คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณะ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Medicine and Pharmacy (UMP) at Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณะ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Medicine and Pharmacy (UMP) at Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร ได้เดินทางร่วมกับคณะของ รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์...

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณะ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Medicine and Pharmacy (UMP) at Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาองค์กร ได้เดินทางร่วมกับคณะของ รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Medicine and Pharmacy (UMP) at Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2559

ในการนี้  คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษาหารือกับ Associate Professor Dr. Tran Hung, Vice President for Academic Affairs และดำรงตำแหน่ง Dean of Faculty of Pharmacy  ในอันที่จะประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักวิจัยจากประเทศเวียดนาม โดยทางคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มข. ได้เชิญ Associate Professor Dr. Tran Hung และคณะเข้าร่วมการประชุม The International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2017) ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนมกราคม 2560 ณ กรุงเทพมหานครฯ  และเชิญมาเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มข. อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เภสัชฯ มข. จัดอบรม “การเขียนแบบขอรับการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน” ให้สายสนับสนุน
(ข่าวกิจกรรม)นักศึกษาเภสัชฯ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาตำรับยา Compounding Event ...
ประกาศทุนการศึกษา+ใบสมัครทุน คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 25...
คณะเภสัชฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 ผลงาน

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น