วีรยา  ถาอุปชิต                        เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2539
  3. ภญ.ศศิธร  เอื้ออนันต์                       เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2540
  4. ภก.สุโรจน์  แพงมา                         เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2541
  5. ภก.สุภนัย  ประเสริฐสุข                    เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2542
  6. ภญ.อังศุรัตต์  ยิ้มละมัย                    เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2546
  7. ภญ.ชัญญรัตน์  นกศักดา                 เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2547
  8. ภญ.จุฑามาศ  อนุสรณ์ธีระกุล         เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2554
  9. ภญ.ปฏิญญา  สมบัติบุญมา            เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559

โดยกำหนดการพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ข่าว/สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษา กลุ่มที่ 2 และ 3
Link รายงานตัวโครงการพิเศษหลักสูตร เภสัชศาสตร์บัณฑิต กลุ่ม 1,2 หลักสูตรนานาชาติ กลุ่ม 2, 3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บูรณาการสำรวจความพร้อมอาคารสถานที่คณะเภสัชศาสตร์
กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา...

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu