การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสม หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิกของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II  ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสม หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมคลินิกของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือดังกล่าว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II  ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ซึ่งงานประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของระบบต่างๆ ที่สำคัญ โดยเน้นหนักเรื่องยาที่ใช้กับระบบนั้นๆ ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสามารถสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 28.25 หน่วยกิต

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด และมีเภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 220 คน

สำหรับกำหนดการในระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 นั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพและข่าว/เตชิต

เรียบเรียง/กัณฐาภรณ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คณะเภสัชฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 15-16 พฤษภาคม...
ประกาศขยายเวลาในการรับเอกสารประกอบการสมัครสอบโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนานาชาติ...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเภสัชฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ...
คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล

Comments : แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments

About kantwu