ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครและเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาการรับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  วันที่ 15 ธันวาคม  2559 และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2018/2559 CLICK     หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครกลับมายังคณะฯ...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขยายเวลาการรับสมัคร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

(โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  วันที่ 15 ธันวาคม  2559

และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2559

รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 2018/2559 CLICK

 


 

หมายเหตุ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและสถานศึกษาจากต่างประเทศ ต้อง Download ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งเอกสารหลักฐานการสมัครกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา  ปทุมธนทรัพย์ กลุ่มงานจัดการศึกษาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

โทร.043-202-378 ต่อ 48338


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

Link รายงานตัวและรายชื่อผู้สอบได้อันดับสำรอง ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ กลุ่มที่ 1
ขอเชิญ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏ...
คณะเภสัชฯ มข. ถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค สู่ระดับชุมชน
ตารางจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu